Člen sdružení CZ Biom, společnost agriKomp Bohemia, představuje novou bioplynovou stanici (BPS) v Trnově. Jedná se o unikátní stanici, která vyrábí energii výhradně z místních zdrojů, především z kejdy. Tato energie je transformována na elektrickou energii a teplo, které se rovněž využívají přímo na místě farmy. Celá technologie je schopna fungovat i v ostrovním režimu. 28. června 2024 se uskuteční v Trnově Den otevřených dveří, na který je zvána široká veřejnost.

Malé bioplynové stanice (BPS) s kapacitou do 500 kW spotřebovávají většinu produkované energie lokálně, což je činí méně náchylnými na změny vnějších podmínek. Využívají místně dostupnou biomasu, která by nebyla dostatečná pro větší zařízení. V Česku je kolem 400 zemědělských bioplynových stanic. Z kejdy, senáže, cíleně pěstovaných plodin nebo nejrůznějších bioodpadů vyrábějí bioplyn. Bioplyn se spaluje v kogeneračních jednotkách a produkuje obnovitelnou elektřinu a teplo. Je také možné ho upravit na kvalitu zemního plynu – biometanu, který může v dopravě nebo v plynárenské soustavě nahrazovat zemní plyn.

Nová bioplynová stanice v Trnově
Jedná se o výstavbu „all in one“ na zelené louce uvedenou do zkušebního provozu koncem roku 2023, jejíž součástí jsou:

► stáje pro dojný skot,

► dojírna,

► kompletní kejdové hospodářství,

► silážní žlaby,

► bioplynová stanice,

► areálové rozvody tepla a elektřiny.

Unikátní bioplynová stanice v Trnově vyrábí energii výhradně z místních zdrojů, především z kejdy, a transformuje ji na elektrickou energii a teplo, které se rovněž v místě farmy využívají. Celá technologie dokáže fungovat i v ostrovním režimu. Projekt je energeticky soběstačný a nezávislý – vyrábí energii udržitelným způsobem. Srdcem technologie jsou plynojemy Biolene® s celkovou kapacitou 12 tis. m3, které slouží jako akumulátory pro vlastní spotřebu energie. Dvě kogenerační jednotky BGA 136 o celkovém instalovaném výkonu 500 kWel. zajišťují dostatek elektřiny pro provoz stáje a dojírny. Přebytky elektřiny posílá bioplynová stanice do distribuční sítě. Výkon kogenerací umí být řízen spotřebou farmy, všechny technologie tak mohou fungovat i při výpadku distribuční sítě elektřiny. Teplo z kogenerací se využívá pro vytápění fermentačních nádrží a vývin bioplynu. V trigenerační jednotce se teplo mění na chlad a zajišťuje tak chlazení nadojeného mléka. Zbylé přebytečné teplo je pak areálovými rozvody využíváno k vytápění budov.

„Jsme velice pyšní na tento energeticky soběstačný projekt, neboť nových bioplynových stanic vzniká v ČR v posledních letech velmi málo. Děkujeme ZEAS Podorlicko, a. s., že si jako generálního dodavatele technologií vybral právě naši společnost, a přejeme BPS v Trnově bezpečný a spolehlivý provoz. Věřím, že tento projekt bude inspirací i pro další chovatele skotu,“ uvedl Ondřej Frič, obchodní ředitel agriKomp Bohemia.

Pro malé BPS do výkonu 500 kW byla v roce 2016 zavedena provozní podpora tepla z bioplynu. K 1. lednu 2024 došlo ke změně zákona o podporovaných zdrojích prostřednictvím balíčku Lex OZE II, který obnovil podporu elektřiny pro tyto malé zdroje. Nicméně přijetím pozměňovacího návrhu bez řádného projednání přechodných ustanovení současně došlo ke zrušení podpory tepla. Jan Habart, předseda sdružení CZ Biom, k tomu říká: „Nyní se nacházíme v situaci, kdy podpora elektřiny není funkční, protože není notifikována a chybí rozvojový rámec stanovený aktivačním nařízením vlády, zatímco podpora tepla, přestože byla legislativně funkční, byla zrušena.“

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) přislíbilo tuto chybu napravit v rámci další novelizace zákona, konkrétně v připravovaném balíčku Lex OZE III. Očekává se, že od roku 2025 bude podpora tepla pro malé bioplynky znovu zavedena.

Za opětovné získání provozní podpory pro malé bioplynové stanice usiluje i Asociace soukromého zemědělství ČR (dále jen ASZ), která apeluje na ministra zemědělství v souvislosti s nynějším projednáváním novely zákona o podporovaných zdrojích energie (Lex OZE III). ASZ vidí budoucnost malých bioplynových stanic na rodinných farmách, které si mohou vyrábět energii nejen pro své vlastní potřeby, ale i pro potřeby obcí či malých podniků. Malé BPS jsou také zdrojem nových pracovních míst v jejich okolí, protože jen kvalitní pracovní síla zajistí funkční a bezproblémový provoz malých bioplynových stanic.

Den otevřených dveří

Dne 28. června 2024 se bude v areálu BPS Trnov konat od 10 do 17 hodin Den otevřených dveří, na který jsou všichni zájemci z řad odborné i laické veřejnosti srdečně zváni.

Provozovatelem nové bioplynové stanice je ZEAS Podorlicko, a. s., který hospodaří v podhůří Orlických hor ve 27 katastrech na cca 4200 ha. Na střediscích v Bílém Újezdě a v Trnově chová společnost 550 dojnic holštýnského plemene. Výrobna krmných směsí zajišťuje potřebu vlastní živočišné výroby a vyrábí směsi i pro ostatní odběratele. Bioplynová stanice slouží k účinnému ekologickému zpracování statkových exkrementů a fytomasy k produkci elektrické energie a tepla. Biomasa je zpracovávaná kvašením, vzniklý meziprodukt – bioplyn – pohání kogenerační jednotky. Prokvašená hmota (digestát) je použita jako ekologicky nezávadné, hodnotné hnojivo.

Společnost agriKomp Bohemia v posledních letech velmi intenzivně prosazuje využívání moderních technologií ve prospěch životního prostředí a udržitelnosti právě v oblasti zemědělství. Momentálně staví další biometanovou stanici Krakořice, která by měla být uvedena do provozu začátkem roku 2025.

Více informací o nové BPS v Trnově naleznete na YouTube kanálu agriKomp Bohemia viz link  https://www.youtube.com/watch?v=Mg-I8pYY2Og.