Rodinné domy jsou stavěny převážně s použitím zděné nosné konstrukce. V roce 2014 byla dokončena desetina rodinných domů s dřevěnou nosnou konstrukcí. U bytových domů má nadpoloviční většinu také zděná nosná konstrukce, podíl montovaných staveb klesá.

V průběhu období 1997–2014 bylo na území České republiky podle statistické evidence dokončeno 524 611 bytů, z toho 250 200 bytů (47,7 %) v nových rodinných domech a 161 271 (30,7 %) v novostavbách bytových domů. Jednou z významných charakteristik dokončené bytové výstavby je materiál použitý při stavbě obytných objektů (nové rodinné a bytové domy jsou rozlišovány podle typu nosné konstrukce na zděné, montované, dřevěné a na jiný druh použitého materiálu, včetně kombinací).

Nosné zdi byly většinou zděné

Rodinné domy dokončené v letech 1997–2014 měly nosné zdi v naprosté většině ze zděných materiálů. Jejich podíl se až do roku 2005 pohyboval mezi 93 a 95 %, v posledních sedmi letech se ovšem postupně snižuje (v roce 2014 až na hodnotu 85,5 %). Zastoupení montovaných konstrukcí v jednotlivých letech kolísá mezi 1,3 % z roku 2000 až po tříprocentní hladinu v roce 2012.

Od roku 2003 je možné pozorovat zvýšený zájem o dřevěné konstrukce rodinných domů, jejichž podíl se zvýšil z 1,4 % na 9,3 %. Přes tuto jednoznačně pozitivní tendenci je nutné zdůraznit, že podíl těchto ekologicky úsporných staveb zatím zůstává stále nízký. Zastoupení rodinných domů jiných nosných konstrukcí (včetně kombinací) osciluje po celé sledované období kolem 2% podílu.

V krajích České republiky existují v podílech zděných konstrukcí rozdíly. Méně než 90% podíl se vyskytl jen v Libereckém a Moravskoslezském kraji. Rozdíl mezi zbývajícími kraji činí maximálně 5 procentních bodů. Rodinné domy z montovaných nosných zdí byly nejvíce stavěny v Ústeckém a v Libereckém kraji. Dřevěná konstrukce byla zastoupena nejvíce v krajích Moravskoslezském, Libereckém a Zlínském. Větší rozdíly mezi kraji jsou patrné u podílu „jiných“ konstrukcí.

Odlišný vývoj zaznamenaly nosné konstrukce nově dokončených bytových domů. Zděné konstrukce jsou stále převažujícím nosným materiálem, jejich podíl ovšem dost kolísá (zpravidla mezi 50 a 70 %).

V roce 2014 se jejich podíl výrazně snížil, a to až na hodnotu 44,9 % (v roce 2008 to bylo ještě 69,2 %). Od roku 1997 značně poklesl podíl konstrukcí montovaných z 22,5 % na 3,7 % v roce 2014. Dřevěná konstrukce hraje ve výstavbě bytových domů zcela zanedbatelnou roli, ve třech letech sledovaného období dokonce zcela chyběla. V tomto období vzrostl, přes kolísavý vývoj, význam „jiných“ konstrukcí, jejichž zastoupení ve výstavbě bytových domů přesáhlo v roce 2014 dokonce hranici 50 %.

U bytových domů je možné pozorovat za celé sledované období převahu zděných nosných konstrukcí s výjimkou Prahy. V hlavním městě představovaly největší podíl domy, na jejichž výstavbu byl použit „jiný“ typ technologie, nejspíše kombinace zděné a železobetonové nosné konstrukce. V Libereckém kraji byla velmi významným typem výstavby montovaná nosná konstrukce. Jiný, popř. kombinovaný druh nosné konstrukce, byl kromě Prahy také ve větší míře využíván v Karlovarském a Ústeckém kraji. Dřevěná nosná konstrukce bytových domů byla využita pouze v 9 krajích, z nich ale jen ve Středočeském a Zlínském přesáhl její podíl jednoprocentní hranici.

Statistika&My, 6/2015