Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje národní výzvu k podávání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů v programu LIFE. Výzva je určena českým žadatelům, kteří předkládají projekty do evropské výzvy programu LIFE v roce 2020, v rámci podprogramu Životní prostředí a podprogramu Klima.

„Česká republika je v silné konkurenci evropských projektů úspěšná a kvalita projektů se z pohledu specifických podmínek programu stále zvyšuje. MŽP se snaží české žadatele v programu LIFE dlouhodobě podporovat prostřednictvím informační, konzultační a finanční pomoci“, říká Tomáš Kažmierski, ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP.

Poskytnutí finančních prostředků je podmíněno úspěchem projektů v evropské výzvě a předložením projektových návrhů, splňujících požadavky národní výzvy programu LIFE. Pozitivní změnou je navýšení maximální částky podpory pro konečné příjemce na 12 milionů korun na projekt, při současném dodržení limitu 20 % z celkových způsobilých nákladů. Již druhým rokem národní výzva nabízí možnost spolufinancování i pro partnery předkládaných projektů. Ti mohou získat podporu ve výši 20 % z celkových způsobilých nákladů partnera až do výše milion korun na jeden projekt. Žádat je možné také o finanční podporu na přípravu projektové žádosti.

Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie, který již více než čtvrtstoletí poskytuje podporu projektům v oblasti životního prostředí a klimatu. V loňském roce bylo v rámci evropské výzvy schváleno financování více než 120 nových projektů, které pomohou Evropě přejít k udržitelnější a nízkouhlíkové budoucnosti. Přibližně 240 milionů EUR půjde na projekty v oblasti přírody a biologické rozmanitosti, odpovědného využívání přírodních zdrojů a opatření v oblasti změny klimatu, přičemž mobilizuje další investice v těchto oblastech.

Díky podpoře z programu LIFE probíhá v České republice například revitalizace rašelinišť a mokřadů a obnova přírodního vodního režimu v krajině, zavádí se udržitelný management pastvin a lesních stepí založený na obnovení tradičních zemědělských postupů. Podpora v oblasti zmírňování dopadů změny klimatu pomáhá českým městům reagovat na možné dopady změny klimatu a připravit účinné adaptační strategie nebo vyzkoušet konkrétní opatření na řešení problému přehřívání, tzv. tepelných ostrovů. V rámci společného polsko-českého projektu se testuje nový způsob separace a regenerace odpadních chladicích směsí.