Snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru pomocí metody EPC. To je cílem programu a výzvy, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Metoda EPC spočívá v návrhu, přípravě a realizaci úsporných opatření s možností zajištění financování realizace vedoucí k úsporám energie budov a technologických systémů na principu garantovaných budoucích úspor využitých na splacení investičních nákladů projektu (tzv. Energy Performance Contracting).

V rámci projektu bude muset být uzavřená (podepsaná) smlouva o poskytování energetických služeb (SES) na projekt EPC, jejíž součástí je realizace doporučených úsporných opatření, garance úspory a poskytování služby energetického managementu po dobu garančního období, které nesmí být kratší, než doba udržitelnosti projektu 5 let.

Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Program bude přispívat k naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, která stanovuje zavedení orientačních vnitrostátních cílů energetické účinnosti do roku 2020. Vnitrostátní orientační cíl ČR je na základě současných analýz stanoven ve výši 51,1 PJ (14,196 TWh) úspor v konečné spotřebě energie.

Plánovaná alokace na tuto výzvu je 500 mil. Kč (podporu pro podniky nesplňující definici malých a středních podniků dle přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 lze poskytnout maximálně do výše 60 % alokace na tuto výzvu). Jedná o průběžnou výzvu dvoukolovou , kde příjem předběžných žádostí o podporu bude probíhat od 8. 12. 2020 do 31. 3. 2021 a příjem žádostí o podporu bude probíhat od 1.4.2021 do 30.9.2021.

Podpora je poskytována v souladu s článkem 38, 40, 41 a 49 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a může být proto slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a je vyňata z oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU. Míra podpory je 50 % pro malé podniky, 40 % pro střední podniky a 30 % pro velké podniky ze způsobilých výdajů projektu. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč.

MPO věří, že ze strany podnikatelských subjektů bude poptávka po realizaci projektů úspor energie s EPC a napomohou k využití této metody v podnikatelském sektoru a realizované úspory v KSE co nejvíce přispějí k naplnění cíle úspor podle směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a k efektivnějšímu nakládání s energiemi.

 

Firmy mohou žádat o dotace na energeticky úsporná opatření s garancí úspor

Pro malé, střední i velké podniky je připraveno půl miliardy korun

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), začala dne 8. prosince 2020 přijímat předběžné žádosti o dotace v první výzvě „Úspory energie s EPC[1]“, kde novinkou je financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor. O dotace na úspory energie mohou žádat malé, střední i velké podniky. Celkem je pro ně připraveno půl miliardy korun. Výzvu vyhlásilo 8. prosince 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Předběžné žádosti bude API přijímat do 31. března 2021. Pro úspěšné žadatele bude následovat příjem žádostí, a to od 1. dubna 2021 do 30. září 2021.

Výzva klasicky podporuje snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru s tím, že pro realizaci úsporných opatření žadatelé využijí služby EPC – tedy financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor. „Komplexní služba EPC v sobě zahrnuje návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a zajištění financování projektu formou splátek z výsledných a smluvně garantovaných úspor. Žadatelé, kteří tuto službu financování využijí, tak nepotřebují vlastní finanční zdroje a zároveň mají jistotu, že realizovaná opatření k úspoře energie opravdu povedou,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Program Úspory energie patří k programům, o které je v OP PIK ze strany žadatelů největší zájem. Nejčastěji se projekty v tomto programu zaměřují na výměnu starých technologií na výrobu energie za nové, modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a průmyslových areálech, na využití odpadní energie ve výrobních procesech nebo na zavedení či modernizaci systémů měření a regulace. Časté jsou také projekty na instalaci obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku či modernizaci soustav osvětlení budov a areálů. Nyní je tedy možné v oblíbeném programu využít i tuto novinku s garancí úspor“.

Žadatelé mohou na své projekty získat až 50 % způsobilých výdajů formou dotace zpět. V této výzvě je to minimálně půl milionu a maximálně 200 milionů korun na jeden projekt. Podrobné informace o aktuální výzvě jsou dostupné na: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-s-epc-vyzva-vi/.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.