Dotace je určena na zpracování místních energetických koncepcí obcí. Místní energetická koncepce musí být zpracována v souladu s energetickou koncepcí regionu či kraje, na jehož území se obec nachází. Žádosti se podávají elektronicky od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021.

Při tvorbě místní energetické koncepce je nutné zpracovat přehled všech zdrojů energie v příslušné lokalitě obce (obcí v rámci dobrovolného svazku obcí), a to síťových zdrojů energie a všech místních zdrojů energie a přehled všech způsobů spotřebovávané energie v příslušné lokalitě obce (obcí v rámci dobrovolného svazku obcí). Z toho sestavit bilanci kapacitního potenciálu energie, která je k dispozici a objemu energie, která je v dané lokalitě spotřebovávána. V návaznosti na to navrhnout možnosti řešení u všech typů dodávek energie vůči všem druhům a objemům spotřebovávané energie, které vyústí v optimální komplexní řešení energetiky města nebo obce (příp. obcí v rámci dobrovolného svazku obcí) a ve zpracování Energetického akčního plánu.

Výše dotace a procento způsobilých výdajů se odvíjí od počtu obyvatel obce k datu podání žádosti o dotaci. Místní energetická koncepce bude zpracována podle Metodického pokynu pro žadatele o dotaci na zpracování místní energetické koncepce. Místní energetická koncepce musí být zpracována v souladu s energetickou koncepcí regionu či kraje, na jehož územní se obec nachází.

Dotace může být rozvržena do dvou let jako víceletý projekt. Více informací a potřebné formuláře jsou k dispozici na https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/aktivity-programu/120030.