Na otázky CzechIndustry odpovídá Luděk Janík, Site Leader EEIC společnosti Eaton

Eaton Evropské Inovační centrum (EEIC) v Roztokách u Prahy letos slaví 10. výročí. Které hlavní důvody vedly k jeho založení právě v České republice?

Primárně to byly tři hlavní důvody. Podstatná byla dlouhá historie techniky a technických oborů v bývalém Československu. Je to jeden z hlavních rozhodovacích prvků. Druhý, který na to navazuje, je vysoká úroveň vědy a techniky a vysokého školství. Máme zde spoustu velmi dobrých technických univerzit, ale i firem zaměřených na obory, které jsou společnosti Eaton blízké. Naše centrum roste, máme ambiciózní plány, takže potřebujeme nejen kvalitu, ale i dostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců. V neposlední řadě je to lokalita; jsme v centru Evropy, což je velmi důležité pro naše zákazníky. Řadu projektů realizujeme v dalších evropských zemích a rychlá dostupnost je v takovém případě nenahraditelná. Kromě toho máme v okolí výrobní závody. Ve spolupráci s nimi vyvíjíme řadu produktů, zejména jističů, takže geografická poloha je z tohoto hlediska strategická.

Když budu stručný, tak Evropské inovační centrum založené v roce 2012 se zaměřuje na to, aby výrobky a služby společnosti Eaton byly maximálně efektivní, bezpečnější a udržitelné. Naše inovační centrum hraje klíčovou roli v oblasti výzkumu a vývoje v naší společnosti v regionu EMEA.

EEIC je jedním z šesti hlavních inovačních center společnosti Eaton ve světě a jediným v Evropě. Na jakém principu spolupracujete?

Důvod, proč máme šest inovačních center přesto, že digitalizace probíhá po celém světě, je prostý. Legislativa a očekávání zákazníků jsou odlišné. A to natolik, že je nezbytné mít technická řešení diferenciovaná podle těchto lokalit. Každé inovační centrum má přibližně čtvrtinu činnosti zaměřené na základní výzkum, zbývající část je orientovaná právě na specifika daného regionu. Například v Evropě máme množství legislativy, která je environmentálně zaměřená včetně technických standardů, například EURO normy pro emise vozidel. Důvodem tedy je být u zdroje a vědět o připravované legislativě. Dobře víme, co možné je a co nikoli, ať z hlediska fyzikálních zákonů nebo konkrétního technického provedení. Umožňuje nám to se dobře připravit na budoucí vývoj.

Pokud jde o spolupráci mezi inovačními centry, máme práci rozdělenou, zejména v oblasti základního výzkumu, abychom neduplikovali konkrétní činnosti. Existuje mezi námi rychlý přenos informací a celkově velice dobrá součinnost. Samozřejmě vše probíhá za podpory a koordinace mateřské společnosti.

Na co se především české centrum zaměřuje? Je to výzkum a vývoj nebo inovace?

Částečně už jsem na to odpověděl. Když vyjdu z logiky věci, tak inovace nejsou možné bez základního výzkumu a vývoje. Naopak VaV potřebuje inovační centra pro praktickou realizaci své práce. Bez nadsázky lze říci, že mnohá z nich do určité míry suplují ústavy aplikovaného výzkumu. Konkrétně naše EEIC se věnuje z části základnímu výzkumu zhruba z 15 procent, dále je to průmyslový vývoj a vývoj konkrétních produktů. V oblasti základního výzkumu se zabýváme fyzikou plazmatu. Důvodem, proč je pro nás tak důležitá, je výroba jističů.

Abychom vyráběli jističe bezpečnější, modernější, menší a levnější, tak musíme vědět, jak se plazma chová. Fyzika plazmatu je složitá, komplikovaná a multidisciplinární a zahrnuje řadu oborů – fyziku, fyzikální chemii, chemii a další. Děje, kterým se věnujeme, jsou velice rychlé a probíhají řádově v milisekundách. Pokud chceme nějaký proces nasimulovat, tak musíme 4 milisekundy, což je přibližná doba trvání výboje, rozdělit na řádově miliony časových úseků. Přitom simulace musí být komplexní – vzít v potaz všechny relevantní vstupy a vztahy mezi ději.

V Roztokách máme deset inovačních laboratoří, které se zaměřují mj. na automobilový průmysl, rezidenční budovy, elektrotechniku, výkonovou elektroniku a nepřerušitelné zdroje pro IT.

Vyvíjíme tady špičkové produkty a technologie, které nám pomohou řešit složité energetické otázky budoucnosti. Pracujeme také na projektech zabývajících se úsporou paliva, funkční bezpečností a inteligentními prvky v průmyslu a domácnosti.

A pokud jde o personální obsazení?

Tým prvotřídních inženýrů a výzkumných pracovníků z více než dvaceti zemí světa se z původních šestnácti členů rychle rozrostl na současných 170 a plánujeme jeho další rozšíření.

