Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR ve spolupráci s MČ Praha-Troja vydal Manuál pro vlastníky a správce kulturního dědictví určený pro laickou veřejnost, díky kterému si může každý „vyšetřit“ svůj movitý i nemovitý majetek ohrožený povodní nebo jinou přírodní katastrofou a zjistit, jak předejít případným škodám na něm.

Povodně jsou v Troji, ale i v jiných částech Prahy a Česka, stálou hrozbou a příčinou mnoha škod. Řadě ztrát na majetku se dá zabránit prevencí nebo zlepšením znalostí o tom, jak se při povodni nebo po povodni chovat. Analogicky s péčí o zdraví, kde hraje důležitou roli samovyšetření některých příznaků nemoci, může každý vlastník nebo správce objektu ohroženého povodní nebo jiným živelným rizikem rozpoznat jeho kritické nedostatky a přijmout opatření ke zvýšení jeho odolnosti a schopnosti zotavení po katastrofě.

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR a MČ Praha-Troja byly účastníky mezinárodního projektu „ProteCHt2save“, podpořeného z programu Interreg Central Europe, kde je jedním z výstupů jednoduchý manuál, podporující výše uvedené samovyšetření. Autory manuálu jsou vědci z ÚTAM AV ČR Miloš Drdácký a Riccardo Cacciotti, kteří se dlouhodobě zabývají preventivní ochranou a obnovou památek ve vztahu k přírodním živlům a Ivana Kopecká z Národního technického muzea, která má mimo jiné bohaté zkušenosti s konzervací a restaurováním objektů kulturního dědictví zasaženého povodněmi (např. po povodni v Praze v roce 2002).

Manuály již dostali všichni vlastníci a správci objektů v ohrožených zónách v Troji a Podhoří, které bylo jedním z pilotních testovacích míst projektu, a díky tomu mají všichni dotčení občané skrze MÚ MČ Praha-Troja možnost konzultovat s autory manuálu jeho použití v konkrétních případech. Pro přípravu manuálu bylo využito i mnoha trojských zkušeností z předchozích povodní a návrhy opatření tudíž zohledňují i místní specifika. O manuál projevila zájem také oddělení krizových řízení z jiných městských částí Prahy. Manuál je možné zdarma stáhnout na stránkách ÚTAM AV ČR zde: http://www.itam.cas.cz/miranda2/export/sitesavcr/utam/sys/galerie-download/ManualCZ_03.07.2020_RGB_v7.pdf