Společnost DEKONTA, a.s., je již mnoho let významným dodavatelem služeb v oblasti vodního hospodářství. Dodávky a služby naší společnosti zahrnují oblast úpravy pitné a technologické vody a dále řeší problematiku průmyslových a komunálních odpadních vod.

Technologická řešení úpravy a čištění odpadních vod

V oblasti čištění nabízí společnost DEKONTA širokou škálu technologií zaměřenou na úpravu vod a na různé způsoby nakládání s odpadními vodami. Tyto technologie jsou zpravidla na míru navrhovány pro konkrétní provozy, kde odpadní voda může být původu komunálního nebo průmyslového.

Pro úpravu vod nabízíme technologie, které jsou vždy navrhovány ve vztahu k požadované kvalitě výstupní vody s ohledem na její další využití – pitná voda, napájecí voda pro boilery a generátory, technologická voda, oplachová voda, závlahová voda.

Pro čištění odpadních vod nabízíme různé biologické a chemické přístupy. Biologické i chemické čistírny mohou být navrženy variantně jako trvalé vodohospodářské stavby nebo formou kontejnerové jednotky, která může být dle potřeby přepravována mezi různými provozy. Technologická řešení jsou nabízena individuálně či v optimální kombinaci, a to na principu: srážení, sedimentace, filtrace, iontové výměny, adsorpce, desinfekce, membránového čištění, fotochemické oxidace, elektrochemické koagulace, kořenových čistíren a denitrifikačních bioreaktorů.

Udržitelné nakládání s vodami

Vodu a vodní hospodářství vnímá společnost DEKONTA jako klíčovou surovinu a oblast pro budoucí udržitelný rozvoj. Klíčové oblasti, kterým se společnost věnuje, jsou: zádrž vody v krajině pomocí tůní, rybníků a biotopů, čištění provozních vod, čištění odpadních komunálních vod pomocí kořenových čistíren odpadních vod, využití odpadních a předčištěných vod v zemědělství stejně jako technologické vody v průmyslu a domácnostech a také využití vody v environmentálně citlivých a ekonomicky udržitelných instalacích a technologických celcích.

Technologická řešení jsou nabízena jako individuální technologie či v optimální kombinaci technologií, a to v spektru technologií od přírodě blízkých po technologie pokročilé, případně jejich vhodné kombinaci.

Rozsah nabízených služeb

Služby, které nabízí společnost DEKONTA v oblasti vodního hospodářství zahrnují zejména:

– Poradenství, sběr dat a definice problému

– Studie proveditelnosti, identifikace vhodného řešení a evaluace investičních a provozních nákladů

– Laboratorní a poloprovozní zkoušky navržených technologií

– Projektová příprava včetně souvisejícího inženýringu

– Realizace a spuštění provozu vč. zaškolení obsluhy a monitoring během zkušebních provozů

– Ověření funkčnosti a dlouhodobý provoz zařízení

– Zajištění dotačních prostředků

Základní technologie nabízené společností DEKONTA

Zádrž vody v krajině

– Rybníky, mokřady a tůně

– Úprava koryt potoků a řek

– Omezení odtoku srážkových vod

Zdroje vody

– Hydrogeologický průzkum

– Vrtné práce

– Úpravny vod a vodárenská infrastruktura

Čištění odpadní vody

– Kořenové čistírny odpadních vod

– Čistírny průmyslových odpadních vod

– Denitrifikace vod, eliminace specifických kontaminantů (farmaka, pesticidy, aj.)

– Úprava vytékajících důlních vod

Využití přečištěné vody a závlahy

– Využití šedé vody

– Závlahy v parcích i zemědělství

Moderní, energeticky úsporné technologie

– Zelené fasády a střechy (využití srážkové a šedé vody)

– Sběr, čištění a využití splachových a srážkových vod

– Odvodnění, sušení a stabilizace kalů