Stát pomůže s vysokými cenami energií všem domácnostem. Tedy těm, co používají elektřinu, plyn i domácnostem, které topí přes domácí kotelny i přes centrální vytápění.

Co to je úsporný tarif?

Jde o univerzální řešení, které vládě umožní poskytnout domácnostem příspěvek na pomoc s energiemi. Vláda bude moci prostřednictvím tohoto mechanismu zaslat peníze opakovaně a v takové podobě, v jaké uzná za vhodné. Tedy do budoucna i více adresně, primárně například sociálně zranitelným zákazníkům.

Tento mechanismus zajistí pomoc milionům domácností. Pracovníci Ministerstva průmyslu a obchodu na jeho přípravě spolupracovali s více než 50 odborníky zastupujícími subjekty z celého energetického trhu, kteří se do tvorby tohoto řešení zapojili. Jde o zaměstnance obchodníků, distributorů i dalších různých organizací.

K tomu, aby vše fungovalo, bude nutná spolupráce více než 400 obchodníků s energiemi, a do zajištění pomoci pro domácnosti se zapojí také přes 200 distributorů energií a více než 600 držitelů licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie. Na všechno dohlédne Energetický regulační úřad a hlavním mozkem celé operace bude OTE, tedy operátor trhu s energiemi, který zajistí výplatu peněz.

Kdo pomoc od státu dostane?

Na pomoc dosáhne každá domácnost, která má uzavřenou smlouvu s dodavatelem elektřiny. Nezáleží na tom, jestli primárně využívá plyn, elektřinu nebo zda má vytápění zajištěno přes domovní kotelny či centrální teplárny.

Kdy a kolik peněz domácnosti od státu obdrží?

První příspěvek z úsporného tarifu se u domácností začne zohledňovat letos v říjnu. Příspěvky, které vláda poskytne prostřednictvím jednotlivých elektrických tarifů, jsou následující:

 Distribuční sazba                                Výše příspěvku  

Sazba D01d                                                  3 500 Kč

Sazba D02d                                                  3 500 Kč

Sazba D25d                                                  3 500 Kč

Sazba D26d                                                  2 000 Kč

Sazba D35d                                                  2 000 Kč

Sazba D45d                                                  2 000 Kč

Sazba D56d                                                  2 000 Kč

Sazba D57d                                                  2 000 Kč

Podobně v říjnu vláda spustí také další pomoc v podobě odpuštění poplatků za podporované zdroje energie (POZE). Ta poběží od letošního října do konce příštího roku a pomůže jak domácnostem, tak firmám. Domácnosti díky odpuštění poplatků za POZE ušetří 599 korun za každou megawatthodinu spotřebované elektřiny.

Další příspěvek z úsporného tarifu bude u domácností zohledněn příští rok v únoru. Do konce příštího roku bude také pokračovat vládní pomoc v podobě odpouštění poplatků za podporované zdroje.

Příspěvek na úhradu nákladů za energie domácnostem v roce 2023 (bez poplatků za POZE)

Distribuční sazba                                 Výše příspěvku  

Sazba D01d                                                  400 Kč

Sazba D02d                                                  800 Kč

Sazba D25d                                                  1 500 Kč

Sazba D26d                                                  2 000 Kč

Sazba D35d                                                  2 000 Kč

Sazba D45d                                                  2 000 Kč

Sazba D56d                                                  2 000 Kč

Sazba D57d                                                  2 000 Kč

Pásma spotřeby plynu (v MWh)   Výše příspěvku  

0 – 1,89                                                       200 Kč

1,89 – 7,56                                                  1 700 Kč

7,56 – 15                                                      3 700 Kč

15 – 25                                                        6 200 Kč

25 – 45                                                        7 800 Kč

Pomáhá vláda málo?

Není pravda, že vláda pomáhá málo. Z porovnání celkové poskytnuté pomoci občanům a firmám na boj s inflací ve vztahu k HDP, vychází Česká republika na pátém místě mezi všemi zeměmi EU. Vyplývá to z červencového přehledu nezávislé mezinárodní organizace The EU Independent Fiscal Institutions Network.

Kromě příspěvku z úsporného tarifu a odpuštění poplatků za podporované zdroje energie stát investuje také do energetické bezpečnosti České republiky:

  • Nakoupili jsme plyn do strategických rezerv za 8 miliard korun.
  • Investovali jsme do pomoci obchodníkům s naplňováním terminálů.
  • Zajistili jsme České republice podíl v LNG terminálu.

Tyto kroky možná neuvidí občané okamžitě ve svých peněženkách, ale postupně je pocítí mnohem víc než státní finanční příspěvky. Stát výrazně pomohl tomu, aby Česká republika měla na zimu dostatek plynu a podílem v LNG terminálu také přispěl k tomu, aby se začala zbavovat závislosti na ruském plynu. Zbavení se závislosti na plynu z Ruska nám umožní stabilizovat také ceny plynu, které budou postupně klesat.

Domácnost elektřinu používá jen minimálně a topí plynem. Není pro ni nevýhodné, když peníze letos dostane prostřednictvím elektrického tarifu?

Není to nevýhodné. Bez ohledu na to, zda topí domácnost plynem, nebo jestli má vytápění zajištěno z centrální teplárny či z domovní kotelny, obdrží, pokud má smlouvu s dodavatelem elektřiny, příspěvek 2 nebo 3,5 tisíce korun.

