Skupina Veolia Energie ČR investovala v loňském roce 1,4 mld. korun do další ekologizace a modernizace svých provozů a rozvodů. Byla to nejvyšší částka za posledních 5 let a druhá nejvyšší za 10 let. Díky investicím skupina významně snížila dopad výroby tepla a elektřiny na životní prostředí.

„Pokročili jsme v obnově a modernizaci našich zařízení, zvýšili jsme efektivitu výroby, spolehlivost i bezpečnost dodávek a zároveň jsme výrazně snížili emise prachu, oxidů síry, oxidů dusíku a také CO₂. Tyto projekty jsou investičně, technicky i organizačně náročné, ale probíhají většinou bez omezení dodávek pro domácnosti a další odběratele,“ uvedl Josef Novák, generální ředitel společnosti Veolia Energie ČR.

Za posledních 10 let investovala skupina do modernizace a ekologizace 8,4 mld. korun. Jednou z největších investic skupiny byla ekologizace Teplárny Karviná, která probíhala v letech 2013 – 2017. Díky investicím do ekologizace provozu v celkovém objemu 650 milionů korun se snížilo množství oxidů síry vypouštěných teplárnou do ovzduší o zhruba tři čtvrtiny a množství oxidů dusíku a prachu o zhruba polovinu.

Dalším rozsáhlým projektem je ekologizace Elektrárny Třebovice v Ostravě, zahrnující odsíření, odprášení a denitrifikaci. Nedávno dokončená ekologizace parního kotle K13, která začala v roce 2017, stála 537 milionů. Emise díky této investici klesnou o stovky tun ročně. Kompletně ekologizované jsou tak už dva ze tří hlavních kotlů v Třebovicích, přičemž na třetím byla ekologizace zahájena loni.ekologie

Také v Olomouckém kraji Veolia uskutečnila významné projekty. Kromě ekologizace Teplárny Olomouc probíhá v Přerově po etapách přestavba parní soustavy na horkovodní síť, která má menší tepelné ztráty a přináší značnou úsporu paliva, tedy i snížení emisí. V Čechách se například podařilo ekologizovat jen loni 28 zdrojů tepla v Praze, což přispěje ke zlepšení imisní situace zejména u oxidů dusíku v hlavním městě.

„Systém dálkového vytápění je prokazatelně ekologičtější a komfortnější než lokální topeniště. Masivními investicemi jej dále rozvíjíme a věnujeme se i novým trendům jako je spalování biomasy nebo energetické využití vytříděných a nerecyklovatelných odpadů,“ připomněl Marcel Vrátný, technický ředitel společnosti Veolia Energie ČR. V plánu je vybudování multipalivových kotlů v teplárnách v Přerově a v Karviné, které budou umět v různých poměrech spalovat biomasu a tuhá alternativní paliva (TAP). Tyto projekty přinesou kromě snížení spotřeby uhlí také další výrazné snížení emisí prachu, oxidů síry a dusíku a CO₂.