Centrum pro novou ekonomiku a společnost Světového ekonomického fóra (WEF) jmenovalo Schneider Electric, leadera digitální transformace řízení energie a automatizace, majákem v oblasti diverzity, rovnosti a inkluze (DEI) za iniciativu Global Pay Equity (GPE).

Toto ocenění je uznáním úsilí společnosti Schneider Electric o podporu inkluze a ohleduplnosti prosazováním rovného odměňování ve všech jejích pobočkách. Globální iniciativa společnosti Schneider Electric, zaměřená na rovnost v odměňování, začala v roce 2014 pilotními projekty ve 12 zemích. Od té doby byla zavedena ve více než 100 zemích a ke konci roku 2020 pokrývala 99,6 % všech zaměstnanců společnosti.

„Je nám ctí, že jsme byli oceněni za náš trvalý závazek k rovnosti pohlaví. Věříme, že inkluzivní a ohleduplná firemní kultura je klíčem k vytvoření udržitelné budoucnosti. Chceme dlouhodobě pozitivně působit na naše lidi, naši společnost i naši planetu – a toho lze dosáhnout pouze tím, že poskytneme rovné příležitosti všem a všude. V této oblasti jsme v průběhu let dosáhli velkého pokroku a jsme odhodláni pokračovat v prosazování rovnosti a inkluze ve všech oblastech pracovního života našich zaměstnanců,“ uvedla Charise Le, ředitelka lidských zdrojů společnosti Schneider Electric.

Global Parity Alliance, kterou založilo Světové ekonomické fórum ve spolupráci s McKinsey & Company, je globální mezioborová skupina organizací, která se snaží dosáhnout lepších a rychlejších výsledků v oblasti diverzity, rovnosti a inkluze tím, že identifikuje iniciativy s prokazatelným dopadem, sdílí poznatky, které byly klíčem k jejich úspěchu, a řeší opatření v oblasti DEI na úrovni generálních ředitelů.

Globální iniciativa společnosti Schneider Electric zaměřená na rovnost v odměňování (Global Pay Equity) zajistila meziroční zmenšení rozdílů v odměňování žen a mužů, a to prostřednictvím:

■ Globálního a lokálního rámce odměňování: Byla vypracována jednotná globální metodika pro řešení rozdílů v odměňování, která stanovila společnou definici „rozdílů v odměňování“, konzistentní přístup k měření rozdílů a celopodnikové cíle. Lokální týmy lidských zdrojů pak byly pověřeny definovat akční plány k odstranění rozdílů na základě potřeb a podmínek místního trhu.

Procesu přezkoumání odměňování: Byl definován na globální i místní úrovni, aby se čtvrtletně přezkoumaly klíčové ukazatele výkonnosti a identifikovaly nedostatky. Tento proces také začlenil proces úpravy rovnosti odměňování do ročních přezkumů platů, aby se identifikovaly a odstranily rozdíly.

■ Zvyšování kvalifikace týmů lidských zdrojů pověřených odměňováním a vedoucích oddělení: Společnost Schneider Electric vyškolila odborníky na lidské zdroje a manažery oddělení, aby zvýšila jejich povědomí o dopadu genderových předsudků na odměňování a vybavila je nástroji, které potřebují k přijímání spravedlivých rozhodnutí o odměňování v rámci celého procesu náboru, povyšování a přezkumu odměňování.

Automatizace dat: Byla zavedena automatizovaná analýza dat a generování reportů v informačním systému řízení lidských zdrojů s cílem identifikovat rozdíly v odměňování prostřednictvím přesného sledování klíčových faktorů v celém životním cyklu zaměstnance.

Společnost Schneider Electric od té doby rozšířila svůj program GPE a stanovila si cíl udržet rozdíly v odměňování pod 1 % u všech zaměstnanců a do roku 2025 dosáhnout genderové vyváženosti. Společnost se bude rovněž snažit implementovat tzv. simulátor rovnosti odměňování, který zajistí lepší zpracování dat o rozdílech v odměňování a pomůže manažerům, partnerům v oblasti lidských zdrojů a náborářům připravovat spravedlivé nabídky pro potenciální kandidáty.