O svém závazku informovala společnost HP ve výroční Zprávě o udržitelném dopadu, ve které přináší informace o pokroku ve svém úsilí vytvořit udržitelnější a spravedlivější technologický průmysl

V rámci své Strategie udržitelného dopadu společnost HP Inc. (NYSE: HPQ) oznámila ambiciózní cíl: zajistit do roku 2030 digitální rovnost (rovnocenný přístup k technologiím u různých skupin obyvatel) dalším 150 milionům lidí. V dosažení tohoto cíle bude společnosti pomáhat nově představený program HP PATH (Partnerství a technologie pro lidstvo), který bude na lokální úrovni investovat do iniciativ a partnerství zaměřených na řešení problémů v zanedbaných komunitách po celém světě a cílit na oblast vzdělávání, zdravotní péče a vytváření ekonomických příležitostí.

Toto prohlášení bylo publikováno u příležitosti zveřejněné 20. výroční Zprávy o udržitelném dopadu, v níž společnost HP informuje o pokroku, jehož dosáhla ve třech hlavních pilířích, o něž opírá své úsilí a mezi které náležejí opatření zaměřená na ochranu klimatu, lidská práva a digitální rovnost. Nově oznámený závazek tedy navazuje na nedávná opatření, která společnost přijala s cílem urychlit pokrok ve zmíněných oblastech, včetně opatření týkajících se klimatických cílů, která se řadí mezi nejrozsáhlejší v oboru, či zásadních kroků na podporu rozmanitosti, rovnosti, inkluze a dodržování lidských práv v zájmu celého svého ekosystému.

Naše strategie udržitelného dopadu pomáhá posilovat komunity a současně podněcovat inovace a růst v celé sféře našeho podnikání. Vytváření technologií inspirujících k pokroku bylo vždy jednou z největších předností společnosti HP a nadále si bereme odpovědnost za dosažení cílů, které jsme si stanovili,“ prohlásil Enrique Lores, prezident a generální ředitel společnosti HP Inc.

Rychlejší nastolení digitální rovnosti

Společnost HP je přesvědčena, že digitální rovnost představuje lidské právo. Finančně proto podpořila bezplatný program HP LIFE, nabízející školení v oblasti rozvoje IT a podnikatelských dovedností a poskytovaný prostřednictvím nadace HP Foundation, a navázala partnerství s organizacemi, mezi něž patří např. Girl Rising, MIT SolveNABU, zaměřujícími se na úsilí o dosažení digitální rovnosti.

V návaznosti na zmíněné úsilí se společnost HP zavazuje vyvinout, spustit a spravovat akcelerátor digitální rovnosti, který prostřednictvím inovativních řešení a služeb napomůže do roku 2030 dosáhnout digitální rovnosti 150 milionům lidí, žijícím ve znevýhodněných komunitách.

Společnost HP vychází z přesvědčení, že k dosažení skutečné digitální rovnosti jsou zapotřebí čtyři stěžejní prvky: hardware (např. notebook nebo tiskárna), konektivita (např. přístup k internetu), kvalitní a relevantní obsah (např. výukové materiály) a digitální gramotnost (např. dovednosti pro používání technologií). Společnost HP cílí na čtyři vybrané komunity, které jsou tzv. „digitální propastí“ ohroženy nejvíce:

 • ženy a dívky,
 • osoby se zdravotním postižením (včetně stárnoucí populace),
 • komunity lidí jiné barvy pleti / marginalizované skupiny,
 • pedagogické pracovníky a praktické lékaře. U těchto skupin se hodlá zaměřit na stávající omezení a příležitosti k digitálnímu začleňování.

Toto úsilí přispěje k plnění cílů udržitelného rozvoje OSN a pomůže vyjít vstříc příslušným potřebám nabídkou nezbytných zdrojů a holistických řešeních – zejména v oblasti zdravotní péče, vzdělávání a ekonomických příležitostí.

Představujeme program HP PATH (Partnerství a technologie pro lidstvo)

Iniciativa Partnerství a technologie pro lidstvo (PATH) společnosti HP připraví půdu pro digitální rovnost v komunitách po celém světě prostřednictvím partnerství, aktivace, inovací, spolupráce a přímé komunikace s místními elitami.

Počáteční fáze PATH bude zaměřena na zahájení diskuzí za účelem zapojení, poslechu a učení se od komunit po celém světě, aby bylo možné lépe porozumět problémům a hlavním příčinám a rovněž analyzovat, jaké zdroje a podpora jsou potřebné k vytvoření společné změny. To vyvolá dopad na inovace produktů HP, partnerství a řešení, která povedou k dosažení cílů. Společnost HP bude i nadále vyvíjet transformační inovace v oblasti produktů i služeb, které urychlují dostažení digitální rovnosti, přičemž se zaměří na cíl: dosáhnout do roku 2025 lepších výsledků učení pro 100 milionů lidí.

