Kotelny

 1. Řádné uskladnění paliv a boj proti ztrátám na skládce větráním, rozprášením, samovznícením.
 2. Pečlivé uskladňování mourů naplavováním, vlhčením nebo válcováním.
 3. Dodržování vhodných druhů a třídění paliva u kotů a u průmyslových pecí podle roštů.
 4. Dokonalé promíchávání při spalování několika druhů uhlí.
 5. Snižování nadměrné vlhkosti paliva.
 6. Využití odpadů z výroby jako paliva.
 7. Vrácení nespalného propadu do topeniště (přefukováním aj.).
 8. Nepřetěžování kotle nad jmenovitý výkon.
 9. Zamezení provozu málo zatížených kotlů.
 10. Modernizace kotelního zařízení, výměna starých, nehospodárných jednotek za nové, s vyšší účinnosti.
 11. Správný návrh kotelních jednotek se zřetelem k měnícímu se zatížení kotelny během roku (rozdělení výkonu do dvou nebo několika jednotek apod.).
 12. Instalace menšího kotle pro letní provoz tam, kde to je hospodárné.
 13. Letní ohřev vody pro umývárny plynovými ohřívači tam, kde instalace letního kotle je nehospodárná pro velké ztráty v rozvodu.
 14. Řízení provozu kotle podle měřicích a kontrolních přístrojů (obsah CO2 ve spalinách apod.) a jejich instalace tam, kde dosud nejsou.
 15. Školení, instruktáže a socialistické soutěžení topičů u kotlů.
 16. Automatické řízení spalování v případě plného chodu kotlů.
 17. Instalace ekonomizéru u kotlů, u nichž dosud není.
 18. Pravidelná kontrola a čištění kotelního systému od kotelního kamene.
 19. Pravidelné ofukování a čištění výhřevných ploch kotelního systému, ekonomizéru i přehříváků od nánosů.
 20. Instalace nebo zlepšení změkčovacího zařízení napájecí vody a jeho hospodárný provoz a pravidelná kontrola.
 21. Hospodárné odkalování kotlů během provozu a využití tepla odluhu.
 22. Rekonstrukce parního a kondenzátního rozvodu po závodě, aby se zvýšilo vrácení kondenzátu zpět do kotelny.
 23. Instalace třídicího zařízení na dvouvrstvé spalování u automatických a sálavých kotlů s řetězovým
 24. Instalace předehřívačů spalovacího vzduchu u kotlů.
 25. Dodržování nejmenšího potřebného přebytku spalovacího vzduchu.
 26. Odstranění nedostatku vzduchu potřebného pro řádné spalování.
 27. Instalace spodního dmýchání a ohřívání vzduchu pod rošt u podřadných paliv.
 28. Utěsnění zazdívky kotle proti vnikání falešného vzduchu.
 29. Zamezení ochlazování kotle po dobu pracovní přestávky uzavíráním hradítka.
 30. Uzavírání hradítka při přikládání a prohrabování paliv na roštu.
 31. Správné seřízení tahu komínových ventilátorů, ventilátorů pro spodní vítr, aby nedocházelo k úletu a k přílišnému zanášení tahů.
 32. Snižování procenta nespálených zbytků uhlí v popelu.
 33. Úprava roštů pro spalování podřadných paliv.
 34. Pravidelná a řádná údržba kotelní vyzdívky i obezdívky.

Strojovny

 1. Dodržování předepsané teploty a tlaku admisní páry.
 2. Dodržování předepsaného vakua.
 3. Nepodchlazování kondenzátů u povrchové kondenzace.
 4. Nepřetěžování pohonných strojů (parních turbín i strojů).
 5. Zamezení chodu málo zatížených strojů.
 6. Využívání páry v protitlakách strojních místo redukce tlaku ventily.
 7. Seřízení parních strojů podle indikace.
 8. Zamezení úniku páry z ucpávek pístních tyčí parních strojů.
 9. Omezení množství páry pro ucpávky parních turbín na nejnutnější míru.
 10. Využívání tepla chladicí vody z kondenzace a z olejových chladičů.
 11. Zabránění ztrát doplňkové vody u chladicích věží.
 12. Dodržování předepsané doby pro najíždění strojů.
 13. Zamezení ztrát páry a vody netěsností přírub a ventilů.
 14. Provedení izolace parních potrubí, armatur apod.
 15. Řazení transformátorů podle výše zatížení.
 16. Vypínání nezatížených transformátorů.
 17. Řízení provozu průmyslových tepláren se zřetelem na potřebu páry pro otop a účelovou výrobu.
 18. Využití tepla výfuku parních napáječek.

