Ředitelka dodavatelského řetězce ve společnosti Rockwell Automation uvažuje, jaký vliv měla pandemie na zavedené pracovní postupy a v čem tyto změny dopomohly k větší efektivitě

Pandemie nás přiměla, abychom prostřednictvím digitální transformace urychlili naše rozhodování ohledně dodavatelského řetězce. Náš počáteční směr byl formován globálním protekcionismem, omezenými trhy a vyvíjejícím se globálním obchodním prostředím. Kvůli pandemii jsme museli urychlit a rychle implementovat jednotlivá rozhodnutí v rámci funkcí dodavatelského řetězce.

Jako vedoucí pracovnice ve společnosti Rockwell Automation jsem odpovědná za optimalizaci procesů a zpřístupnění technologií v našem dodavatelském řetězci. Během pandemie jsem začala čelit předtím nevídané kombinaci mnoha potíží a potýkala se s nepředvídatelnými absencemi a nařízeními k domácí izolaci. Ve firmě jsme byli připraveni zvládnout i několik těchto problémů naráz, ale časová shoda a nepředvídatelnost vedly k nerovnováze.

Naštěstí informace dostupné z naší práce na digitální transformaci dodavatelského řetězce nám pomohly rychleji zjistit, kde jsou naše mezery. Náš tým začal pátrat, jak pomocí těchto informací vyvážit proměnlivost poptávky a nabídky a stanovit priority pro naše zákazníky.

Přehlednost zjednodušuje rozhodování o dodavatelském řetězci

Před několika lety jsme investovali do centralizace dat. Ta spočívala ve vytvoření „jediného zdroje pravdivých informací“ a ve zjednodušení přenosu informací v celém našem dodavatelském řetězci. Přestože tento proces nadále probíhá a vyvíjí se, díky dostupnosti a množství dat jsme získali kvalitativní i kvantitativní obraz naší situace.

Mizející pracovní síla

Jednou z našich mezer byla mizející pracovní síla v celém našem dodavatelském řetězci. Tento jev přetrvával v našem výrobním prostředí i v naší dodavatelské základně.

Naše plány nezohledňovaly různou povahu absencí během pandemie, které někdy vedly k drastickému, okamžitému snížení počtu pracovníků. V jednom okamžiku byla denní absence v některých našich výrobních závodech 30 % nebo vyšší. Běžně tato hodnota dosahuje přibližně 5 %. Podobně byla ovlivněna naše dodavatelská základna. Pozorovali jsme nepředvídatelné prodloužení dříve stabilních dodacích lhůt.

Kvůli nejisté dostupnosti pracovní síly a omezenému trhu práce se agilita a odolnost dodavatelského řetězce stávají ještě důležitějšími. Rychle jsme se díky získaným datům stali odborníky na sestavování alternativních scénářů dodávek a výroby a informovali jsme zákazníky o tom, která z možností povede k nejlepšímu výsledku s ohledem na náklady i služby.

Digitální transformace vede ke kolektivní diskusi

Díky shromažďování informací a společným rozhovorům v rámci celého podniku i jednotlivých oddělení jsme schopni efektivnějšího rozhodování a provádění změn. Podařilo se nám tak maximálně zhodnotit investice do technologií způsobem, který jsme ani neočekávali.

Naše integrovaná strategie „plánovat – získat zdroje – vytvořit – dodat“ zjednodušuje náš dodavatelský řetězec. Slovo „integrace“ pro nás znamená následující: každá ze čtyř funkcí představuje vzájemné souvislosti, takže když se něco stane v jedné oblasti, můžeme předvídat, jak a kdy to ovlivní další tři oblasti a jak zmírnit extrémy.

Globální nejistota posledních několika let nám pomohla v našem přístupu dospět. Už jsme nemuseli natolik ručně manipulovat s daty, abychom získali potřebné informace. Pandemie nás donutila se při práci soustředit na schopnost propojit data a využívat nejvhodnější atributy, abychom získali systematičtější schopnost stanovovat priority.

Proto jsme se díky pandemii zlepšili v řízení dodavatelského řetězce. Není to způsob, jakým bych chtěl v budoucnu dosahovat zásadních zlepšení, ale mohu říci, že díky této zkušenosti jsme lepší.

Rytmus provozu a plánování v uzavřené smyčce

Díky naší strategii realizovat koncept Connected Enterprise pomáháme organizacím řešit každodenní výrobní výzvy. Jako výrobce s vlastním integrovaným dodavatelským řetězcem chápeme měnící se podmínky v průmyslu, kterým globální výrobci dnes čelí.

Museli jsme digitálně vylepšit a znovu přeprojektovat své vlastní provozní postupy. Mapy operátorů poskytují přímý přehled o narušení provozu a umožňují maximalizovat dostupnost. Díky nástrojům pro vzdálenou spolupráci se testy produktů přesunuly ze skutečného do virtuálního prostředí.

Plánování v uzavřené smyčce je digitálním mostem mezi výrobou a podnikem. Modernizujeme plánování digitálním propojením našeho systému MES a sady výkonných nástrojů umožňující našim výrobním týmům zvyšovat přidanou hodnotu. Zahrnuje to plánovací algoritmus, vizualizační nástroje založené na konfigurovatelných obchodních pravidlech, vizualizační nástroje personálního obsazení, které přiřazují práci pracovníkům na základě zdrojů a certifikace, nástroj pro analýzu v uzavřené smyčce monitorující výkon oproti omezením, a vylepšení zobrazení procesu pro supervizora a operátora ve výrobě.

Automatizace plánovacího procesu a odpovídajících transakcí dosáhla 40% snížení požadovaných plánovaných zdrojů při současném zajištění osvědčených postupů a 25% zlepšení přímé práce.

Když je více dat až příliš mnoho

Digitální transformace nám poskytla mnohem více dat, a když chápeme jejich smysl, jsme rychlejší. Tam, kde nám jejich smysl chybí – když lidé nerozumí – jsme pomalejší a ztěžujeme si hledání odpovědi.

Digitální transformace v našem integrovaném dodavatelském řetězci je postavena nejen na kultuře, ale stejně tak na provozních operacích, mentalitě a rovněž nástrojích a technologiích. I když jsme udělali pokrok, nejsme zdaleka na konci naší cesty a ve vztahu k naší firemní kultuře a digitální transformaci náš čeká stále mnoho úkolů. I v budoucnu se budeme potýkat s různými nejistotami a prostřednictvím našich investic do agility a odolnosti budeme úspěšní. Nakonec se z této situace stává nový normál.

Další informace o tom, jak jsme se vypořádali s problémy s dodavatelském řetězci, naleznete v podcastu Pohledy managementu.

Autorka: Jen Upthegrove je ředitelkou v oddělení dodavatelského řetězce ve společnosti Rockwell Automation.