Nová studie poukázala na jeden z hlavních problémů, s nímž se potýkají některé z největších evropských ekonomik při dosahování svých cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030, a to na problém, který lze označit jako „nedostatek flexibility“. Vlády musí reagovat politikami, které zajistí spravedlivé, transparentní a snadno dostupné trhy potřebné k přilákání soukromých investic do zvýšení flexibility na straně poptávky.

Vzhledem k tomu, že výroba energie z uhlí a zemního plynu je postupně ukončována, musí vnitrostátní sítě vyrovnávat nestálost výroby energie z proměnlivých obnovitelných zdrojů, jako jsou komerční větrné elektrárny, s minutovými požadavky na energii v dané zemi. Flexibilita je nezbytná pro stabilizaci sítě s vysokým podílem obnovitelných zdrojů, přičemž jediným způsobem, jak mohou země dosáhnout vysoké úrovně flexibility, je podpora investic do možností reakce na straně poptávky, jako je skladování energie. Otevřené trhy s flexibilitou jsou zásadním předpokladem pro podporu těchto investic.

Na nedostatek flexibility upozorňuje Index připravenosti na energetickou transformaci (Energy Transition Readiness Index, ETRI) pro rok 2023, který vypracovala Asociace pro obnovitelnou energii a čisté technologie (Association for Renewable Energy and Clean Technology, REA) a který letos společně sponzorují Eaton, globální společnost zabývající se inteligentním řízením energie, a Foresight Group, správce infrastruktury a soukromých kapitálových investic zaměřených na udržitelnost.

Na tomto základě se Německo a Spojené království potýkají s největším rozdílem ve flexibilitě do roku 2030, přičemž problémem je také Dánsko, Řecko, Irsko, Nizozemsko a Španělsko. Pouze Norsko, Finsko a Švédsko se zdají být schopny tuto mezeru snadno překonat – jejich mezera je menší, částečně proto, že mají přístup k velkému množství vodní energie, ale také proto, že mají dobře zavedené trhy s flexibilitou.

Francie a Itálie se potýkají s menšími rozdíly než některé sousední země, ale přesto musí udělat více pro to, aby přilákaly investice do flexibility, které budou do roku 2030 potřebovat. Švýcarsko čelí relativně malému nedostatku díky vysoké úrovni flexibilní vodní energie, ale jeho regionální struktura řízení znamená špatnou koordinaci politik pro zajištění veškeré potřebné flexibility. Polsko je v počátečních fázích energetické transformace, má velké ambice, ale čelí problémům s financováním nezbytných investic pro zlepšení přístupu poskytovatelů flexibility k síti.

Tento podrobný a zajímavý průzkum přináší mnoho dobrých zpráv pro Evropu, přičemž index zahrnuje také dílčí hodnocení socioekonomických a technologických faktorů, které podporují nebo brání investicím do přechodu na novou energetiku. Zvyšování úrovně podpory podpůrných technologií, jako je infrastruktura pro nabíjení elektrických vozidel a zavádění inteligentních měřičů, je jedním ze způsobů, jak mohou země zvýšit flexibilitu, a tím pomoci odstranit nedostatek flexibility, a existují důkazy, že některé země tuto příležitost využívají.

Německo i Spojené království vykazují největší zlepšení v „atraktivitě pro investory“ od začátku každoročního průzkumu v roce 2019, což ukazuje, že se správným politickým prostředím mají obě země potenciál přilákat investice do energetického přechodu, překlenout nedostatek flexibility a vytvořit vysoce obnovitelné sítě. Takto dopadly jednotlivé země v celkovém hodnocení:

Cyrille Brisson, viceprezident pro prodej a marketing, EMEA, Eaton, řekl: “Nadšení podniků pro přechod na novou energetiku roste, což je podpořeno obavami z emisí uhlíku, energetické bezpečnosti a kolísání cen. Vlády na to musí reagovat politikami, které vytvoří spravedlivé, transparentní a snadno dostupné trhy potřebné k přilákání soukromých investic do flexibility na straně poptávky a k tomu, aby byl energetický přechod dostupný a cenově přijatelný pro všechny. Stabilita a předvídatelnost zvýší důvěru investorů v projekty, které mohou mít často poměrně dlouhou dobu návratnosti.”

Chris Tanner, partner společnosti Foresight Group a předseda finančního fóra REA, řekl: „Je povzbudivé sledovat pokrok, který byl v různých evropských zemích zaznamenán jak v budování obnovitelných zdrojů, tak v souvisejících požadavcích na flexibilitu. Tato zlepšení zdůrazňují, že při správném politickém prostředí má Spojené království i celá Evropa potenciál přilákat významné investice do energetického přechodu. To jim zase umožňuje překonat mezeru ve flexibilitě a do roku 2030 úspěšně vybudovat sítě s vysokým podílem obnovitelných zdrojů, což rýsuje slibnou trajektorii pro budoucnost udržitelné energetiky.“

Frank Gordon, ředitel pro politiku sdružení REA (Association for Renewable Energy and Clean Technology), řekl: „Vítáme, že všechny země hodnocené v rámci ETRI 2023 mají ambiciózní cíle v oblasti dekarbonizace. Nyní potřebujeme vidět významná opatření k odstranění překážek, kterým čelí náš průmysl ve Spojeném království a v Evropě: řádné dlouhodobé plánování, upřednostnění a urychlení reforem trhu s energiemi a naléhavé řešení současných investičních překážek – to vše je zoufale nutné, aby nám to pomohlo dostat se na správnou cestu.”

Celou zprávu REA ETRI 2023 si můžete přečíst zde