Rozvod tepla

 1. Zachycení všech nezávadných kondenzátů a boj proti jejich ztrátám. Kontrola ztrát podle norem ministerstva paliv a energetiky.
 2. Zamezení ztrát páry a horké vody netěsností přírub, ventilů apod.
 3. Pravidelná a řádná údržba kondenzátních hrnců v parním rozvodu, zvláště u středotlakého topení, a zamezení ztrát podchlazením.
 4. Rekonstrukce parního otopu na horkovodní, jsou-li pro to provozní podmínky a nelze-li zajistit řádný chod kondenzátních hrnců.
 5. Hospodárná tepelná izolace hlavních rozvodů tepla i armatur po závodě.
 6. Pravidelná a řádná údržba tepelné izolace hlavních rozvodů tepla.
 7. Využití odpadní páry při parním pohonu bucharů.
 8. Zavedení letního vzdušného pohonu parních bucharů tam, kde je to rentabilní.
 9. Odstraňování přehřátí u topné páry (její vlhčení).
 10. Zhospodárnění otopu továrních hal instalací vzdušných clon u vrat.
 11. Správný návrh odsávání přívodu náhradního vzduchu a otopu dílen s velkým odsáváním (brusíren, svařoven, moříren apod.).
 12. Včasná a správná příprava otopného zařízení pro zimní otop (oprava střech, zasklení rozbitých oken, dvojité zasklení, podbíjení stropů heraklitem apod.).
 13. Instalace odolejovačů výfukové páry z bucharů a parních strojů, aby se využilo výfukové páry.
 14. Rekonstrukce elektrických a plynových sušáren do 180o C na parní nebo horkovodní otop.
 15. Kontrola otopu jednotlivých objektů podle norem, měřicích přístrojů a kontrolních teploměrů.
 16. Zamezení přetápění kanceláří a dílen, zejména na podzim a na jaře.
 17. Centrální ovládání topných souprav z jednoho místa a otop podle místní potřeby tepla.
 18. Pravidelné provádění tepelných bilancí a boj proti tepelným ztrátám u zdrojů i spotřebičů tepla.
 19. Využití tepla brýdových par (samovýparu).

Úspory elektrické energie

 1. Hospodárný návrh velikosti a počtu transformátorů v závodě tak, aby mohly být vždy v provozu transformátory přiměřené velikosti.
 2. Vypínání přebytečných transformátorů v době malého zatížení.
 3. Sekundární propojování podružných transformoven se spínací stanicí, aby v době pracovního klidu a v době malého zatížení mohla být spotřeba elektřiny kryta z jednoho transformátoru.
 4. Dobré chlazení transformátorů a transformoven i péče o jakost transformátorového oleje.
 5. Stejnoměrné zatěžování fází v transformovně i v rozvodech.
 6. Pravidelná kontrola a údržba všech spojů v hlavní rozvodně a v hlavních rozvodech.
 7. Hospodárný návrh hlavního rozvodu po závodě se zřetelem k snížení Jouleových ztrát (ztráty zahříváním vodičů).
 8. Správná kompenzace jalového proudu v závodě, a to podle možnosti vždy u místa jeho spotřeby (u transformátorů, velkých motorů, svářeček a podružných rozváděčů).
 9. Pravidelná kontrola a údržba izolačního stavu elektrického rozvodu (zvláště ve vlhkém prostředí, v přítomnosti vodivého prachu – čištění svorkovnic a dotahování spojů).
 10. Přezkoušet možnost instalace zářivek u třísměnných provozů všude, kde je osvětlení vyšší než 60 lx a kde to frekvence vypínání světla dovoluje.
 11. Úprava rozvodu elektrického osvětlení v dílnách tak, aby bylo možno vypínat jednotlivá svítidla při slabě obsazených směnách.
 12. Instalace jednotkového osvětlení u pracovních strojů, aby se mohlo vypínat stropní osvětlení.
 13. Správná volba čerpadel se zřetelem k požadovanému množství čerpané tekutiny a dopravní výšky tak, aby čerpadlo běhalo při optimální účinnosti.
 14. Správná volba ventilátorů a dmýchadel a jejich regulace tak, aby byly provozovány při optimální účinnosti.
 15. Hospodárný návrh rozvodu potrubí a oběhových čerpadel tak, aby potřeba pohonné energie byla co nejmenší.
 16. Vyšší využívání výkonu všech výrobních zařízení, aby se snížila spotřeba elektřiny „naprázdno“.
 17. Správná volba tlaku a hořáků kyslíku při řezání kovů (při centrálním rozvodu kyslíku).
 18. Automatické vypínání trojfázových elektromotorů při chodu na dvě fáze.
 19. Přebuzování generátorů v závodní elektrárně a dodávka jaloviny vlastnímu závodu.
 20. Zrušení elektrického ohřevu a přechod na páru nebo plyn u nízkoteplotních ohřevů (sušení, impregnace apod.).
 21. Správné chlazení elektromotorů (správný návrh typu elektromotoru a oběh chladicího vzduchu, řádná údržba a čištění od prachu, vlhkosti a oleje).
 22. Vypínání elektromotorů u čerpadel a ventilátorů v době, kdy jejich provoz není nutný.
 23. Tepelná izolace elektrotepelných spotřebičů (ohřívačů, vody, elektrických lisovacích forem atd.).

