Česká obchodní inspekce kontrolovala vestavné plynové varné desky. V českých domácnostech, kde jsou často používány, musí být při jejich nabídce a prodeji, včetně jejich instalace, dodržovány příslušné právní předpisy.  ČOI v minulém roce provedla 25 kontrol, při kterých se zaměřila na 19 typů těchto výrobků. Nedostatky zjistila u 16 typů. Nejvíce jich bylo nalezeno v oblasti povinného značení výrobků.

Obchodní inspekce provedla 25 kontrol u hospodářských subjektů, kdy 22 subjektů bylo v postavení distributora, 2 subjekty v postavení dovozce a 1 subjekt v postavení výrobce.

ČOI v průběhu roku 2019 zkontrolovala 19 typů těchto výrobků. U všech výrobků bylo kontrolováno, zda byl k němu přiložen návod k montáži a provozu, resp. k použití a EU prohlášení o shodě, případně další dokumentace související s posouzením shody.

Vzhledem ke změně evropské legislativy bylo při kontrolní akci také kritériem pro posuzování splnění technických požadavků na plynové spotřebiče jejich datum uvedení na trh. ČOI provedenými kontrolami reagovala na tuto legislativní změnu, která přinesla jednotná pravidla pro všechny státy EU bez jakýchkoliv modifikací, jež byla ve formě národních nařízení doposud používána. Nová legislativa EU je přehlednější a přímo použitelná pro příslušné výrobce, distributory, dovozce a dozorové orgány. Zároveň umožní rychlejší a pružnější proces dodržování i kontroly povinností při uvádění těchto výrobků na trh.

Inspektoři ČOI zjistili nedostatky u 16 typů varných desek. V 1 případě se jednalo o značení výrobků shody označením CE a ve 2 případech byly nedostatky v přiložené dokumentaci – návodech k použití. Nejvíce nedostatků bylo zjištěno v oblasti dalšího povinného značení výrobků. Většinou se jednalo o chybějící upozornění na spotřebiči, například výrobek musí být instalován v souladu s platnými předpisy, jeho použití se připouští pouze v dobře větraném prostoru a nutnost seznámit se s návodem před začátkem používání spotřebiče. Dalšími nedostatky bylo také uvedení nesprávného označení výrobce na spotřebiči, chybějící údaje o druhu použitého paliva a připojovacího přetlaku paliva, příp. jiná vhodná upozornění a nápisy ve smyslu aplikované normy. Většina nedostatků byla v průběhu kontrol odstraněna.

Česká obchodní inspekce za porušení právních předpisů uložila celkem 4 sankce formou příkazu na místě v celkové výši 17 000 Kč, v rámci řešení dalších nedostatků byl u 9 kontrolovaných subjektů podán návrh na zahájení správního řízení.

Příslušné právní předpisy a jejich vysvětlení:

Kontrolované plynové spotřebiče, pokud byly uvedeny na trh před 21. dubnem 2018, jsou stanoveným výrobkem dle ustanovení § 12, odst. 1, písm. a) zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Požadavky na tyto plynové spotřebiče jsou obsaženy v nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, v platném znění (dále jen NV). Uvedené NV je transpozicí kodifikované směrnice Rady 2009/142/ES z 30. listopadu 2009 o harmonizaci právních předpisů členských států, týkající se spotřebičů plynných paliv (GAD).

Kontrolované plynové spotřebiče, pokud byly uvedeny na trh 21. dubna 2018 a později, jsou stanoveným výrobkem dle ustanovení čl. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/426 o spotřebičích plynných paliv a dále se na tyto výrobky vztahují ustanovení § 1-2 a § 16-60 zákona 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávaní na trh, v platném znění, nestanoví-li výše uvedené nařízení jinak. Požadavky na tyto plynové spotřebiče jsou obsaženy v Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/426 o spotřebičích plynných paliv.

Na výrobky se vztahuje také:

Norma ČSN EN 30-1-1+A3 – Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost – Část 1-1: Obecné požadavky na bezpečnost, která je účinná od 1. 9. 2013 a která je českou verzí evropské normy EN 30-1-1:2008+A3:2013.