Domácnost využívá více plyn. Má se obávat, že jí stát pomůže méně?

Pomoc prostřednictvím úsporného tarifu je nastavena tak, aby se vhodně doplňovala s pomocí v podobě odpuštění poplatku za podporované zdroje energie. Ty totiž zvýhodňují domácnosti s vyšší spotřebou elektřiny. Proto jsou příspěvky za úsporného tarifu určené na plyn i teplo vyšší než na elektřinu.

Proč je pomoc plošná?

Vychází to z požadavku na rychlost provedení a jednoduchou administraci. Řešení přes tarif vyžaduje spolupráci celého trhu s elektřinou v čele s OTE. Všichni obchodníci podle toho musí přenastavit systémy fakturací, i své IT systémy.

Řešení přes úsporný tarif do budoucna umožňuje ale i více adresný postup, zaměřený primárně na sociálně zranitelné zákazníky.

Co živnostníci, dostanou pomoc pro svou domácnost taky?

Pomoc bude poskytnuta těm, kteří mají uzavřeny klasické tarify pro domácnosti, tedy takzvané „déčkové“ tarify – D01d, D02d a podobně. Nerozlišuje se, jestli má smlouvu s dodavatelem uzavřenu živnostník nebo ne. Dále se rozlišuje, k čemu odběratel daný prostor využívá. Pokud je prostor u distributora veden jako provozovna, tak se na něj pomoc nevztahuje, protože pomoc firmám by musela projít notifikací u Evropské komise.

Obdrží pomoc také lidé, kteří bydlí na chatě?

Sleva se bude odvíjet od druhu tarifu, na základě kterého domácnost elektřinu odebírá. Sleva nebude poskytnuta na víkendový tarif D61d. Na ostatní ano.

Jak se zohlední pomoc u domácností, které bydlí v pronájmu, a nemají na sebe přepsané energie?

Podnájemce by měl po domluvě s pronajímatelem příspěvek zohlednit.

Jak jste stanovovali výše slev pro jednotlivé druhy tarifů u elektřiny a plynu?

Každý odběratel má tarif a pásmo spotřeby plynu stanoveno podle své spotřeby a podle spotřebičů, které používá. Od toho jsme stanovili příspěvky na jednotlivé tarify a jednotlivá pásma.

Státní pomoc domácnostem s vysokými cenami energií je navíc dvojí. Zaprvé jde o odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje. To znamená, že vláda namísto domácností uhradí 599 korun za každou MWh spotřebované elektřiny. Tento způsob pomoci však výrazně zvýhodňuje domácnosti s vyšší spotřebou elektřiny. Tedy hlavně ty domácnosti, které elektřinu využívají i k vytápění.

Pomoc formou úsporného tarifu proto umožní tento nepoměr dorovnat tak, aby nebyly znevýhodněny domácnosti, které primárně využívají plyn nebo mají vytápění zajištěno z domovních kotelen či prostřednictvím centrálního vytápění.

Co bude muset pro získání příspěvku udělat zákazník v domě s centrálním vytápěním?

Letos obdrží pomoc všechny domácnosti automaticky. Pro získání příspěvku v příštím roce ale bude muset zákazník, tedy typicky SVJ, předat do 30. listopadu 2022 informaci o počtu bytů distributorovi elektřiny nebo plynu, tj. subjektu, se kterým má uzavřenu smlouvu o připojení. Nikoliv tedy obchodníkovi, se kterým má uzavřenu smlouvu o dodávce. Distributor tento údaj předává operátorovi trhu a ten pak s dalšími informacemi a finančními prostředky obchodníkům. Obchodník je pak povinen zohlednit příspěvek do nejbližší zálohy nebo vyúčtování zákazníkovi.

Co bude muset pro získání příspěvku udělat zákazník v domě s centrálním vytápěním?

Letos obdrží pomoc všechny domácnosti automaticky. Pro získání příspěvku v příštím roce ale bude muset zákazník, tedy typicky SVJ, předat do 30. listopadu 2022 informaci o počtu bytů využívaných k bydlení dodavateli tepelné energie. Dodavatel tepelné energie předá tento údaj operátorovi trhu a ten pak s dalšími informacemi a finančními prostředky zpátky dodavatelům. Dodavatel tepelné energie je pak povinen zohlednit příspěvek do nejbližší zálohy nebo vyúčtování zákazníkovi.

Domácnost nemá vše jen na elektřinu, ale také má vaření nebo i vytápění a ohřev vody zajištěn pomocí plynu, domovní kotelny či centrálního vytápění. Je možné kombinovat jednotlivé druhy příspěvků?

Ano, jednotlivé příspěvky se kombinují. Pokud má například domácnost svícení a vaření zajištěno na elektřinu a zbytek na plyn, může typicky mít například elektrický tarif D02d. Prostřednictvím něj jí stát letos poskytne příspěvek 3 500 korun, v příštím roce 800 korun. Modelová spotřeba plynu takové domácnosti může být přibližně 17 MWh, což by znamenalo, že by takové domácnosti stát příští rok ještě navíc přispěl na její účet částkou 6 200 korun. K tomu by stát této domácnosti za každou MWh elektřiny, kterou by spotřebovala v období od letošního října do konce příštího roku, přispěl částkou 599 korun v rámci odpuštění poplatku za POZE.