Mechanické dílny

 1. Zavedení správné mazací techniky u všech pracovních strojů a mechanismů tak, aby ztráty energie třením byly minimální.
 2. Vypínání elektromotorů obráběcích a pracovních strojů při chodu naprázdno (podle možnosti automaticky), je-li to hospodárné (při delší době chodu naprázdno).
 3. Správná volba velikosti elektromotorů a výměna velkých elektromotorů za menší tam, kde je to možné a účelné.
 4. Zavádění elektromotorů na 380/660 V místo 380/220 V a jejich provoz při zapojení do hvězdy v dobách malého zatížení (ruční regulace spínačem hvězda – trojúhelník pomocí ampérmetru nebo automaticky pomocí relé).
 5. Odstraňování nebo zmenšování transmisí, kterých není náležitě využito, popřípadě přechod na individuální pohon.
 6. Omezování energeticky náročných obráběcích metod (broušení, frézování) a jejich nahrazování metodami energeticky úspornějšími (soustružení).
 7. Péče o řádné ostření obráběcích nástrojů (nožů, fréz apod.) a pokrokové metody zpevňování jejich ostří.
 8. Přechod od třískového obrábění k opracování beztřískovému (lisování, tváření apod.).
 9. Rozšiřování všech pokrokových metod obrábění, přispívajících k zvyšování produktivity, a tím k snižování měrné spotřeby energie.

Elektrické svařování

 1. Při obloukovém svařování přechod od stejnosměrného proudu (svářecí měniče mají účinnost 55 %) na proud střídavý (svařovací transformátory mají účinnost 80 %) všude, kde to dovoluje technologie a používané elektrody.
 2. Vypínání elektrických svářeček při chodu naprázdno, zvláště u svářeček stejnosměrných.
 3. Správná volba velikosti svařovacího agregátu se zřetelem k použité dimenzi elektrod.
 4. Přechod od obloukového svařování na svařování odporové (bodové, na tupo, švové).
 5. Automatické svařování obloukové pod tavidlem.
 6. Snižování ztrát elektřiny ve svařovacím nářadí a kabelech (co nejkratší kabely, správný typ kleští i svorek, čisté kovové styky, silně utažené svorky apod.).
 7. Kompenzací účiníku zmenšovat velikost proudu, a tím i úbytky napětí a ztráty elektrické energie v rozvodu, statickými kondenzátory u jednofázových svářeček.

Tak bychom mohli pokračovat dalšími a dalšími náměty. Mnoho možností se nabízí např. při hospodaření tlakovým vzduchem, ve slévárnách, kovárnách a ostatních horkých provozech, v generátorových stanicích, při hospodaření vodou atd.

Zdroj:  R. Fahrner, Příručka závodního energetika, Práce, 1955