Ukládání elektřiny, agregace, flexibilita a zlepšení ochrany zákazníků. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poslalo do mezirezortního připomínkového řízení novelu energetického zákona LEX OZE III, která v prvé řadě obsahuje úpravy v oblasti moderní elektroenergetiky.

Když jsem nastoupil do funkce ministra průmyslu a obchodu, přebíral jsem energetiku v zanedbaném stavu. Hrozilo nám několik napomenutí od Evropské komise za pomalou nebo nedostatečnou transpozici evropské legislativy do té naší. Proto jsme ihned začali pracovat na nápravě,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že od začátku loňského roku připravil resort osm novel energetického zákona. „Ta nejnovější přinese modernizaci energetiky a lépe ochrání zákazníky. Domácnosti a firmy si budou moci mnohem lépe řídit výrobu a spotřebu elektřiny. Díky tomu sníží výdaje za energie a posílí svou energetickou nezávislost. Věřím, že tato novela dále podpoří rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice a zajistí také větší stabilitu výroby elektřiny z OZE.“

LEX OZE III je v převážné míře transpozicí legislativy Evropské unie. Týká se zejména oblasti moderní energetiky a obsahuje právní úpravu ukládání elektřiny, agregace a flexibility. Novela energetického zákona obsahuje i řadu změn, které zlepší ochranu zákazníků.

Zařízení pro ukládání elektřiny umožní „uskladnit“ přebytečnou elektřinu na jinou formu energie, kterou je následně možné opět přeměnit na elektřinu v jednom předávacím místě a využít, kdy je potřeba. Čímž je možné lépe řídit svoji výrobu a spotřebu.

Flexibilita umožní řízené změny odběru nebo dodávky elektřiny do nebo z přenosové nebo distribuční soustavy v určitém časovém úseku oproti sjednanému nebo předpokládanému průběhu odběru nebo dodávky elektřiny v reakci na změny ceny elektřiny na trhu nebo poptávky flexibility. To může vést ke snížení energetických špiček, které se často vyskytují v době vysoké poptávky. Zároveň umožní rozložení spotřeby energie rovnoměrně v průběhu dne.

Moderní energetika bude decentralizovaná na desítky až stovky tisíc různých zdrojů, jejichž výroba elektřiny nebude vždy pravidelná či předvídatelná. Princip agregace umožní sdružovat více výrobců do jedné větší, efektivnější, ale také z hlediska výroby elektřiny předvídatelnější skupiny. Tato skupina může zahrnovat více druhů elektráren od větrné po solární, které se mohou navzájem doplňovat. Agregovat navíc bude možné nejen výrobu, ale také spotřebu elektřiny. To znamená, že například, když bude nabídka elektřiny omezená, bude moci agregátor regulovat spotřebu odběratelů sdružení členů své skupiny. V rámci zákona půjde o činnost vykonávanou fyzickou nebo právnickou osobou, takzvaným agregátorem. Tato osoba bude sdružovat výrobu, spotřebu, ale také možnosti akumulace jednotlivých účastníků trhu s elektřinou s cílem nabídnout sdruženou flexibilitu na trzích.

MPO v novele energetického zákona navrhuje několik opatření, která lépe ochrání zákazníky. Důležitou úpravou je možnost zákazníka ukončit smluvní vztah s obchodníkem, který nemá zajištěnou bezpečnou obchodní strategii. „Jde o situaci, kdy si obchodník nezajistil dostatek elektřiny nebo plynu dopředu na stanovené období. Jedná se o reakci na krachy alternativních dodavatelů na podzim roku 2021, který způsobil řadě zákazníkům problémy. Tímto opatřením chceme zabránit opakování kauzy Bohemia Energy“ říká ministr Síkela.

Novela dále obsahuje právní úpravu povinnosti obchodníků s nejméně 200 000 odběrných míst zákazníků. Ti musí nabízet smlouvu s dynamickou cenou a uzavřít ji s každým zákazníkem, který o to požádá a je vybaven průběhovým měřidlem. Jedná se o cenu, která se přímo mění podle ceny na krátkodobém trhu. Ty jsou na jedné straně nástrojem, jak profitovat z aktuálních tržních cen, na druhé straně ale přináší významnou nejistotu ve stabilitě koncových cen. „Tento tarif funguje tak, že se cena elektřiny odvíjí od aktuální ceny na trzích. Někdy zákazník může vydělat, a někdy prodělat. Dodavatel bude povinen zákazníka informovat o výhodách a rizicích dynamické ceny. Spotové produkty povolujeme pouze pro zákazníky, kteří mají odběrné místo s průběhovým měřením,“ říká zástupce vrchního ředitele sekce energetiky a jaderných zdrojů René Neděla a dodává: „Je to z toho důvodu, že tento typ měření umožňuje sledovat spotřebu v reálním čase. Zákazníci tak mají přehled o své spotřebě a mohou optimalizovat své náklady na energie.“

Smlouvy, jejichž cena je přímo závislá na změnách ceny komodity na organizovaných trzích s elektřinou a plynem (např. smlouvy s měsíční fixací ceny) bude obchodník moci se spotřebitelem uzavírat pouze v případě, pokud bude mít spotřebitel oprávnění smlouvu ukončit, když s cenou nesouhlasí.

Neméně důležitým posílením postavení spotřebitele je také povinnost obchodníka informovat zákazníka, který má uzavřenou smlouvu s automatickým prodloužením po uplynutí doby určité. Alespoň 30 dní před uplynutím termínu pro skončení doby určité musí obchodník zákazníka aktivně oslovit a o dané skutečnosti informovat, obdobně to platí u smluv, které jsou uzavřeny na 36 měsíců.

Novela doplňuje předchozí novelu LEX OZE II v oblasti aktivního zákazníka, energetických společenství a datového centra, na všechny uvedené subjekty má akumulace, agregace a flexibilita přímý dopad.

Podrobnosti nejen k moderní energetice jsou na webu www.energiezamene.cz