Stále platí, že kdo chce šetřit, musí nejprve umět přesně měřit. Z výsledků pak lze provádět snadno analýzy (mnohdy i automaticky). Z těch pak vyplynou možné cesty k úsporám. Společnost BONEGA je známá nejen v České republice svými řešeními a inovacemi, která přinášejí vysokou přidanou hodnotu a uživatelský komfort. To se týká i elektroinstalací, kde platí, že spolehlivost dělají jednoduchá řešení. Proto již řadu let BONEGA dodává nejrůznější elektrotechnické vychytávky, se kterými vás chceme seznámit a nabídnout případná řešení. Vycházejí jak z firmou vyvinutých samostatných unikátních přístrojů, tak z jejich vhodných kombinací.

Situace, ve kterých zařízení a služby dokážou pomoci

  • U objektu došlo k úplnému výpadku proudu nebo k výpadku jedné z fází a je třeba takovouto informaci neprodleně mít a rychle je řešit.
  • Výpadek funkčnosti dílčího zařízení, který může narušit celý technologický proces.
  • Triviální výpadky jističů a chráničů způsobené poruchou, která rychle pominula, avšak vyžadují zdlouhavý zásah obsluhy pro obnovení provozu.
  • Jsou pro vás zbytečně nákladné a složité řídící jednotky, když potřebujete jen znát, zda něco funguje nebo ne.
  • V některých provozech nesmí obsluha otevírat elektrický rozváděč (jen elektrikář), ale znovu zprovoznění některých částí běžnou obsluhou by bylo vhodným řešením.
  • Používáte pro signalizaci zařízení s bateriemi, které je nutné pravidelně měnit.
  • Nemáte v pořádku dokumentaci pro všechny rozváděče.
  • A další…

V případě krizové situace hraje rychlost odstranění poruchy významnou roli. Zařízení BONEGA v takových případech budou nápomocny, neboť umí značně snížit čas potřebný pro obnovení provozu.
Pokud se vás obdobné problémy týkají, tak dále uvádíme příklady několika modelových situací a jejich řešení.

I. Neprodlené informování o přerušení dodávky proudu

U objektu, zařízení nebo spotřebiče došlo k úplnému výpadku proudu nebo k výpadku jedné z fází. Pro takové případy je vám k dispozici univerzální bezbateriový signalizátor. Dokáže i po výpadku proudu zajistit zdarma odeslání emailu, placenou SMS či přímo zatelefonovat jednomu i více lidem současně a informovat je o přerušení provozu. Signalizátor je navíc vybaven unikátní SIM kartou, která se umí spojit s nejsilnějším operátorem v okolí (případně je při poklesu síly signálu střídat) a to dnes již ve více jak 100 zemích světa. Dokáže hlídat současně až 6 elektrických obvodů. Psali jsme o něm v CzechIndustry 1/2022. Více na: Signalizátor BONEGA

II. Automatické nahození přístrojů po jejich vypnutí – minimalizace odstávek technologického zařízení

Jistící prvek zareagoval na krátkodobý zkrat nebo přetížení vypnutím. Takový stav vyžaduje ruční zásah obsluhy. Existuje však jednoduchá (mechanicky spojená) kombinace jistícího prvku (jističe, proudového chrániče nebo chrániče s nadproudovou ochranou) spolu s automatickým nahazovačem. Jde o zařízení pro opětovné zapnutí vybraných bezpečnostních přístrojů za účelem obnovení funkčnosti zařízení bez zásahu obsluhy. Tento přístroj se tedy umí opakovaně pokoušet o znovu zprovoznění (např. nahození jističe). Pochopitelně úspěšný pokus je podmíněný tím, že porucha byla krátkodobá a pominula. Taková zařízení z produkce společnosti existují dvě s tím, že u jednoho z nich si lze nastavit i počty pokusů a čas mezi jednotlivými pokusy. Více na: a) 2P automatické nahazovače BONEGA, b) 1P automatické nahazovače BONEGA

Je-li problém v elektrickém obvodu trvalý a nahazovač vyčerpá všechny nastavené pokusy, může přijít na řadu také univerzální signalizátor (viz. bod 1), který předem nastavenou zprávou upozorní obsluhu na přerušení provozu

