Představitelé města Olomouce, společnosti Veolia Energie a provozovatele teplárenské sítě OLTERM & TD Olomouc podepsali memorandum o spolupráci na dalším rozvoji teplárenství v krajském městě. Součástí záměru je vklad městské teplárenské infrastruktury do společného podniku OLTERM & TD Olomouc, čímž město posílí svou pozici ve společnosti. Hlavním cílem spolupráce je zajištění dlouhodobě spolehlivých dodávek tepla pro obyvatele, městské objekty i podnikatelské subjekty, ale také ekologizace teplárenské infrastruktury, včetně snižování uhlíkové stopy.

„Nechali jsme si posoudit různé varianty zajištění správy a provozování městské teplárenské soustavy v příštích letech a nejlépe z toho vyšlo navýšení podílu města ve společném podniku OLTERM & TD Olomouc vložením teplárenské infrastruktury. Spolupráce s Veolií funguje a věřím, že i nový model bude efektivní pro město, naše obyvatele a další odběratele tepla,“ uvedl primátor města Olomouce Mirek Žbánek. Memorandum schválilo zastupitelstvo města na zasedání 28. června.

Společnost OLTERM & TD Olomouc zajišťuje výrobu a rozvod tepelné energie v Olomouci od roku 1994. Je provozovatelem všech městských zdrojů tepla na základě Smlouvy o nájmu, správě a provozování nemovitostí a technologických zařízení, která se co pět let vyhodnocuje a prodlužuje. Majoritním vlastníkem s podílem 66% je společnost Veolia Energie ČR, město Olomouc má 34% podíl. Podle nového záměru stvrzeného memorandem by se mohl podíl města navýšit až na 49% a to vložením městské infrastruktury do společného podniku OLTERM & TD Olomouc.

„Memorandem se zavazujeme, že navážeme na dlouhodobou spolupráci a budeme společně pracovat na dalším rozvoji teplárenské soustavy. Cílem je i nadále zajišťovat spolehlivé a cenově přijatelné dodávky tepla ve městě, ale také další modernizace a ekologizace soustavy. Těší nás, že vedení města Olomouce přistupuje k teplárenství racionálně a strategicky a vnímá důležitost dlouhodobé spolupráce,“ doplnil ředitel skupiny Veolia Energie v ČR Reda Rahma.

Cílem memoranda je mimo jiné zajistit efektivní nakládání s energiemi v souladu s energetickou koncepcí města, kraje a státu, národním programem pro snižování uhlíkové stopy i iniciativou Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima, ke které město Olomouc aktivně přistoupilo. Spolupráce směřuje také k naplnění koncepce snižování uhlíkové stopy a energetické koncepce města a státu do roku 2030. Součástí nového modelu bude rovněž poskytování energetického poradenství pro budovy a areály v majetku statutárního města Olomouce, jeho příspěvkových organizací či městských společností.

Společný podnik OLTERM & TD Olomouc v předchozích letech naplnil strategické cíle nastavené oběma akcionáři a modernizoval všechny svěřené kotelny na tuhá paliva na ekologičtější plynové zdroje, popřípadě je napojil na vysokoúčinnou síť zásobování tepelnou energií, a dožívající plynové kotelny nahradil kondenzační plynovou technologií. Zároveň modernizoval parní tepelná zařízení za účinnější horkovodní zdroje a rozvody ve vybraných lokalitách, vybudoval moderní dispečerské pracoviště a decentralizoval desítky centrálních (sídlištních) zdrojů tepla na objektové, které umožňují sjednávat odběratelům individuální parametry dodávek tepla a teplé vody. Splněním těchto cílů společnost OLTERM & TD Olomouc vybudovala na území města moderní a účinnou soustavu tepelných zařízení při zachování přijatelné výše úplaty za dodané teplo pro napojené odběratele.

Na dalším postupu, včetně zadání a výběru dodavatele ocenění, budou strany memoranda pracovat společně. Vhodnou variantu vložení městského majetku do společného podniku, případně navýšení základního kapitálu společného podniku, posoudí pracovní skupina na základě vyhodnocení právních a daňových aspektů po ocenění teplárenské infrastruktury. Celý proces by měl být dokončen podle předběžného harmonogramu zápisem změn do obchodního rejstříku v březnu roku 2022.

Ilustrační foto