Do 345 dnů budou stavebníci vědět, zda mohou stavět či nikoliv. A to včetně odvolání a přezkumu. Takový byl cíl nového stavebního zákona a ten jsme splnili. U záměrů, kde je třeba posouzení vlivu na životní prostředí, půjde o 375 dnů. Toto jsou ovšem maximální, nepřekročitelné lhůty! V praxi bude povolování mnohem kratší. Tyto maximální lhůty platí například při komplikovaném doručování do ciziny nebo tam, kde probíhá dědické řízení. Takové lhůty stanovil věcný záměr zákona, a ty držíme.

Zákon zavádí i zrychlené řízení pro případy, kdy nebudou žádné rozpory. Pokud bude vše v pořádku, vydá stavební úřad povolení do 30 dnů. Využít to budou moci především stavitelé rodinných domků. Rozšíří se také rozsah drobných staveb, které nemusí procházet povolováním vůbec.

„Často v poslední době slyším námitky, jak chceme urychlit povolování staveb, když má finální verze nového stavebního zákona o 152 paragrafů více než návrh, který šel před koncem roku do připomínkového řízení. Věřte mi, počet paragrafů není to, co je určující pro délku povolování staveb. K původní verzi zákona jsme dostali více než pět tisíc připomínek, řada z nich směřovala právě na přehlednost zákona. Některé jeho paragrafy byly uměle sloučené a měly třeba 15 až 21 odstavců. To jsme museli odstranit,“ vysvětluje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Podle legislativních pravidel vlády má mít jeden paragraf maximálně šest odstavců. Stejně byl koncipován občanský zákoník, který je přehledným a jasným textem s krátkými paragrafy.

Principy zrychlení povolování:

Jak tedy dosáhneme zrychlení povolování staveb, když se dnes běžný bytový dům v Praze povoluje v průměru více než pět a dálnice dokonce třináct let? Stavební zákon zavádí několik nových principů a opatření. Jsou to především pevně stanovené lhůty pro rozhodování, fikce souhlasu k vyjádření dotčeného orgánu a opatření proti nečinnosti stavebního úřadu. Dnes v zákoně řada takových lhůt chybí, nebo nejsou ze strany úřadů dodržovány. Stavebníci se tedy jen těžko dovolávají potřebných dokumentů a povolování staveb se neskutečně prodlužuje. Zákon zavádí pro vyjádření dotčených orgánů jednoznačné lhůty 30 dnů, ve složitějších případech 60 dní. Pokud dotčené orgány lhůty nedodrží, bude se mít za to, že souhlasí a nemají žádné připomínky. Pro samotné obecní stavební úřady bude platit, že pokud nerozhodnou včas, převezme řízení neprodleně nadřízený stavební úřad.

Stavebník už také sám nebude obíhat často i více než 40 úřadů a prosit o razítka, aby mohl vůbec podat žádost na stavební úřad. Většina tzv. dotčených orgánů bude totiž integrována do stavebního úřadu, který sám zajistí, aby povolení nebylo v rozporu s chráněnými veřejnými zájmy. Velmi důležité je odstranění tzv. ping – pongu, kdy nadřízený úřad vrací věc k novému projednání prvoinstančnímu úřadu, a to často opakovaně. To už nebude možné, odvolací úřad bude muset sám podle tzv. apelačního principu rozhodnout. Nový stavební zákon také přinese už jen jedno řízení místo stávající územního a stavebního řízení, ve kterých se často řeší ty samé námitky.

Hlavní principy nového stavebního zákona, které urychlí povolování staveb:

► jedno řízení před jedním stavebním úřadem

► pevně dané lhůty, fikce vyjádření dotčeného orgánu a opatření proti nečinnosti

► apelační princip a povinnost soudu projednat všechny žalobní body

► integrace dotčených orgánů do stavebních úřadů