Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na nabídku a poskytování služeb, které souvisí s uzavíráním smluv o dodávkách energií. V 1. čtvrtletí 2022 uskutečnila celkem 10 kontrol a v 8 případech zjistila nedostatky v dodržování právních předpisů.

Oobchodní inspekce uskutečnila v období od 3. ledna do 31. března 2022 kontrolní akci zaměřenou na nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií. Celkem provedla 10 kontrol a porušení právních předpisů zjistila v 8 případech, což je 80 %.

ČOI v  rámci kontrolní akce využila podání spotřebitelů. Pokračuje trend, kdy poskytovatelé smluv o dodávkách energií se zaměřují převážně na starší občany, které kontaktují telefonicky nebo je navštěvují přímo v místě jejich bydliště. Zneužívají jejich důvěřivosti a prostřednictvím nepravdivých a neúplných informací usilují o to, aby podepsali smlouvy o poskytování služeb a plnou moc, na základě které mohou následně činit další kroky bez jejich vědomí. Zjištěné nedostatky

Česká obchodní inspekce zjistila, že při 8 kontrolách došlo k 18 porušení některého z ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

► v 5 případech poskytovatelé služeb souvisejících s dodávkami energií použili klamavou obchodní praktiku, za kterou se považuje praktika, která obsahuje věcně nesprávnou informaci (nepravdivou), což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil (§ 4 v návaznosti na ustanovení § 5 odst. 1)

► v 5 případech nebyl spotřebitel řádně informován o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění spolu s údaji o tom, kde reklamaci uplatnit (§ 13)

► ve 3 případech bylo zjištěno použití nekalých obchodních praktik, tj. praktik, které jsou v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušují nebo jsou způsobilé podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému jsou určeny (§ 4 odst. 1, 4)

► ve 2 případech prodávající porušili svoji povinnost informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) a to i na internetových stránkách, pokud je provozují (§ 14 odst. 1)

► ve 2 případech poskytovatelé porušili § 4 v návaznosti na ustanovení § 5a odst. 2 (klamavé opomenutí)

► v 1 případě prodávající opomněl před rozhodnutím ohledně koupě uvést podstatné informace (§ 4 v návaznosti na ustanovení § 5a odst. 1)

V některých kontrolních případech bylo porušeno více ustanovení současně.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce pravomocně uložila od 1. ledna do 31. března tohoto roku 5 pokut v celkové výši 3 420 000 Kč.

Nejvyšší pokuta, která nabyla právní moci v 1. čtvrtletí 2022, byla pokuta ve výši 2 000 000 Kč pro společnost Envona s.r.o., kdy pokuta byla uložena i za nekalé obchodní praktiky, kdy například celé řadě různých spotřebitelů zástupci společnosti tvrdili, že mohou ušetřit za energie u svého stávajícího dodavatele, ačkoli spotřebiteli byly pak k podpisu dány smlouvy k zahájení procesu změny dodavatele.