Každá firma či organizace používající při své činnosti látky ohrožující životní prostředí, zdraví zaměstnanců či přinášející požární riziko, je povinna řešit skladování a manipulaci s těmito látkami v souladu s platnou legislativou tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí, zdraví či životů osob a předcházelo se vzniku požárů.

Společnost DENIOS se již více než 30 let zabývá vývojem a výrobou prostředků a systémů pro bezpečnou manipulaci a skladování chemikálií, pohonných hmot, olejů, hořlavých látek, odpadů a jiných nebezpečných látek. Tento kompletní program představuje širokou škálu nabízených řešení – od záchytných van z oceli, plastu nebo nerezu, podlahových plošin a regálů, přes sorbenty, čerpadla na nebezpečné látky, bezpečnostní skříně, až po velké skladovací kontejnery, které je možné umístit na volném prostranství i uvnitř budovy. Dlouholeté know-how firmy DENIOS se také odráží v nabídce individuálních projektů, které jsou navrhovány a konstruovány odborně školenými projektanty a techniky ve vzájemné součinnosti se zákazníkem, aby výsledný produkt přesně odpovídal požadavkům a potřebám zákazníka.

Úspěšného splnění legislativních požadavků na skladování nebezpečných látek lze v praxi dosáhnout pomocí speciálních produktů zabraňujících únikům nebezpečných látek, nebo, pokud již došlo k jejich nahodilého úniku, zabraňujících jejich dalšímu šíření a minimalizaci již vzniklé havárie.

Ani kapka nazmar se záchytnou vanou od DENIOSu

Mezi základní produkty pro bezpečné skladování nebezpečných látek a případné zachycení úniků patří bezesporu záchytné vany s dostatečným záchytným objemem. Výši záchytného objemu stanovuje Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. ve většině případů podle obecného pravidla, kdy musí být zvolená záchytná vana schopna pojmout alespoň 10 % celkového skladovaného množství kapalin, minimálně však 100 % objemu největší uskladněné nádoby. Neopomenutelnou předností našich ocelových záchytných van je, že drtivá většina z nich disponuje certifikovanou těsností, která je zárukou její absolutní nepropustnosti.
Materiál, ze kterého by měla být záchytná vana vyrobena, se odvíjí od místa jejího použití a také druhu nebezpečné látky, která má být nad záchytnou vanou skladována. Nejlepší volbou při skladování olejů a jiných kapalin na bázi uhlovodíku jsou vany ocelové, které jsou mechanicky velmi odolné a bývají buďto lakované nebo žárově zinkované. Ke skladování chemických látek, jako jsou například kyselin a louhů, jsou vhodné plastové záchytné vany vyrobené z vysoce odolného polyethylenu.

Samostatnou kapitolou jsou speciální záchytné vany z nerezové oceli, které jsou používány pro skladování některých vysoce koncentrovaných kyselin či vysoce agresivních chemických látek. Nerezové záchytné vany také nacházejí uplatnění v potravinářském průmyslu, společně s dalším nerezovým vybavením.

Bezpečnostní skříň aneb Nebezpečné látky pod zámkem

Nebezpečné látky lze uchovávat vedle záchytné vany i ve speciálních bezpečnostních skříních na nebezpečné látky, které jsou navrženy přímo k tomuto účelu. Oproti záchytným vanám mají tu výhodu, že se jedná o uzamykatelný skladovací systém, a tudíž umožňují kontrolovaný přístup k uskladněným chemikáliím či hořlavinám. Skříně na nebezpečné látky jsou též k dodání v různých provedeních, výběr vhodné skříně vždy záleží na druhu látky, kterou potřebujete uskladnit.

Na skladování agresivních chemikálií, jako jsou kyseliny a louhy, jsou určeny ekologické skříně vyrobené z lakované oceli či z vysoce rezistentního polyethylenu, které jsou vůči těmto agresivním látkám odolné. Neagresivní chemikálie lze bezpečně uskladnit v chemických skříních. Skříně na chemikálie a skříně na kyseliny a louhy nejsou určeny pro skladování hořlavých látek.

