Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)  spustilo výzvu na úspory energie pro podniky v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Podpora ve výši 10 miliard korun má jít na renovace podnikatelských nemovitostí i na nákup energeticky úspornějších technologií a instalaci obnovitelných zdrojů.  Jedná se o jediný komplexní program pro podnikatele zaměřený na úspory energie. Žadatelé mohou získat až 200 milionů korun na úsporný projekt. V programu se nevylučuje využití metody EPC (energetické služby se zárukou), která majiteli budovy umožní zavést energeticky úsporná opatření bez nároku na vlastní kapitálový vklad, jelikož investice se splácí v průběhu let pouze z uspořených nákladů.

K získání dotace je zapotřebí splnění požadavku 30% úspory primární energie, který vychází z evropské Taxonomie. Výroba elektřiny z fotovoltaiky může pokrýt jen třetinu požadované úspory energie, zbylé dvě třetiny je nezbytné získat snížením spotřeby energie na vytápění, chlazení, osvětlení, větrání, přípravu teplé vody atd., a to nejčastěji zateplením budovy, výměnou oken spojenou s instalací stínící techniky či zařízení na rekuperaci vzduchu, nebo využitím odpadního tepla z technologie. Energetické úspory budou nově vykazovány na základě skutečných fakturovaných spotřeb a měření, nikoliv jako teoretická výpočetní úspora. Na to by si měli dát pozor všichni žadatelé i energetičtí specialisté a úsporu navrhovat s dostatečnou rezervou.

S ohledem na aktuální energetickou krizi se Ministerstvo průmyslu a obchodu se rozhodlo většinu alokace programu nabídnout již v první výzvě. V případě velkého zájmu je potřeba najít dodatečné prostředky pro následující období. Vláda by se měla postarat především o jejich doplnění tak, aby do roku 2027 udržela zájem žadatelů o realizace energetických úspor a diverzifikaci zdrojů. Stanovenou výši maximální podpory, tedy 200 milionů korun na úsporný projekt považujeme za dostatečně motivační, bude však krácena o tzv. alternativní investici na základě metodiky MPO, která se využívá poprvé, není tedy prověřená praxí a nejsou tak známy její reálné dopady na výši podpory.

V programu nám nicméně chybí vyšší podpora pro projekty s vyššími energetickými úsporami než povinných 30 %, jako je tomu např. v Operačním programu Životní prostředí. Firmy by pak měly vyšší motivaci realizovat více opatření, která ušetří více energie. V první výzvě současně postrádáme pobídky na výstavbu nových budov ve vysokém energetickém standardu – pasivní a plusové budovy jako u sektoru rezidenčních nebo veřejných budov. Více na www.sanceprobudovy.cz.

Šárka Tomanová, ředitelka profesního svazu Šance pro budovy