Projekt “ Energeticky aktivní spotřebitelé – příležitost pro využití lokálních zdrojů energie“ (TK02010048) byl vybrán k veřejné podpoře v rámci druhé veřejné soutěže programu THÉTA. Řešení projektu bylo zahájeno v druhé polovině 2019 a jeho ukončení je plánováno v polovině roku 2022.

Projekt je zaměřen na výzkum technického a ekonomicky realizovatelného potenciálu energeticky aktivních skupin spotřebitelů s důrazem na následující cílové skupiny: domácnosti, bytové domy, podniky a obce. Pro účely výzkumu tohoto potenciálu je využit sběr potřebných sociodemografických dat, která pomohou zmapovat možnosti chování spotřebitelů v následujícím desetiletí a měl by odhalit potenciální bariéry vstupu spotřebitelů do role energeticky aktivních hráčů na trhu. Pro mapování reálného chování a potřeb různých skupin spotřebitelů (s důrazem na kategorii domácností a bytových domů) bude vytvořena webová aplikace, které pomůže cílovým skupinám projektu nasimulovat možná řešení v oblasti zvyšování energetické soběstačnosti a proaktivního přístupu na energetických trzích. Součástí řešení bude také výzkum stavu, nástrojů regulace a zkušeností s existujícími projekty energeticky aktivních spotřebitelů na zahraničních trzích států EU.

Primárním výstupem výzkumného projektu je tedy syntéza dat z technickoekonomického potenciálu a sociodemografických charakteristik, na základě kterých řešitelský tým sestaví komplexní analýzu vhodných nástrojů pro vyšší zapojení různých typů spotřebitelů energie. Budou vyhodnoceny možné obchodní modely využívající jednotlivé prvky technologických řešení pro energeticky aktivní spotřebitele (FV instalace, baterie, mikrokogeneraci, komunitní projekty vlastnictví a další technologie) s cílem doporučení regulatorního nebo podpůrného rámce pro rozvoj této inovativní cesty na energetickém trhu. Na rámcovou část projektu naváže také demonstrace vhodnosti aplikace energeticky aktivních spotřebitelů na definované skupiny uživatelů v rámci případových studií (malý a střední podnik/obec či městská část/bytový dům/rodinný dům) pro konkrétní lokality.