Dne 3. listopadu t. r. se konala v ministerstvu veřejných prací v Praze anketa, jak odstranit zbytečné kouření komínů, hlavně v Praze a v jiných velkých městech, jelikož toto značně ohrožuje na zdraví obyvatelstvo měst. Cizinci, hlavně Angličané, kteří před kratší dobou v Praze dleli, divili se tomu, že nad Prahou se vznáší příliš mnoho kouře, v poměru k jiným evropským městům. A měli pravdu. Zbytečné kouření, hlavně továrních komínů, je možné odstranit, je k tomu však zapotřebí dobré vůle nejen u topičů, nýbrž i u podnikatelů. Pan sekční šéf v ministerstvu veřejných prací inž. Vaňouček poukázal na to, že elektrárna v Praze, ač spotřebuje denně 30 až 40 vagonů, téměř nekouří, jelikož je pro dobré spalování kouře technicky náležitě zařízena, kdežto dříve, dokud podobné zařízení neměla, také její komíny velmi kouřily. Taktéž poukázal na zkoušky topením, prováděné při Jubilejní výstavě v Praze, které dokázaly, že i při ručním topení lze kouření komínů značně obmezit, když je při topení zaměstnán dobrý, spolehlivý a zručný topič. Na drahách nebude možné, vzhledem k soustavě lokomotiv, v dohledné době kouření omezit.

Pan ředitel inž. Šulc, poukázal na velkou plochu Vltavy v Praze, která má také velký vliv na to, že kouř nerozptyluje dosti rychle, jelikož jest zdržován vodními parami. Pan ředitel inž. Rokos poukázal, že dosud jest v chodu většina kotlů plamencových, při nichž není topení nikdy tak ekonomické a spalování kouře tak možné, jako u kotlů vodotrubnatých. Několik přítomných pánů mělo názor, že nutno pracovati k tomu, aby byla prováděna co největší a nejrychlejší elektrizace průmyslových podniků, čímž by odpadlo veliké procento parních kotlů a tím i kouře. K elektrizaci četných podniků přijde zcela jistě, až bude v chodu nová právě projektovaná elektrárna v Ervěnicích a při projektované údolní přehradě Vltavy u Štěchovic. Pak není vyloučeno, že se bude elektrickým proudem, jelikož bude mnohem levnější dnešního, nejen v domácnostech vařit, nýbrž i vytápět a tím odpadne také značné množství kouře.

Nás z celé ankety nejvíce zajímá to, co tam bylo hovořeno o topičích. Mezi jiným tam bylo poukazováno na to, že topiči nesou velikou vinu na tom, že tovární komíny přes příliš kouří. Dále, že by měly býti vydány instrukce pro topiče, dle kterých by museli topit. Pro topiče dobré, aby byla zavedena zvláštní odměna, oproti tomu topiči špatní, kterým by komíny příliš kouřily, aby byli trestáni. Vedle toho aby byl zřízen zvláštní inspektor přes topiče a parní kotelny vybavený tutéž pravomoci, jako živnostenský inspektor. K tomu by ovšem bylo třeba změny příslušného zákona.

Přítomný kol. Dostál pravil, že není možno jen paušálně svalovat veškerou vinu jedině na topiče. Jest sice možné, že tu neb onde jest takový topič, jak o tom někteří z přítomných pánů hovořili, avšak nutno také přihlížeti k tomu, mnoho-li se dosud dostalo topičům po stránce technicko-výchovné, jak byli noví topiči vyráběni o překot v době válečné i poválečné a mnohde ještě dnes. Má-li býti topič trestán, musí předem věděti proč a když to sám neví, tedy nevědomost nečiní hříchu a nemůže býti trestán. K odstranění zbytečného kouření jest třeba nejen dobré vůle u topičů, nýbrž i u zaměstnavatelů. Předně, žádné papírové instrukce zde nic nepomohou. K odpomoci nutno zavésti denní kurs pro topiče, do kterého by byli vysláni jen zkušení topiči na náklad zaměstnavatelů, protože i tito musí na tom míti zájem, topí-li topič racionelně, čili nic. Pak nutno vyhlédnouti také dva nebo tři závody, s ručním i automatickým topením, kde není právě nejsnadnější topení, v nichž by pak, po odbytém kursu, všichni topiči se vystřídali a prakticky vyškolili. Za druhé máme také velikou řadu závodů, kde topiči musí neracionelně topiti a tím i mnoho kouřiti, protože buďto jest kotel malý a nestačí vyvíjet odebrané množství páry, v důsledku toho musí býti topeno úchvatně nebo, a to dnes nejčastěji, místo uhlí, na které bylo původně topení zařízeno, musí topiti jen různými uhelnými odpadky, které se mnohdy od hlíny neliší. V takovém případě není možno topiče viniti, tím méně jej trestati. Taktéž by nesměli zaměstnavatelé topiče zaměstnávat mimo topení, ještě různými vedlejšími pracemi, aby mohl vždy včas a náležitě přikládat. Bude-li inspekce kotelen zavedena a nebude-li dotyčný inspektor zároveň dobrý praktik, který dovede také sám vzíti lopatu do ruky, který by náležitě a nestranně ihned vystihnul, kde vina vězí, bude to jen zbytečné trýznění topičů, které povede k celé řadě konfliktů, proto protestujeme proti takovému případu již předem.

Zajímavé také jest, že když kol. Dostál prohlásil, že zaměstnavatelé si dosud nedovedou řádného a zkušeného topiče dobře ceniti, přiskočil hned zaměstnavatelům na pomoc řiditel Společnosti pro zkoušení a přehlížení parních kotlů v Praze, pan inž. Rokos, který prohlásil, že to není pravdou, že právě naopak dobrého topiče si průmyslníci cení. O tomto výroku uvažujte vy kolegové sami, kteří jste nuceni často vyměniti v roce tři až čtyři místa. Každopádně musí topiči této otázce věnovati pozornost zároveň s organizací, aby nebyli něčím nemilým překvapeni.

Strojník a topič č. 14/1922