Jsem hrdý na to, že se nám daří pro Roztoky získávat ty nejlepší talenty a zkušené inženýry z celého světa. To nám dává možnost přicházet se skutečně inovativními nápady a pro určité produktové oblasti být v popředí inovací. Ve výzkumném centru v současné době působí více než deset výzkumných týmů, které kromě vlastní expertízy využívají hlavně možnost mezioborové spolupráce, která je pro vývoj moderních produktů nezbytností.

V úvodu jste zmínil spolupráci s vysokými školami a dalšími partnery, můžete to konkretizovat?

EEIC je od svého vzniku velmi aktivní v oblasti spolupráce s prestižními partnery z akademického světa. Aktivně spolupracuje kromě ČVUT také s Brněnskou technickou univerzitou, VŠCHT v Praze, Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky, Regionálním inovačním centrem elektrotechniky při Západočeské univerzitě, Masarykovou univerzitou a RWTH Aachen University. V rámci těchto partnerství jsme se zapojili do několika významných inovačních projektů podporovaných vládou České republiky a EU. V této oblasti se

věnujeme hlavně projektům pro Průmysl 4.0, vývoji elektro spínacích zařízení bez použití nebezpečného skleníkového plynu SF6, nové generaci elektrických jističů, mikro grids a různým platformám pro využití v globálním posunu k elektrifikaci dopravy.

Konkrétní spolupráce probíhá na dvou úrovních. Jednak to jsou společné výzkumné projekty a dále je to využívání služeb a kompetencí, které nemáme.

Můžete nám představit některé úspěšné projekty?

Úspěchy EEIC dokazuje skutečnost, že za dobu své existence požádalo centrum již o více než šedesát patentů a deset z nich skutečně získalo. Jednalo se hlavně o patenty za projekty z oblasti automobilového průmyslu, spínání a jištění silové elektřiny a průmyslové automatizace.

Chtěl bych zdůraznit, že Eaton není pouze elektro společnost, jak je někdy chápána. Máme dva základní obory činnosti, které nazýváme sektory. První je elektrický, o němž jsem již částečně hovořil, který zahrnuje jističe, obecně prvky pro ochranu elektrické energie, systémy ukládání energie, vysokonapěťové distribuční a řídicí systémy, záložní napájení, UPS a napájení IT zařízení. Druhý sektor, průmyslový, není v České republice tak známý. Eaton je například největším světovým výrobcem ventilů pro spalovací motory. Dále to jsou spojky, brzdy a převodovky, které přenáší hydraulickou a mechanickou energii efektivně a bezpečně i za těch nejnáročnějších podmínek v nákladních vozidlech, autobusech a průmyslových strojích. Stále přísnější předpisy jsou zase hybnou silou zlepšení v oblasti úspor paliva a snižování emisí. Pokud jde o EEIC, tak jsme se podíleli na projektech, jejichž využití se již přesunulo z vývoje do praxe a které jsou využívány po celém světě. Jako příklad mohu uvést systém pro chytrou domácnost komfort nebo řešení motorové brzdy, která má naše ventilové rozvody a je využívána předními automotive společnostmi. Dalším jsou zařízení Ark Fault Detection, které jsou určené pro detekci výskytu oblouku v elektrické instalaci. Jde o to, abychom dokázali odhalit oblouk ještě před tím, než nastane zkrat. Někdy dojde k částečnému narušení, například drátu, takže jistič ještě nevypne, protože nedojde ke zkratu. V té chvíli dochází k frekvenčnímu vlnění, které je možné identifikovat a na základě této informace pak včas tak přerušit příslušný obvod. Jistič musí rozlišovat mezi chybou a běžným provozem. Můžeme tak ještě dále snížit množství požárů, které byly způsobeny poruchami v elektrických obvodech.

Abyste dosáhli výsledků, jak jste o nich hovořil, musíte mít odpovídající zázemí. Co vše zahrnuje?

Roztocký tým se dva roky po otevření centra rozrostl na více než padesát osob a v roce 2015 se přestěhoval do nově postavené budovy. Ta inženýrům nabízí kvalitní zázemí pro výzkum a vývoj, včetně moderních laboratoří vybavených veškerou nezbytnou technikou. Výzkumné týmy se tak mohou plně soustředit na vývoj nejmodernějších produktů a technologií pro elektrické, automobilové, letecké a IT systémy nové generace. Zaměření centra se postupně rozšířilo o další nové oblasti, které zahrnují především výkonovou elektroniku, software, elektroniku a řízení, modelování a simulace elektrických oblouků.

Snažíme se maximálně investovat do vybavení, které naše týmy potřebují pro svoji práci. V roce 2018 jsme navrhli a spustili nejvýkonnější superpočítač společnosti Eaton, který nám simuluje komplikované děje a procesy a pomáhá tak vyvíjet zásadní komponenty jako elektrické jističe a pokročilé ochranné prvky, jako je např. Breaktor (TM).

A pokud jde o výrobní sféru?

