Hrubá dostupná energie je množství energie potřebné k uspokojení energetických potřeb země nebo regionu.

V roce 2019 tvořily fosilní paliva 71,4 % hrubé dostupné energie v Evropské unii 27 členských států. Toto procento se v posledních desetiletích výrazně snížilo v důsledku nárůstu obnovitelné energie.  (pb).

V EU se stále spoléháme převážně na fosilní paliva v rámci našich celkových vnitrostátních dodávek energie, což dokládá poměr fosilních paliv k hrubé dostupné energii. Celkové vnitrostátní dodávky energie zahrnují transformaci energie (například výrobu elektřiny z fosilních paliv), ztráty z distribuce fosilních produktů používaných pro neenergetické účely (například maziva), fosilní paliva používaná pro dopravu (palivo zakoupené v EU, i když bylo použito někde jinde).

V roce 2019 byla Malta (97 %) členským státem EU s nejvyšším podílem fosilních paliv na hrubé dostupné energii, následovaná Kyprem a Nizozemskem (oba 92 %), Polskem (90 %), Irskem (89 %), Řeckem (86 %) a Lucemburskem (82 %). Většina ostatních členských států měla podíly mezi 60 % a 80 %. Pouze Švédsko (32 %), Finsko (43 %) a Francie (50 %) to bylo pod 60 %. V Česku to bylo 73,59 %, což je o 2,13 procentního bodu více, než je průměr EU.

Z EU za posledních 10 let pouze Litva zvýšila svůj podíl fosilních paliv na hrubé dostupné energii o 10 procentních bodů (z 56 % v roce 2009 na 66 % v roce 2019). Největší pokles o 19 procentních bodů byl naměřen v Dánsku (z 83 % na 64 %), těsně následovaném Estonskem (z 86 % na 73 %) a Finskem (56 % na 43 %; oba o 13 procentních bodů).

Ve srovnání s roky 2019 a 2018 pouze dva členské státy EU, Lotyšsko a Rakousko, zvýšily svůj podíl fosilních paliv na hrubé dostupné energii, každý o 1 procentní bod. Čísla osmi zemí zůstala stejná. Z ostatních zemí došlo k největšímu poklesu v Estonsku s 12 pb, na Slovensku se 4 pb, následovaném Belgií a Dánskem, každý s 3 pb.

Metodická poznámka:

Mezi fosilní paliva patří uhlí a uhelné produkty, zemní plyn, ropa a ropné produkty, rašelina a rašelinové produkty, ropné břidlice a ropné písky, neobnovitelný komunální / průmyslový odpad). Hrubou dostupnou energií se rozumí celková dodávka energie pro všechny činnosti na území země. Patří sem také transformace energie (včetně výroby elektřiny z hořlavých paliv), ztráty při distribuci a používání produktů z fosilních paliv pro neenergetické účely (např. b chemickém průmyslu). Zahrnuje také fosilní palivo používané pro dopravu, včetně paliva zakoupeného v zemi, které se používá jinde (např. mezinárodní letectví, mezinárodní námořní zásobníky a v případě silniční dopravy „palivová turistika“).

Pozn. redakce: Za dvacet let se podíl fosilních paliv v hrubé energii v EU snížil o 11 procentních bodů, při stejném tempu bychom fosilní paliva přestali využívat na konci století!!!

Zdroj: Eurostat