Pražská plynárenská, a.s., společnost vlastněná Hlavním městem Prahou, její dceřiná společnost Prométheus, energetické služby, a.s. a Pražská energetika, a.s., v níž má Hl. město Praha významný majetkový podíl, se sílící intenzitou nabízejí vlastníkům domů a bytů v hlavním městě budování lokálních kotelen (často v rozporu se zákonnými předpisy) s tím, že tato investice a s ní spojené odpojení od centrální soustavy zásobování teplem přinese koncovým odběratelům tepla cenově výhodnější dodávky této komodity. Není to pravda.

„Lokální kotelny mají daňové zvýhodnění a nejsou – na rozdíl od centrálních zdrojů – zatíženy vysokými poplatky za emise CO2. Tato nekalá výhoda však skončí nejpozději v roce 2025 a poté dojde logicky k významnému navýšení ceny tepla pro odběratele závislé na lokálních kotelnách,“ uvedl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela.

Městem vlastněné společnosti tak činí přesto, že zastupitelstvo hl. m. Praha schválilo Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030 požadující snížením objemu produkovaných emisí oxidu uhličitého o 45 % oproti roku 2010. Budováním decentrálních zdrojů v rámci města tohoto cíle nelze objektivně dosáhnout. Stejně tak bez existence a rozvoje centrálního vytápění nelze realizovat jiné prioritní projekty v rámci Klimatického plánu, jako jsou využití tepla z rozšiřované spalovny Malešice nebo využití nízkopotenciálního odpadního tepla z Ústřední čističky odpadních vod.

„Masivní budování lokálních kotelen by navýšilo emise zejména NOx v rámci města a tím prudce zhoršilo kvalitu ovzduší v Praze. V případě rozpadu centrální teplárenské soustavy by musely v Praze být postaveny desítky tisíc kotelen s komíny, které vypouští zplodiny přímo mezi obytnými domy. Klimatických cílů je možné dosáhnout právě jen při udržení systému dálkového vytápění a dekarbonizací těchto velkých zdrojů. Tento obecný princip neplatí jen pro Prahu, ale pro všechny městské aglomerace, ve kterých jsou v České republice rozsáhlé soustavy centrálního zásobování teplem,“ upozornil Tomáš Drápela.

Členové Teplárenského sdružení ČR deklarují připravenost investovat do rychlého vybudování nízko a bezemisních zdrojů tepla v souladu se strategickými dokumenty státu a klimatickými závazky ČR.  Podporu tomuto trendu jednoznačně vyjádřil i vicepremiér Karel Havlíček, který opakovaně dává transformaci teplárenství tu nejvyšší prioritu v energetice s cílem zajistit teplo a teplou vodu pro domácnosti za ekologicky šetrných a cenově dostupných podmínek.