Na otázky CzechIndustry odpovídají Štěpán Laštůvka, Head of FRNC Business Unit a Martin Vališka, Vedoucí typové laboratoře ze společnosti PRAKAB

Není kabel jako kabel. Hledisek, podle nichž se mohou lišit, je řada. Jedním z nich jsou ohniodolné vlastnosti. Těmi se vyznačují kabely společnosti PRAKAB Pražská kabelovna. V čem je jejich specifikum? Jaké druhy kabelů produkujete a kde všude mají uplatnění?

Dále máme kabely PRAFlaDur i ve stíněné verzi, tedy s názvem PRAFlaDur C90, které se uplatní, pokud je potřeba použít kabely s funkční schopností například k motorům, frekvenčním měničům atd.

V této době dokončujeme vývoj kabelu s funkčností kabelové trasy při požáru s jádrem třídy 5, tedy jemně lanovaným vodičem. Tento kabel by měl být k dispozici nejpozději do konce tohoto roku.

Hlavní oblastí použití těchto kabelů jsou veřejné stavby a budovy, které je důležité udržet, v případě požáru, po nějakou dobu v chodu. To se týká například metra, letišť, nemocnic, stadionů a výstavišť, hotelů, ubytovacích zařízení, nákupních středisek a kancelářských budov, dále míst, kde je nutné a žádoucí chránit přístrojové vybavení jako jsou serverovny, dispečinky, centrály záchranných služeb, řízení technické infrastruktury apod.

Vývoj kabelů v PRAKABu trvá již sto let. Jak se měnily v průběhu času?

V PRAKABu jsme loni oslavili výročí 100 let od založení a letos budeme v podstatě slavit 100 let výročí od výroby prvního kabelu v tomto závodě. Během této doby došlo několikrát k rozšíření výroby a samozřejmě i k její modernizaci.

Jen pro zajímavost, například i během 2. světové války byly kabely strategickým výrobkem zejména z komunikačních důvodů a proto byla v roce 1943 v našem závodě postavena jedna z hal stojících dodnes.

Další rozšíření se týkalo přesunu strojů a výrobních linek z SKW (Schwechat) v roce 1997 a zvětšení výroby. O 10 let později došlo k výstavbě nových výrobních hal pro silové kabely o ploše cca 4500 m2. Dalším rozšířením byla výstavba výrobní části na kompaundaci měkčených PVC směsí v roce 2015. Neustále se snažíme závod rozšiřovat, modernizovat a zefektivňovat, abychom si udrželi naší pozici předního Evropského hráče na trhu s kabely.

A pokud jde o požární bezpečnost?

S výrobou FRNC kabelů máme bohaté zkušenosti. Začalo se s tím kolem roku 2002 a nyní si v této oblasti stále držíme pozici jedničky na českém trhu.

Pokud dobře rozumím, tak vámi vyráběné ohniodolné kabely patří ke světové špičce…

To rozhodně. Samozřejmě je těžší prosadit se na zahraničních trzích, kde je velká konkurence, trochu jiné podmínky z hlediska norem a národních standardů a každý stát se snaží nějakým způsobem o podporu domácího trhu. Ale musím přiznat, že jsme velice úspěšní na trzích napříč Evropou nebo v Izraeli. Kabely jsme dodávali například i do metra v Almatě v Kazachstánu.

Vyšší kvalita kabelů z hlediska požární bezpečnosti má vliv na jejich cenu. Nakolik, neodrazuje to některé zákazníky?

Na tyto kabely se používají trochu odlišné materiály, které mají pochopitelně i jinou cenu, což má ve finále vliv na celkovou cenu kabelu. To je fakt, který musí zákazník pochopit a šetřit na bezpečnosti mi nepřijde jako úplně dobrý nápad. Dále se do ceny promítne ještě poměrně velké množství nákladných zkoušek a dalších testů, které je nutné provést.

Určitě se najdou lidé, kteří budou tvrdit, že je to zbytečné a že jsou ty kabely moc drahé v porovnání např. s klasickými PVC kabely, ale věřím, že většina lidí ví nebo alespoň tuší, jaké důvody se za použitím těchto kabelů skrývají a že bezpečnost by měla být hlavní prioritou.

Kde všude by měly být především používány?

Jak jsem již řekli, hlavní oblastí použití těchto kabelů jsou veřejné stavby a budovy, kde se setkává větší množství lidí. Místa, kde je třeba chránit zdraví nebo majetek, případně v sektoru kritické infrastruktury. Metro, nemocnice, letiště, stadiony, výstaviště, ubytovací zařízení, nákupní střediska, kancelářské budovy, … těch možností je opravdu hodně a myslím, že je vždycky lepší udělat krok navíc a raději tyto kabely instalovat i tam, kde být nemusejí, než řešit následky, které mohou být v některých případech až katastrofické.

