Od 16. listopadu do 17. ledna příštího roku mohou žadatelé, jejichž projekty byly doporučeny Regionální stálou konferencí Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje, podávat žádosti o podporu do první výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST). Jedná se o tzv. nultou výzvu, vyhlašovanou před spuštěním programu, jejímž cílem je poskytnout prostředky na předprojektovou i navazující projektovou přípravu strategických projektů, které se následně budou moci hlásit do ostrých výzev OPST 2021-2027. Pro žadatele je připraveno 170 milionů korun.

Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj budou v nejbližších letech čelit velkým socioekonomickým nebo environmentálním výzvám, které jsou spojeny s odklonem od uhlí a přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku. Cílem nového Operačního programu Spravedlivá transformace bude tyto negativní dopady transformačního procesu mírnit, a to především zajištěním dostatku pracovních míst pro zaměstnance odcházející z uhelného průmyslu, zlepšením veřejných služeb nebo obnovením krajiny zasažené těžbou. Program bude financován z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci a na období 2021–2027 v něm bude k dispozici 42,7 mld. Kč.

„Operační program Spravedlivá transformace aktuálně konzultujeme s Evropskou komisí a ve spolupráci s kraji nastavujeme detailní zaměření jednotlivých podpor. V tuto chvíli očekáváme, že program by mohla Evropská komise finálně schválit ve druhém čtvrtletí příštího roku,“ uvedl k programu OPST náměstek pro řízení sekce fondů EU Ministerstva životního prostředí Jan Kříž.

Ministerstvo životního prostředí nyní spouští první výzvu pro tzv. strategické projekty, které jednotlivé kraje doporučily k financování z OPST. V ní jednotliví žadatelé mohou dopracovat své projekty do takové fáze, aby je bylo možné v příštím roce předložit do ostrých výzev Operačního programu Spravedlivá transformace. Zájemci mohou získat až 5 milionů korun na předprojektovou a navazující projektovou přípravu strategických projektů. Jedná se například o zpracování podrobné studie proveditelnosti a logického rámce veškerých etap strategického projektu. Pokud zájemci o podporu již zpracovanou studií proveditelnosti disponují, mohou si požádat o dotaci na navazující projektovou přípravu.

„S takto připravenými projekty se budou moci žadatelé následně hlásit do výzev OPST a získat finance na samotnou realizaci svých strategických projektů. Díky tomu, že budou mít dopředu připravené veškeré podklady, budou se moci rovnou pustit do realizace plánovaných aktivit a začít co nejrychleji čerpat peníze,“ upřesňuje Petr Valdman ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jenž bude administraci operačního programu zajišťovat, a dodává, že první výzvy by mohly být spuštěny již v polovině příštího roku.

Podporovaná opatření by měla jednoznačně přispívat k přípravě a následné realizaci budoucího strategického projektu, který by měl cílit především na vytváření či zachování pracovních míst, rozvoj nových oborů a oblastí vývoje či revitalizaci území dotčených těžbou. Pozornost by měla být věnována rovněž modernímu vzdělávání a integraci znevýhodněných obyvatel, podpoře aktivit směřující k diverzifikaci oblastí podnikání a v neposlední řadě také snížení spotřeby energie a zvýšení recyklace odpadu. Všechna opatření, kterých se předprojektová a navazující projektová příprava týká, musí být realizována na území Karlovarského, Ústeckého nebo Moravskoslezského kraje.

„Výše podpory na jeden projekt činí 75 % z celkových způsobilých výdajů projektu, navíc část prostředků žadatelé obdrží zálohově již po schválení žádosti. Pokud si následně požádají o dotaci na realizaci projektu v rámci OPST, doplatíme jim i zbylé peníze a předprojektovou přípravu zafinancujeme z 90 %,“ doplňuje Petr Valdman. Žádosti o podporu na přípravné aktivity strategických projektů je možné podávat prostřednictvím Agendového informačního systému (AIS SFŽP ČR) od 16. listopadu od 12:00 hod. do 17. ledna 2022.