Zpráva společnosti HP o udržitelném dopadu za rok 2020

Dosažení udržitelného dopadu trvá a platí jako nedílná součást společnosti HP. Snaha o dosažení udržitelného dopadu na planetu a lidstvo je nejenže nezbytná, ale také se stala stále důležitějším kritériem, podle něhož se zákazníci při svých nákupech rozhodují – druhý rok po sobě toto úsilí přineslo v roce 2020 výsledky v podobě tržeb, převyšujících částku jedné miliardy dolarů.

Společnost HP zůstává pevná ve svém závazku k odpovědnosti a transparentnosti od chvíle, kdy v roce 2001 zveřejnila svoji první Zprávu o dopadu na životní prostředí a sociální oblast. V letošní zprávě HP poukázalo na pokrok dosažený v roce 2020, který je i nadále třeba prohlubovat – kompletní souhrn zprávy najdete zde.

Opatření v oblasti klimatu:

 • Společnost HP dosáhla snížení globální uhlíkové stopy (4 %) a intenzity emisí skleníkových plynů při používání svých produktů (33 %), zvýšila podíl recyklovaných plastů v portfoliu svých výrobků (na 11 %) a snížila množství jednorázových plastových obalů (o 19 %).
 • Udržela nulovou míru odlesňování u výroby papíru a méně než 1% míru odlesňování u výroby obalů na bázi papíru.
 • Uvedla na trh nejudržitelnější portfolio počítačů na světě, nejkomplexnější nabídku řízených tiskových služeb s neutrální uhlíkovou stopou na světě a více než 50 produktů vyrobených částečně s využitím plastů, které by jinak skončily v oceánech, včetně produktových řad HP Elite, Pro, Z, Chromebook Enterprise a Pavilion – prvního spotřebitelského notebooku na světě, jenž obsahuje plasty, jinak směřující do v oceánů.

Lidská práva:

 • Společnost zřídila pracovní skupinu pro rasovou rovnost a sociální spravedlnost a stanovila komplexní cíle, jejichž smyslem je čelit systémovému rasismu a nerovnosti; uspořádala řadu diskusí se zaměřením na nové způsoby myšlení, podporu porozumění, rozvíjení vzájemného dialogu a na ochranu lidských práv.
 • V loňském roce se společnost HP zavázala, že do roku 2025 zdvojnásobí počet černošských a afroamerických pracovníků na vedoucích pozicích. Společnost zaznamenává v této oblasti pokrok a počet černošských a afroamerických pracovníků na vedoucích pozicích vzrostl o 50 %.
 • Trvá nárůst zastoupení žen ve vedoucích pozicích (32 % v roce 2020; 31 % v letech 2019 a 2018) a žen v globálních funkcích (57 % v roce 2020; 55 % v letech 2019 a 2018); již druhým rokem po sobě pochází více než 60 % nových zaměstnanců v USA z nedostatečně zastoupených skupin, mezi něž patří ženy, zástupci různých etnik v USA, osoby se zdravotním postižením a váleční veteráni.

Digitální rovnost / pomoc komunitám postiženým epidemií Covid-19:

 • V době celosvětového uzavření škol zahájila společnost cílené iniciativy na podporu hybridního vzdělávání a prosazování digitální rovnosti, čímž se přiblížila svému cíli, jímž je zajistit do roku 2025 lepší vzdělání pro 100 milionů lidí – včetně 210% nárůstu účastníků vzdělávacího programu HP LIFE.
 • Společnost HP poskytla pomoc a podporu lidem postiženým epidemií Covid-19. V zájmu těchto opatření jsme mobilizovali síť 3D tisku, která nám umožnila vyvinout a dodat více než 5 milionů kusů kriticky potřebných pomůcek pro zdravotníky. Prostřednictvím komunitního programu HP jsme darovali produkty v hodnotě více než 13 milionů dolarů a z prostředků nadace HP Foundation poskytli granty ve výši tří milionů dolarů.

Představení rámce pro dluhopisy na investice do udržitelného rozvoje

Společnost HP tento týden také představila svůj rámec pro vydávání dluhopisů na investice do udržitelného rozvoje, který jí má pomoci oznamovat a řídit investice do projektů. Ty podle HP přispějí k dosažení větší udržitelnosti. Tyto dluhopisy, které jsou součástí nabídky v hodnotě dvou miliard dolarů, jsou navrženy takovým způsobem, aby investorům umožnily podílet se spolu se společností HP na řešení důležitých ekonomických a sociálních otázek a otázek udržitelného rozvoje. Další informace naleznete zde.

Více informací

Další podrobnosti naleznete na následujících odkazech (v angličtině):