Za nynějších poměrů neváhají podnikatelé věnovati velmi značné částky na přestavby a zařízení, zaručující zlepšené využitkování paliva v parním provozu. Při oprávněných nákladných investicích za nové rošty, přehřívače, ekonomisery, zvýšení komínu, měřicí a kontrolní přístroje, zapomíná se často na velmi důležité činitele, kteří mají na účinnost kotlů nemalý vliv a jejichž zdokonalení je spojeno pouze s poměrně malými výlohami.

Jest to jednak technicky nevyhovující zazdívka kotlů, jednak neisolované části kotlů, potrubí a přístrojů, které mají za následek neobyčejně veliké ztráty paliva. Vědecké zkoušky, provedené známými odborníky, z nichž jmenujeme Gysslinga, Cario, Haiera, Herberga, Hoffa a Pietsche, dokazují, že ztráty, vznikající nasáváním tzv. „falešného vzduchu“ spárami zdiva a ztráty následkem poruch tahů ve vnitřní zazdívce, činí tak veliké procento efektu kotle, že výlohy, spojené s jejich odstraněním, se v krátké době dosaženými úsporami paliva amortisují.

Odstraňování těchto závad, pozůstávající v tom, že se stav zazdívky odbornou úpravou přizpůsobí požadavkům moderního tepelného hospodářství, zavedla u nás firma Bratří Wurmové, Praha VII., pod jménem ekonomisace.

Tyto práce pozůstávají v trvalém utěsnění zdiva zák. chráněnou hmotou „Isol“ a dále v isolaci podle vlastního patentovaného způsobu, aby byly zamezeny ztráty tepelné sáláním z vyčnívajících nekrytých částí, jako jsou čela a dómy a též z částí krytých jako parních prostorů, klenby nad topeništěm apod.

Veliká péče věnována jest též tomu, aby kouřové plyny byly plně využitkovány a vedeny za tím účelem správnou cestou od topeniště ku hradítku.

„Isol“ jest následkem své pružnosti za každé teploty dokonalým prostředkem pro trvalé utěsnění zdiva, a předčí v tomto směru daleko křehký cement, jenž brzy ze spár vypadává.

Zkušenost při tisících ekonomizovaných kotlů prokazuje, že úspory paliva často dosahují až 15% a zvýšení výroby páry až 30% stavu před ekonomisací. Proto právem firma Bratři Wurmové ujišťuje, že výlohy s jejími pracemi spojené se amortizují nejdéle v 6 měsících.

Isolace provádí zmíněná firma podle vlastního patentu, tak, aby zajištěna byla nejen největší isolační schopnost (86%), nýbrž i dlouholetá trvanlivost. Pro účely isolační užívá výhradně křemeliny z vlastních dolů na lüneburské pláni (Hannover). Tento materiál o spec. váze 0.180 gr/dm3 jest nejlepším prakticky používaným isolačním materiálem světa pro ochranu proti ztrátám tepelným.

Jak známo, jest nízká specifická váha dokladem veliké isolační schopnosti. Pro porovnání budiž zde uvedeno, že na příklad křemenka v Uhrách, Čechách atd. těžená má měrnou váhu nejméně 400-800 gr.

Zárukou trvanlivosti jest při isolacích provedených firmou Bratří Wurmové patentované uspořádání vrstev, zaručující spojitost s isolovaným předmětem a ochranu proti vnějším mechanickým poruchám. Veliké výhody má tato plastická isolace oproti skružím a tvarnicím, protože tvoří jednolitý celek bez spár a trhlin, majících u jiných isolací za následek proudění ochlazujícího vzduchu a menší trvanlivost isolace.

Kromě toho provádí jmenovaná firma veškeré korkové isolace použitím čistého korkového materiálu značky „Wurmisol“.

Firma Bratří Wurmové pracuje po desítky let s velikým úspěchem téměř ve všech zemích kontinentu a její činnost prospívá nejen našemu průmyslu následkem dosahovaných úspor paliva, nýbrž representuje i naši technickou zdatnost čestně za hranicemi.

Mb, 1923, Triumf techniky 1924