Na otázky CzechIndustry odpovídá Prokop Kocián, ředitel společnosti Trelleborg Sealing Solutions Czech

Není těsnění jako těsnění, to platí už od doby počátku průmyslové revoluce. V čem je specifika těch, které nabízí vaše společnost?

Každé těsnění musí splňovat řadu požadavků. Je jedno, zda jde o těsnění dynamické nebo statické. Požadavky na něj se velmi liší v závislosti nejen na konkrétní aplikaci, ale i na oboru, kde se daná aplikace používá.

Jako příklad lze uvést potravinářský průmysl, kde vedle standardních požadavků musí těsnicí prvky splňovat velmi přísné hygienické normy.

Jiným příkladem mohou být zdravotnické přístroje a zařízení, kde vedle funkčnosti těsnění musíte zajistit i to, že nedojde k ohrožení života.

Takto by šlo pokračovat od aplikace k aplikaci, od oboru k oboru. Za jedno ze specifik Trelleborgu lze považovat velmi širokou škálu materiálů, které máme k dispozici. Lze je počítat na tisíce. Řada z nich je unikátních a patentově chráněných.

Vedle různosti materiálů je to bezpochyby i odborné zázemí společnosti. Neexistuje obor, pro který bychom neměli specialisty se znalostí těsnicích technologií, včetně speciálních požadavků z různých oborů.

Využívání nejmodernějších metod pro design, simulaci a optimalizaci navrhovaných řešení je v Trelleborgu samozřejmostí.

Těsnicí profily z vaší „kuchyně“ jsou z materiálu na bázi PTFE a polyuretanu. V čem je jejich přednost?

PTFE a polyuretan jsou jedny z významných materiálů, které Trelleborg používá při návrhu těsnicích řešení. Mezi jejich výhody lze zařadit.

  1. Materiálová a tvarová stálost a chemická odolnost zajišťující dlouhou životnost dané aplikace.
  2. Velký teplotní rozsah (-70 °C až +260 °C), ve kterém je možno tyto materiály použít.
  3. Nízký součinitel tření. Toto je parametr, který velmi zajímá každého konstruktéra.
  4. Odolnost proti extruzi a otěru.
  5. Již tak vynikající vlastnosti základních materálů mohou být ještě podpořeny prostřednictvím speciálních plniv, jako je například grafit. Tím se ještě vylepšuje odolnost proti otěru, tlakům, extruzi, a významně se tak snižuje součinitel tření.
  6. Odborníci jistě ocení i odstranění takzvaného „stick-slip“ efektu. Stručně řečeno, těsnění se chová okamžitě po spuštění dané aplikace tak, jak má. Nedochází k jeho přilnutí ke kovovým částem a krátkodobé deformaci při startu aplikace.

Ve výčtu předností tohoto materiálu by se dalo pokračovat.

Výhodami polyuretanu, kromě jiného a částečně výše zmíněného, bezpochyby jsou:

  1. Odolnost proti hydrolýze – nedegraduje ve vodním prostředí.
  2. Velký teplotní rozsah (-50 °C až +110 °C), ve kterém lze polyuretan použít.

V jakých oborech nacházejí především uplatnění?

Oba materiály se s úspěchem používají například v hydraulických systémech napříč snad všemi obory. Díky svým vlastnostem zvyšují životnost systémů a významně snižují náklady na provoz a údržbu.

Díky své tvarové stálosti a odolnosti proti vnějšímu prostředí brání i úniku kapalin, ke kterým v hydraulických systémech dochází. Šetří tím nejen náklady materiálové, ale i životní prostředí, což je určitě téma, které stále více prolíná celou společností.

Nová řešení a inovace hýbou světem, jak je tomu ve vašem odvětví?

V našem oboru, tak jako v jiných, jsou inovace klíčové. To, že těsnění těsní a plní tím svou základní funkci je podmínka nutná, nicméně stále méně dostačující. Vedle neustálých inovací v oblasti používaných materiálů a zlepšování jejich vlastností, je stále větší důraz kladen na životnost aplikace a už zmíněnou ochranu životního prostředí.

K tomu se stále více používá dnes populární IoT. V našem oboru to znamená například permanentní sledování technického stavu aplikace. Tím se snižují náklady na údržbu, zamezuje se úniku kapalin a zajišťuje se stálost výkonu a efektivita daného řešení.

Ekonomika stále přísněji hodnotí výkonnost jednotlivých řešení, mj. z pohledu minimalizace ztrát a tím nižších nákladů. Lze vyčíslit ztráty, k nimž dochází nedokonalým systémem těsnění?

Jak již bylo zmíněno výše, efektivita aplikace, a je jedno jestli jde o hydrauliku, pneumatiku nebo jinou aplikaci, je stále více klíčová. Vyčíslit ztráty vzniklé nedokonalým systémem těsnění není jednoduché, ale lze to. Mnohdy jsou nemalé.

Existují obecné modely a výpočty. Nicméně, vždy je nejlepší to vyčíslit pro konkrétní případ.

Internet věcí, digitalizace a umělá inteligence mají své místo i ve společnosti jako je vaše, kde konkrétně?

IoT jsme již krátce zmínili. V našem oboru jde v současné době předevší o monitorování a tím předcházení ztrátám funkčnosti a nákladů. IoT je obor, který má nekonečné možnosti a budoucnost nás jistě překvapí, kde všude najde uplatnění.

V našem oboru mají stále větší význam digitální metody simulace chování těsnění v dané aplikaci za daných podmínek. To, vedle odborné znalosti techniků společnosti Trelleborg, významně přispívá k optimálnímu tvarovému a materiálovému návrhu konkrétního těsnění pro konkrétní aplikaci.

Dalším velkým tématem je ekologie, uhlíková neutralita a ochrana životního prostředí. Jakou strategii jste zvolili, abyste obstáli ve zkoušce času?

Trelleborg Sealing Solution je jedna z divizí skupiny Trelleborg, která má celosvětově téměř 30 vlastních výrobních závodů. Ekologické aktivity směřují především tam. Každý výrobní závod má svůj individuální plán. Obecně lze konstatovat, že jde o investice do špičkových technologií, optimalizaci pohybu materiálu, používání vhodných obalů a tak by se dalo pokračovat.

Celá skupina Trelleborg přistupuje k životnímu prostředí odpovědně. Naštěstí je v pozici, kdy si do ochrany životního prostředí může dovolit investovat nemalé prostředky. Je to nezbytná aktivita. Není důležitá jen pro Trelleborg, ale i pro řadu našich zákazníků.

Na jaká nová řešení se zaměřujete v souvislosti s předcházejícími dvěma otázkami?

Pokud se ptáte na řešení těsnicích systémů, tak jednoznačně na jejich životnost.  Zvyšováním trvanlivosti a efektivnosti těsnění se snižují náklady a chrání životní prostředí.

V našem oboru to znamená eliminaci úniku nebezpečných látek, snižování energetické náročnosti konkrétních aplikací, minimalizování potřeby likvidace nebezpečných odpadů. Toto téma je velmi široké.