Myslím si, že každý z nás v posledních několika letech viděl záběry, jak vypadá požár bytového domu nebo obchodního centra, kde nebyly požadavky na kabely s požární odolností brány v potaz, případně byly budovy stavěny před zavedením těchto regulí. Jako příklad bychom uvedli požár bytového domu v Anglii, kde byla příčinou požáru právě vadná a zastaralá elektroinstalace a skončilo to ztrátou několika životů. O to smutnější je, že se těmto tragédiím dá předejít.

 Výroba je finální etapa v celém řetězci, na počátku je výzkum a vývoj. Provádíte ho vlastními silami nebo ve spolupráci s dalšími subjekty?

Spoustu věcí jsme schopni u nás v PRAKABu zvládnout sami, ale samozřejmě ne všechno. Proto spolupracujeme na některých projektech, ať už s vysokými školami nebo některými z našich dodavatelů. Tito lidé mají hluboké znalosti a povědomí o oboru, ve kterém pracují a jsou schopni nám svou expertízou pomoci posunout kabely zase o kousíček dál na vyšší úroveň. Nehledě na fakt, že některé měřicí přístroje jsou velice drahé a neměly by pro nás smysl, protože bychom je nebyli schopni naplno využít.

Pokud jde o výzkum a vývoj, tak se samozřejmě každý výrobce snaží přijít s kabelem s nějakou přidanou hodnotou, který by byl použitelný v praxi a o nějž by měl trh zájem. Jakmile se s takovou konkurenční výhodou někdo objeví, ostatní se ho pak snaží velice rychle dohnat. Vzniká tak, obrazně řečeno, perpetuum mobile pokroku v kabelech.

Studie společností Europacable a Fire Service Academy z minulého roku ukazuje rozdíl v chování při hoření kabelů se speciálními vlastnostmi a standardních v reálném prostředí. Můžete to více konkretizovat?

Jednalo se o porovnání klasického kabelu, s kterým se většina z nás setká v domácnosti, u nás nejčastěji CYKY a kabelů o kterých se tady spolu bavíme, tedy bezhalogenovém, s výrazně vyšší třídou reakce na oheň.

V případě vzniku požáru elektroinstalace klasického kabelu se oheň začne poměrně rychle šířit a vzhledem k množství umělých a hořlavých materiálů v obytných prostorách, pak netrvá moc dlouho, než se požár rozšíří do formy, kdy už člověk není schopen s tím něco udělat.

Pokud však byly použity požárně odolné kabely (kategorie B2ca), časové období, kdy by byl člověk schopen nějak zareagovat, případně dokonce požár uhasit, je znatelně delší. Dále teplota požáru nedosahuje tak vysokých hodnot a během hoření nedochází k odkapávání hořících částic, tedy i šance na zapálení dalších předmětů je znatelně nižší.

Kvalitní ohniodolné kabely, jak vyplývá z předcházející odpovědi, pomáhají minimalizovat požáry a jejich rizika. Jak konkrétně?

Začali bychom tím, že vůbec donutit takový kabel, aby se vznítil a hořel, už chce poněkud značné úsilí. A když se to náhodou povede, kabel uvolňuje menší teplo, pomaleji šíří plamen a celkově index rozvoje požáru je výrazně nižší. Další body se týkají těch malých písmenek „s“, „a“ a „d“ na potisku kabelu.  První písmeno se týká dýmu, zejména množství produkovaného kouře a jak moc je skrz něj vidět. Klasický PVC kabel vám během pár minut vytvoří černý oblak, takže neuvidíte, kudy máte budovu opustit. Oproti tomu v případě požárně-bezpečnostních kabelů vytvoří lehce našedlou mlhu, která je do určité míry transparentní a je skrz ní vidět. Další písmenko označuje aciditu, tedy kyselost vzniklých plynů. Už z názvu polyvinylchlorid je patrné, že se při hoření takového kabelu bude kromě černého dýmu uvolňovat chlor ve formě chlorovodíku, což není úplně plyn, který byste chtěl dýchat. Poslední písmenko se týká již zmíněných odkapávajících částic během hoření. Vždycky uvádíme představu modelové situace, kdy utíkáte z hořící budovy, kolem mraky černého dusivého kouře, který vás štípe do očí, nic nevidíte a ještě vám kape hořící kabel za krk. Opravdu nádherná představa, nebylo by lepší vědět, že vás při takové situaci čeká pouze lehce našedlý mrak a dostatek času utéci?

V tiskové zprávě, kterou jste vydali u příležitosti 25. ročníku konference Červený kohout zaměřené na opatření předcházení požárům, je uvedena řada faktů Hasičského záchranného sboru a společnosti Europacable o důsledcích závad na elektrické instalaci nebo použití nekvalitní kabeláže. Která sdělení považujete za zásadní?