III. Rychlá identifikace poruchy – dvoudílné páčky přístrojů BONEGA prozradí příčinu

Potřebujete pro zprovoznění rychle identifikovat, zda vypnutí „chráničojističe“ způsobil zkrat, tepelné přetížení nebo únik životu nebezpečného reziduálního proudu třeba na nějaký rám. Takové jistící zařízení má ve svém sortimentu jedině firma BONEGA. Jde o systém, kdy se páčka přístroje skládá ze dvou dílů. V případě reakce na zkrat nebo tepelné přetížení se páčka „rozpadá“ a jeden díl přejde po vypnutí do středové pozice. V případě úniku proudu spadne do středové pozice páčka celá. Odbornému zásahu to tak rychle napoví, kde má hledat příčinu. Mnozí elektrikáři si takový přístroj dokonce nosí s sebou jako jednoduchý „tester“ příčin poruch. Více na: Proudový chránič s nadproudovou ochranou 15kA BONEG

IV. Jednoduché a rychlé získání informací o funkčnosti elektrického zařízení

Pro spolehlivý provoz je v některých případech využívání složitých programovacích zařízení (PLC) zbytečně nákladné. Mnohdy je důležité znát jen základní informace, zda elektrické zařízení funguje či nehrozí porucha. Takovou informaci lze získat z různých jednoduchých snímačů (překročení nízké či vysoké hladiny, teploty, tlaku, záplavového čidla, atd.) nebo zařízení poskytující informace o izolačním stavu. Takové zásadní informace lze pak snadno odeslat přes výše uvedený signalizátor (viz. bod 1). Více na Signalizátor BONEGA

V. Okamžitá informace o reakci přepěťové ochrany a nutnosti výměny varistoru

Používáte přepěťové ochrany, ale nejste schopni zajistit jejich nutnou každodenní kontrolu. V elektrické síti může totiž kdykoliv nastat přepětí způsobené poruchou transformátoru, úderem blesku atd., na které přístroj zareaguje a elektrická zařízení ochrání. Přitom ovšem dojde ke zničení varistorů. Takový přístroj již poté není schopen před dalším přepětím chránit. V tomto případě může pochopitelně nedůslednost kontroly přivodit velké ztráty. Většina přepěťových ochran má však signalizační kontakty. V případě firmy BONEGA jde o jeden univerzální signalizační kontakt, který reaguje na zničení kteréhokoli varistoru. Více na: Přepěťové ochrany BONEGA.
Informaci o nefunkčnosti lze tak zase snadno odeslat pomocí univerzálního signalizátoru (viz. bod 1).

VI. Rychlá reakce na vzniklé podpětí, odpojení zařízení a informování pomocí signalizátoru

Provozované technologické zařízení je citlivé na podpětí a v případě překročení určité meze je bezpečnější ho rychle vypnout. Tento případ dokáže snadno vyřešit mechanická vazba mezi jistícím prvkem (jističem, proudovým chráničem nebo chráničem s nadproudovou ochranou) a podpěťovou spouští. Nastane-li v síti podpětí, jistící prvek zareaguje rychlým vypnutím. Více na: Podpěťové spouště BONEGA
Pokud je navíc podpěťová spoušť v jednom modulu se signalizačním kontaktem, tak lze opět získat informaci o vypnutí prostřednictvím univerzálního signalizátoru (viz. bod 1).

VII. Snadná identifikace poruch pomocí tří pozic páčky a využití signalizačních přístrojů BONEGA
Nejste si jisti, zda vypnutí jistícího prvku (jističe, proudového chrániče nebo chrániče s nadproudovou ochranou) způsobuje porucha nebo obsluha. Ke snadné identifikaci slouží tři pozice páčky vybraných přístrojů:
V případě vypnutí jistících přístrojů uživatelem se páčka přesune z nejhornější polohy ZAPNUTO (ON) do krajní spodní polohy VYPNUTO (OFF). Opětovné sepnutí je pak přímé z polohy OFF do polohy ON. Přístroje BONEGA umí však signalizovat poruchu v obvodu způsobenou zkratem, tepelným přetížením či překročení hranice reziduálního proudu. Páčka v takovém případě totiž spadne pouze do středové polohy. Středovou pozici není možné navodit zvenčí. Způsobí ji pouze vnitřní mechanismus.
Tuto schopnost může pro signalizaci rozšířit navazující signalizační kontakt, který dokáže vnímat všechny tři pozice páčky a přenést je na kontakty. Tyto informace můžete poté dále předat do řídicího systému a přijmout různá opatření nebo odeslat zprávu přes výše uvedený signalizátor (viz. bod 1). Více o signalizačním kontaktu na: Pomocné kontakty BONEGA

