Česká obchodní inspekce kontrolovala dodržování některých legislativních požadavků při nabídce a prodeji expanzních nádob. V průběhu minulého roku zkontrolovala 9 typů výrobků a nedostatky zjistila u 2 typů.

Inspekce provedla v průběhu roku 2019 kontroly zaměřené na expanzní nádoby s vestavěnou membránou pro instalování ve vodních systémech. Tyto nádoby jsou důležitou součástí topných systémů nebo systémů na čerpání vody.

U výrobků bylo kontrolováno povinné značení výrobků, včetně stanoveného označení CE a průvodní dokumentace, jako je například návod pro instalování a provozování a další předepsané označení výrobku, např. nejvyšší dovolený pracovní tlak a nejnižší/nejvyšší dovolená pracovní teplota. Rovněž bylo kontrolováno EU prohlášení o shodě a další doklady o posouzení shody stanoveným postupem.

Inspektoři ČOI zkontrolovali 9 typů výrobků. Všechny hospodářské subjekty byly v postavení distributora. Nedostatky zjistili u 2 typů výrobků. V jednom případě se jednalo o administrativní pochybení při předložení EU prohlášení o shodě. V druhém případě bylo předloženo EU prohlášení o shodě podle již neplatné legislativy.

ČOI uložila, aby kontrolované subjekty, které byly v postavení distributora, provedly nezbytná opatření k nápravě. Oba distributoři v rámci kontroly nedostatky odstranili.

Příslušné právní předpisy

Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh, které zapracovává příslušný předpis EU – směrnici EP a Rady 2014/68/EU (PED)

Na výrobky se vztahuje mj. ČSN EN 13831 Uzavřené expanzní nádoby s vestavěnou membránou pro instalování ve vodních systémech.