V průmyslu se jedná o využití námi vyvinutých prototypů; zde existují dvě možnosti. Buď pokračujeme dále ve vývoji a spolu s našimi partnery vyvíjíme již konkrétní produkt nebo jeho klíčové části a oni ho potom převezmou v podobě, kdy ho lze vyrábět. Další možností je, že ho dále vyvíjejí vlastními silami.

Přesuňme se nakrátko z Roztok za oceán. Mateřská společnost byla založena před 110 lety. Přibližte nám její historii a především současnost.

Společnost založil v roce 1911 Joseph Eaton. Tedy v době, kdy byla doprava na počátku významných změn a investoval do nového nápadu – první nápravy využívající ozubená soukolí. O více než 100 let později stále jdeme cestou inovací a nových řešení, které mají za cíl přinášet vysokou přidanou hodnotu, zlepšování života lidí a životního prostředí, i když se předmět podnikání významně změnil.

V průběhu let společnost rozšiřovala své odborné znalosti a portfolio produktů, služeb a systémů tím, že integrovala kompetence některých nejuznávanějších světových jmen a vybudovala značku, která patří nejen k prestižním, ale je i světového významu. Eaton je dnes například největší výrobce převodovek pro těžké nákladní automobily v Severní Americe; nicméně globálně dnes převládá oblast elektro.

Jaká řešení nebo výrobky společnosti byste označil za TOP?

Podle mne je velice složité hovořit o jednom řešení nebo výrobku, neboť všechny jsou na špici pomyslného peletonu. Z elektro oblasti sem patří jističe, rozváděče, výkonová elektronika a měniče nebo např. systém pro chytrou domácnost xComfort. Pro automobilky to jsou měniče a různé bezpečnostní prvky.

Rád bych se ještě zmínil o novince z poslední doby – technologii Push-in, která nabízí úsporu času i nákladů ve všech fázích životního cyklu rozváděče. Na rozdíl od šroubových a pružinových svorek jsou zásuvné svorky Push-in jedinou připojovací technologií, která umožňuje montáž bez použití nářadí. Předpokladem je, že jsou použity tuhé vodiče nebo vodiče s upravenými konci drátu. A výsledek? Použití technologie Push-in ve srovnání se šroubovými svorkami znamenalo 50% úsporu času, ve srovnání s pružinovými svorkami se jedná o úsporu času ve výši 40 %. Pokud bych šel do důsledku, tak úspora času znamená i úsporu energie, a tedy i lepší životní prostředí.

V letectví jsme primárním dodavatelem palivových systémů a hydrauliky (Boeing, Airbus ad.), dále nouzové zdroje energie v případě mimořádných situací spojených s jejím výpadkem a nebo aktuátory.

Lidstvo dnes stojí před řadou výzev, které ovlivní jeho další rozvoj. Které jsou podle Vás ty hlavní a proč?

Na prvním místě je to dostatek energie a její dostupnost v čase a místě. Co tím myslím? V minulosti jsme měli poměrně stabilní zdroje energie, která nebyla závislá na vnějších vlivech, v dnešní době se derou do popředí nestálé zdroje, tedy obnovitelné, především fotovoltaika a větrné elektrárny. A zajistit v takovém prostředí stabilní dodávky je velmi náročné.

Dále je to voda ve smyslu 17 cílů udržitelného rozvoje, jak je schválila OSN.

Konečně je to životní prostředí. Podle mne je třeba se při řešení této problematiky zaměřit na klíčové znečišťující látky z průmyslu a řešení, která jsou prokazatelně přínosná. Za inovativní by neměl být označován žádný výrobek, na jehož výrobu spotřebuji více energie než na ten předcházející a jehož využití je energeticky náročnější.

Jak by měla vypadat udržitelná budoucnost Inovačního centra v Roztokách u Prahy?

EEIC v současné době zaměstnává 170 odborníků a do roku 2025 plánuje jejich počet zvýšit na 275. Zajímavá náplň práce, výborné pracovní podmínky a vysoká diverzita představují ideální mix pro skutečné inženýry a výzkumníky. Jejich hlavním úkolem bude práce na projektech, které jsou důležité pro udržitelnou budoucnost a přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku. Její podoba bude ovlivněna zvyšujícím se podílem decentralizované výroby elektrické energie a pokračující elektrifikací dopravy. Budeme se zaměřovat na vyvíjení nových metod vývoje, současně ale bude naším úkolem také vylepšování stávajících produktů společnosti Eaton tak, aby byly efektivnější a odpovídaly zásadám udržitelného rozvoje. V EEIC v současné době vzniká nové oddělení pro Energetický přechod a digitalizaci. To se bude věnovat projektům v oblasti infrastruktury pro elektromobily a zařízení pro ukládání energie. Plánujeme také rozšíření týmu pro eMobilitu a letectví. Více na: https://www.eaton.com/cz/cs-cz.html

Zdroj: časopis CzechIndustry 1/2022