Standardy před 20 nebo 30 lety byly prostě jiné a nemohly zohledňovat momentální poznatky a situaci. Kabely stejně jako všechno ostatní mají nějakou životnost. Spousta domácností od jejich stavby prošla rekonstrukcí, ale ne vždy se lidé dostatečně zabývali i elektroinstalacemi. Například jsme viděli byt, kde, aby došlo ke zvýšení jeho prodejní ceny, byly pouze kousky kabelů vedoucí do zásuvek a vypínačů v měděném provedení, ale zbytek byl ponechán v hliníku. Nejen, že je sprosté a nemorální takto někoho podvést, ale kolikrát je to i nebezpečné. Rozumíme tomu, že člověk má nějaký rozpočet a když tam ten kabel vydržel tak dlouho, tak to ještě chvíli zvládne. Je dobré být obezřetný a kromě ceny sledovat i kvalitu výrobku a instalace.

Když hovoříme o požárech zaviněných elektrickým proudem, jaká jsou pravidla pro správnou instalaci kabelů?

Instalace kabelů už nejsou tak úplně v jurisdikci výrobce. Ale rozhodně doporučujeme svěřit práci odborníkům, kteří vědí, co a jak a ve finále vám dají revizi s kulatým razítkem, čímž ručí za to, že je dílo v pořádku, dle aktuálních norem a tak, jak by mělo být.

Jak rozumět sousloví nekvalitní kabeláž? Jedná se o použití nesprávných kabelů nebo výrobky „z druhé ruky“, které nesplňují to, co deklaruje jejich výrobce?

Je to jako se vším ostatním zbožím na trhu, cena je jeden z hlavních faktorů. Ale kupovat to nejlevnější nemusí být vždy šťastná volba, protože se může stát, že člověk upřednostní cenu na úkor kvality se všemi negativními důsledky, které z toho mohou vyplynout. Konkrétně se může jednat zejména o nevyhovující odpor vodiče, tedy méně mědi v kabelu než by mělo být, může také docházet k podkročení minimální tloušťky extrudovaných vrstev. V podstatě se tedy jedná o šizení zákazníka a nedostatečné množství materiálů. Další možností může být použití nevhodných materiálů, takže kabel při ohnutí může praskat, dále je to špatná oddělitelnost vrstev při instalaci nebo třída reakce na oheň, kterou kabel ve skutečnosti nesplňuje. Je toho celkem dost, co se může stát, proto by člověk měl být opatrný a nesoustředit se jenom na cenu.

Čtenáře jistě bude zajímat, jaká je situace na trhu kabelů u nás, můžeme se i v tomto oboru setkat s nekalými praktikami?

Bylo by hezké říci, že se to České republiky netýká, ale to by bohužel nebyla pravda. Je to u nás jako všude jinde. Vozí se sem zboží ze všech koutů světa a na trhu je nepřeberné množství výrobků, těch kvalitních i těch méně kvalitních. Jak jsme uvedli , je dobré brát v potaz více faktorů než jenom cenu, napovědět o kvalitě vám může třeba celkový průměr kabelu. Pokud je jeden z kabelů znatelně tenčí, bude tam asi méně materiálu, ale nelze brát exaktně, že čím tlustší kabel, tím lépe. Není od věci chtít vidět dokumentaci ke kabelu, jako jsou certifikáty, značka ESČ a další, které deklarují, že kabel skutečně splňuje to, co uvádí jeho prodejce.

Odpovídá evropská a česká legislativa potřebám doby z hlediska požární bezpečnosti kabelů nebo je takříkajíc ve vývoji?

Ono to s  evropskou legislativou je trochu problematické, každý stát se snaží do tématu vnést svůj názor a pohled na věc. Tvorba nových standardů pak trvá déle než by bylo záhodno a ne vždy to dopadne ke spokojenosti všech zúčastněných. Je zajímavé, že jsme relativně malá země a přitom naše standardy jsou velice přísné a často na nejvyšší úrovni, což se netýká pouze kabelařiny. Takže při tvorbě evropských standardů bojujeme, abychom se nedostali do situace, že budeme muset jít v Česku se standardy dolů. Momentálně se to týká zejména připravovaných norem pro zkoušení funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru.

Snažíme se prostě neustále držet laťku na té nejvyšší úrovni, jak tomu bylo doposud.

Můžete nám říci více o společnosti Europacable?

Jedná se o sdružení výrobců kabelů a drátů, které bylo založeno v roce 1991. Členy jsou všechny větší evropské nebo světové společnosti a specializované malé a střední podniky z celé Evropy. Europacable je globální technologický leader v oblasti silových a komunikačních kabelů a zástupce výrobců těchto kabelů na poli Evropy. Komunikuje s evropskými institucemi a aktivně se účastní jednání v oblasti tvorby norem a standardů. Jedná se o partnera společnosti CENELEC, což je evropská komise pro elektrotechnickou standardizaci.

Na závěr bych se rád zeptal, na co si mají dát pozor zákazníci při koupi kabelů a podle jakého klíče je volit?

Zákazník by si hlavně měl uvědomit, jaký kabel si chce vlastně koupit, co má kabel splňovat, co se od něho očekává, kde a v jakých podmínkách bude uložen a podobně. S tím jsme schopni poradit my nebo instalační technik. Pak může přijít na řadu porovnávání kabelů z hlediska různých faktorů a ceny.

Zdroj: časopis CzechIndustry 2/2022