Rostoucí náklady na provoz a údržbu nutí firmy hledat způsoby, jak optimalizovat provozní systémy v budovách. Výdaje spojené s údržbou a   budovy jsou po dobu její životnosti až trojnásobně vyšší, než její výstavba. Častým problémem je zanedbaná údržba, ale také nízká kvalita použitých materiálů při stavbě budovy. Optimalizací provozních systémů a uživatelského chování lze dosáhnout významných úspor a prodloužit životnost nových i stávajících nemovitostí. Návratnost investic do úsporných řešení je do deseti let, to je přitom řádově kratší čas, než je plánovaná životnost stavby. Optimálního nastavení provozních systémů v budovách lze dosáhnout pomocí metody zvané commissioning, o které hovoří Miroslav Bílek ze společnosti Bureau Veritas Services. Ta je průkopníkem této metody České republice.

Provoz budovy stojí třikrát víc než její výstavba

Náklady na provoz budovy jsou od jejího postavení až po demolici trojnásobné oproti nákladům na výstavbu. Provozní náklady stále rostou a podílí se na nich především vytápění, osvětlení a různá technická zařízení. Pokud chtějí firmy ušetřit, je ideální zohlednit provoz budovy ještě ve fázi příprav před samotnou stavbou. Tato metoda nebo přístup se odborně nazývá commissioning. „Ve fázi přípravy výstavby spolupracuje s projektantem takzvaný commissioning agent. Jeho úkolem je co nejefektivněji nastavit provoz budovy, optimalizovat provozní náklady a zajistit plnohodnotný chod všech technických zařízení v budově. Přestože se tato metoda uplatňuje především při stavbě nových budov, má smysl také při rekonstrukcích či přístavbách stávajících budov, protože dokáže přizpůsobit například vytápění nebo osvětlení aktuálním potřebám provozu,“ vysvětluje Miroslav Bílek ze společnosti Bureau Veritas Services a expert na facility management.

Tlak na co nejnižší cenu snižuje životnost a provozuschopnost budov

Orientace managementu na co nejnižší celkovou cenu stavby způsobuje podle odborníků závažné problémy s jejím provozem. „Tlak na cenu má za následek poddimenzovanou údržbu a nízkou kvalitu použitích stavebních i technologických prvků. Výsledkem je jejich postupná degradace a nekvalitní služby. Osvícený přístup, že bohatství firmy je v lidech a je tedy důležité zajistit maximální bezpečnost provozu, firmám mnohdy chybí. Princip řádného hospodaření je sice zakotven v zákoně, nicméně tlak na jeho vymahatelnost je malý. Zásadní je tak nehledat krátkodobé úspory při výstavbě, ale investovat s rozumem a s ohledem na co nejdelší životnost budovy a její minimální údržbu,“ upozorňuje Miroslav Bílek ze společnosti Bureau Veritas Services.

Investice do úsporných opatření. Návratnost do deseti let.

K dosažení úspor stačí i drobné změny v užívání budovy. „V podstatě každou budovu lze optimalizovat k co největším úsporám, třeba jen změnou vytápění či větrání. Návratnost investice bývá do deseti let, takže se do úsporných opatření vyplatí investovat už v prvotní fázi stavby. Ve stávajících budovách není vždy nutné investovat do nových systémů, ale mnohdy stačí důkladná analýza dat o spotřebě energie a přizpůsobení provozu na základě získaných informací,“ uzavírá odborník na commissioning budov Miroslav Bílek ze společnosti Bureau Veritas Services.