Při skladování hořlavin, které jsou většinou zároveň i látkami nebezpečnými pro životní prostředí, je navíc nutné dbát také na splnění bezpečnostních požadavků vyplývajících z předpisů týkajících se požární prevence a ochrany. K tomuto účelu slouží bezpečnostní skříně s požární odolností, které představují spolehlivé řešení pro prevenci vzniku požáru. Jedná se o odvětrávaný prostor, kde se tyto látky bezpečně skladují. Požárně odolné skříně se používají pro skladování menšího množství hořlavých látek v souladu s evropskou normou ČSN EN 14470-1 a lze je umístit přímo v provozech, kancelářích či laboratořích. Bývají odvětrávány mimo budovy samostatnou ventilací nebo je lze vybavit uhlíkovým filtrem.

Všechny protipožární skříně DENIOS odpovídají normě ČSN EN 14470-1, jsou dodávány v různých velikostech a s certifikovanou požární odolností 30 nebo 90 minut. Dojde-li v krajním případě k požáru, umožní jejich odolnost personálu bezpečné opuštění pracoviště a poskytne dostatek času pro příjezd hasičů a další případné protipožární a záchranné akce. Zároveň poskytuje ochranu uskladněných látek před explozí v důsledku jejich přehřátí s dalším rozšířením požáru.

Výše uvedené vlastnosti protipožárních skříní od DENIOS jsou testovány a doloženy platnou certifikací, která zaručuje jejich špičkovou kvalitu. K bezpečnostním skříním dále nabízíme našim zákazníkům provádění pravidelných autorizovaných bezpečnostně-technických prohlídek a jejich pravidelnou údržbu. Dle požadavku zákona a doporučení výrobce by uživatelé těchto skříní měli provádět bezpečnostně-technickou kontrolu 1x ročně.

S DENSORB sorbenty budete v suchu

Přestože již třeba záchytné vany zodpovědně používáme, občas se úniku nebezpečné látky mimo ní při manipulaci s touto látkou nevyhneme. Jak si hravě a bezpečně poradit i v tomto případě? V první řadě je třeba zachovat klid! Poté je nutné co nejrychleji zastavit další únik látky a zabránit jejímu šíření. V nejhorším případě může uniklá látka vniknutí do kanalizace, čímž by bylo ohroženo životní prostředí, potažmo zdraví osob.

Jak se říká, štěstí přeje připraveným. To platí i v tomto případě, takže pokud ve vaší firmě nechybí speciální havarijní sorpční souprava, máte napůl vyhráno! DENSORB havarijní soupravy obsahují různé druhy sorbentů, utěsňovacích pomůcek pro utěsnění kanalizačních vpustí a odpadů, případně i plovoucí norné stěny pro použití na vodních tocích a další užitečné pomůcky pro případ nehody.

Když budete mít uniklou kapalinu pod kontrolou, nastává čas na její likvidaci pomocí sorbentů. K likvidaci uniklé kapaliny se používají sypké sorbenty či textilní sorbenty, nejčastěji v podobě sorpčních rohoží a rolí. Nutno ještě podotknout, že se sorbenty dělí na hydrofobní, které odpuzují vodu a jsou tedy především vhodné pro odstranění olejů z vodní hladiny, a na hydrofilní, které absorbují jakékoliv kapaliny, které jim přijdou do cesty, tedy oleje, uhlovodíkové kapaliny, chemické látky i vodu.

Vzhledem k šíři tohoto tématu doporučujeme navštívit také naše webové stránky https://www.denios.cz/, kde naleznete mnoho dalších inspirativních řešení a informací týkajících se oblasti skladování nebezpečných látek a vybavení provozů. Můžete nás též kontaktovat na naší bezplatné telefonické lince 800 383 313 nebo na e-mailu obchod@denios.cz.