Česká obchodní inspekce dlouhodobě provádí kontroly v oblasti ochrany životního prostředí. Celkem provedla 29 kontrol u hospodářských subjektů, které uvádí nebo nabízí prodej tuhých paliv nebo vyvíjí obchodní aktivity související s prodejem tuhých paliv.

ČOI provedla od 3. srpna do 30. listopadu 2020 celkem 29 kontrol u podnikajících fyzických a právnických osob, které uvádí nebo nabízí prodej tuhých paliv na trhu v ČR. Dále kontrolovala subjekty, které vyvíjí obchodní aktivity v segmentu prodeje a poskytování služeb v oblasti prodeje tuhých paliv.

Cílem kontrolní akce bylo ověření dodržování povinností při prodeji tuhých paliv stanovených zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v rozsahu kvalitativních ukazatelů stanovených prováděcím právním předpisem k zákonu, kterým je vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Dále byla kontrolní akce zaměřena na plnění povinností vyplývajících z požadavků na dodržování zásad poctivosti prodeje a poskytování služeb, dodržování zákazu užívání nekalých obchodních praktik a plnění informačních povinností ve vztahu k nabízenému sortimentu výrobků (zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Konkrétně se jednalo o hnědé uhlí a lignity, černé uhlí a výlisky z uhlí pro spalování ve stacionárním zdroji o celkovém jmenovitém tepelném příkonu ≤ 0,3 MW nebo ˃ 0,3 – 5 MW.

Porušení právních předpisů v dozorové kompetenci ČOI bylo zjištěno u 7 hospodářských subjektů v 10 případech. V 9 případech se jednalo o nedodržení povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. K porušení nejčastěji docházelo při prodeji tuhých paliv, jelikož prodávající řádně neinformoval spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků a nezajistil, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny označením výrobce nebo dovozce popřípadě dodavatele. Dále prodávající nesplnil povinnost spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z reklamace, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit a neinformoval spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Při prodeji váženého uhlí prodávající použil také neověřené měřidlo.

Při kontrolní akci bylo také akreditovanou laboratoří odebráno a testováno 14 vzorků hnědých uhlí. Všechny testované vzorky splnily požadavky stanovené vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. Přestože všechny testované vzorky uhlí vyhověly ve všech zkoušených parametrech, bude kontrola jakosti tuhých paliv pro stacionární zdroje tepla pokračovat nadále i v druhé polovině roku 2021, neboť neboť dodržování požadavků na kvalitu těchto paliv má vliv na životní prostředí.

Česká obchodní inspekce za porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele pravomocně uložila ve 4 případech pokuty v celkové výši 4 000 Kč..