CPI Property Group, největší vlastník nemovitostí v České republice, Berlíně, Varšavě a regionu střední a východní Evropy, představuje ambicióznější strategii ochrany životního prostředí. Upraveným cílem společnosti CPI Property Group je snížit intenzitu emisí skleníkových plynů celkem o 30 procent oproti úrovni z roku 2019. Součástí strategie k dosažení nově stanoveného cíle je také závazek skupiny přejít do roku 2024 na odběr a nákup elektrické energie výhradně z obnovitelných zdrojů.

„Upravené cíle skupiny v oblasti ochrany životního prostředí představují výrazný posun v našem úsilí přispět k řešení klimatické změny. Naším záměrem je sladit své cíle s Pařížskou dohodou, a proto budeme i nadále upřednostňovat udržitelný rozvoj v rámci celé skupiny,“ uvedla Petra Hajná, která je v CPIPG za udržitelný rozvoj zodpovědná.

Stanovení nových cílů vychází z dosavadní zkušenosti skupiny s naplňováním strategie ochrany životního prostředí skupiny z února 2019. Od té doby dokázala dosáhnout výrazných výsledků v naplňování svého záměru omezit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 20 procent v porovnání s emisemi v roce 2018. Za rok 2019 dokázala skupina snížit emise o 1,4 procenta a očekává, že za rok 2020 bude moci oznámit snížení o více než 12 procent ve srovnání s předchozím rokem.

Na základě analýzy provedené ve spolupráci s externími poradci skupiny, obecně prospěšnou společností CI2, a Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze tak CPI Property Group sladí své cíle snižování emisí s klimatickými cíli Pařížské dohody. Naše cíle odpovídají scénáři, kdy globální nárůst průměrné teploty bezpečně nepřekročí dva stupně Celsia nad předindustriální úroveň.

CPI Property Group věří, že přechod k elektrické energii vyrobené výhradně z obnovitelných zdrojů významným způsobem přispěje k celkovému snížení emisí skleníkových plynů skupiny. Na elektrickou energii vyrobenou z fosilních paliv totiž v současné době připadá významná část celkových emisí skupiny. CPI Property Group si je s ohledem na chystaný přechod k zelené elektřině a plánované zvyšování úspornosti a posilování monitoringu napříč portfoliem jistá, že jsou její nově stanovené cíle dosažitelné.

Nákup elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů s sebou může nést zvýšené náklady. Předpokládá se však, že tyto náklady nebudou nijak významné. CPI Property Group bude navíc i nadále pokračovat v podpoře rozšiřování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů i v kompenzování emisí, a to hned na několika úrovních. Berlínská dceřiná společnost Skupiny GSG Solar je největším místním výrobcem elektřiny ze slunečního záření. Další člen skupiny, Spojené farmy, jenž se zabývá udržitelnou zemědělskou výrobou, provozuje v ČR bioplynovou stanici. CPI Energo, provozovatel lokálních distribučních soustav v ČR, se bude i nadále zaměřovat na inovativní řešení a podporu produkce zelené energie. A konečně významné vlastnictví pozemků poskytuje CPI Property Group dlouhodobý potenciál udržitelného rozvoje a investic.