VIII. Nouzové vypnutí elektrických obvodů a okamžité předání zprávy kompetentní osobě

Potřebujete mít přehled, že někdo „stopnul“ elektrické zařízení. Základním prostředkem bezpečnostní ochrany provozu každého průmyslového stroje je bezpečnostní tlačítko pro nouzové zastavení, takzvané E-STOP tlačítko (Emergency Stop Button). Mívá různé provedení podle účelu použití. Tvar tlačítka je často hřibovitý, je vždy v červené barvě, zatímco jeho pouzdro je obvykle žluté. Bývá instalováno na dobře dostupném místě. Při mimořádné situaci se stiskem tlačítka spustí rychlý proces nouzového zastavení. Jeho cílem je zastavit všechny nebezpečné pohyby, ale také bezpečně deaktivovat všechny zdroje energie, které mohou být zdrojem nebezpečí. Stiskem tlačítka se mimo jiné aktivuje napěťová spoušť se signalizačními kontakty, která zařízení odpojí. Více na: Napěťové spouště BONEGA
Stav kontaktů může opět indikovat univerzální signalizátor (viz. bod 1), který předá zprávu kompetentní osobě.

IX. Automatické nahození elektrických zařízení pomocí tlačítka mimo rozváděč

V některých provozech je obsluze zakázaný přístup do elektrického rozváděče (přístup má přes zámek jen elektrikář). Nastane situace, kdy dojde například ve vodní elektrárně k zablokování pohonu cizím předmětem. Jistič na to reaguje správně vypnutím. Obsluha problém vyřeší, ale musí čekat na příjezd elektrikáře. Zprovozněním jističe by se však provoz mohl ihned spustit. Takovým řešením může být „nahození“ jističe pomocí nahazovače ovládaného tlačítkem umístěným mimo rozváděčovou skříň. Je to podobné jako ovládání stykačů (nahazovač je nahrazuje). Navíc v pozicích vypnuto či zapnuto je odběr elektrické energie téměř nulový. Více na: a) 2P automatické nahazovače BONEGA, b) 1P automatické nahazovače BONEGA

X. Eliminace sčítání reziduálních proudů z více obvodů za použití 1M chráničojističe

Často vám vypadávají obvody, kterým je předřazen jen jeden proudový chránič. Obvykle to způsobuje načítání malých neškodných reziduálních proudů z několika obvodů, na které chránič reaguje zbytečným výpadkem. Řešením může být unikátní „chráničojistič“ jen ve velikosti běžného 1P jističe, který hlídá jen dílčí obvody. Více na: Proudový chránič s nadproudovou ochranou 6kA BONEGA

XI. Rychlé hledání poruch za pomoci jističů s odpínáním „N“ vodiče
Pracně hledáte poruchy spojení zeleného a modrého vodiče. Vhodným řešením mohou být jističe s odpínáním „N“ vodiče. Nejčastější využití najde tam, kde je za jedním proudovým chráničem navázáno více jističů. Více informací, včetně animace, naleznete na: Jističe s odpínáním N vodiče BONEGA

XII. Online aplikace Návrh rozváděče – montáž nových, zpětná legalizace i úpravy již existujících rozváděčů – vždy budete mít platnou dokumentaci dle aktuálních norem ČSN

Nemalým přínosem pro spolehlivost a protipožární opatření u elektrických rozváděčů může být i online aplikace Návrh rozváděče. Ta umožňuje dokonce zpětné prověření rozváděčů, kterým chybí dokumentace a výrobní štítky. Usnadní tak výrobu nových rozvaděčů, ale i jakékoli montážní zásahy do těch starších (každý zásah vyžaduje novou dokumentaci). Aktuálně lze nyní získat dokumentaci i ve slovenském jazyce.

Všechny výše uvedené kombinace nejsou nijak nákladné ve srovnání s tím, jaké hodnoty mohou ochránit či jak výrazně mohou zvýšit spolehlivost technologických zařízení. V případě zájmu vám společnost BONEGA pošle cenovou nabídku.

Pokud chcete mít obecně přehled o stavech vypnuto a zapnuto, překročení konkrétní hranice, podpětí nebo přepětí, zvýšení teploty v rozváděči nad stanovenou mez, zaplavení strojovny, přerušení přívodu elektrické energie, jeho obnovení, vzniklém rizikovém podpětí nebo přepětí v síti či problémech jiného provozního charakteru, zaměstnanci společnosti uvítají vaše dotazy a budou se snažit vám poradit s výběrem i kombinací přístrojů.

Věříme, že všechny tyto novinky usnadní jejich uživatelům práci a BOBEGA se těší na případné další náměty na nové funkce, přístroje i skříně.

Kontakt

Dipl. ing. Roman Hudeček, BONEGA, spol. s r.o.

Potoční 302, 696 66 Sudoměřice nad Moravou

email: roman.hudecek@bonega.cz

tel./fax: (+420) 518 335 216

mobil: (+420) 603 542 347

http://www.bonega.cz/

https://navrh-rozvadece.cz/

https://signalizator.cz/

https://chytrevodomery.cz/

Zdroj: CzechIndustry 2/2022