Společné prohlášení USA a Číny o řešení klimatické krize

Zvláštní prezidentský vyslanec USA pro klima John Kerry a zvláštní vyslanec Číny pro změnu klimatu Sie Čeng-chua se sešli 15. a 16. dubna 2021 v Šanghaji, aby diskutovali o aspektech klimatické krize. Na závěr diskuse vydali následující společné prohlášení.

USA a Čína se zavázaly spolupracovat mezi sebou navzájem a s dalšími zeměmi při řešení klimatické krize, kterou je třeba řešit s takovou závažností a naléhavostí, jaké vyžaduje. To zahrnuje jak posílení jejich příslušných akcí, tak součinnost v mnohostranných procesech, včetně Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a Pařížské dohody. Obě země připomínají svůj historický příspěvek k rozvoji, přijetí, podpisu a vstupu Pařížské dohody v platnost prostřednictvím svého vedení a spolupráce.

Do budoucna jsou Spojené státy a Čína pevně odhodlány spolupracovat s ostatními stranami na posílení plnění závazků Pařížské dohody. Obě strany připomínají cíl dohody v souladu s článkem 2 udržet globální průměrné zvýšení teploty výrazně pod 2 °C a pokračovat v úsilí o jeho omezení na 1,5 °C. V tomto ohledu jsou připraveny v tomto úsilí pokračovat, mimo jiné přijetím zdokonalených opatření v oblasti klimatu, která zvýší ambice ve 20. letech 20. století v kontextu Pařížské dohody s cílem udržet výše uvedený teplotní limit na dosah a spolupracovat na identifikaci a řešení souvisejících výzev a příležitostí.

Obě země se těší na summit lídrů o klimatu, který se koná v USA ve dnech 22. a 23. dubna.* Sdílejí cíl summitu zvýšit globální ambice v oblasti klimatu, ve sféře zmírňování jeho změny, přizpůsobování se této změně a podpory na cestě k COP 26 letos v listopadu v Glasgow.

USA a Čína přijmou v krátkodobém horizontu další opatření, aby dále přispěly k řešení klimatické krize.

Obě země hodlají na COP 26 v Glasgow rozvinout své dlouhodobé strategie zaměřené na čisté nulové emise skleníkových plynů / uhlíkovou neutralitu

b) Obě země hodlají přijmout vhodná opatření k maximalizaci mezinárodních investic a financování na podporu přechodu od energie založené na fosilních palivech náročných na uhlík k zelené, nízkouhlíkové a obnovitelné energii v rozvojových zemích.

c) Každá z nich bude provádět postupné snižování výroby a spotřeby fluorovaných uhlovodíků, které se odráží v dodatku z Kigali k Montrealskému protokolu.

Spojené státy a Čína budou i nadále diskutovat o konkrétních opatřeních ke snížení emisí, která jsou zaměřena na udržení teplotního limitu v souladu s Pařížskou dohodou, a to jak na cestě k COP 26, tak i mimo ni, včetně:

  • Politiky, opatření a technologie k dekarbonizaci průmyslu a energie, mimo jiné prostřednictvím oběhového hospodářství, skladování energie a spolehlivosti sítí, CCUS (poz. red. ukládání uhlíku) a zeleného vodíku;
  • zvýšené využívání energie z obnovitelných zdrojů;
  • ekologické zemědělství odolné vůči změně klimatu;
  • energeticky účinné budovy;
  • zelená nízkouhlíková doprava;
  • spolupráce při řešení emisí metanu a dalších skleníkových plynů jiných než CO2;
  • spolupráce při řešení emisí z mezinárodních činností v oblasti civilního letectví a námořní dopravy; a
  • další krátkodobé politiky a opatření, včetně opatření týkajících se snižování emisí z uhlí, ropy a zemního plynu.

Obě strany budou spolupracovat na prosazování úspěšného COP 26 v Glasgow s cílem dokončit prováděcí opatření k Pařížské dohodě (např. Podle článku 6 a článku 13) a významně pokročit v globálních ambicích v rámci klimatu v oblasti zmírňování, přizpůsobování a podpory. Budou dále spolupracovat na prosazování úspěšného COP 15 Úmluvy o biologické rozmanitosti z Kunmingu, přičemž budou mít na zřeteli význam globálního rámce biologické rozmanitosti po roce 2020, včetně jeho role pro zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně.

Zdroj: https://www.state.gov/u-s-china-joint-statement-addressing-the-climate-crisis/

*Summit lídrů o klimatu

Dne 26. března prezident Spojených států pozval 40 světových lídrů, aby se zúčastnili virtuálního summitu lídrů o klimatu ve dnech 22. a 23. dubna 2021. Prezident Biden svolal tento summit na počátku svého prezidentského působení, aby zajistil úzkou koordinaci s klíčovými hráči v mezinárodním společenství na nejvyšších vládních úrovních. Cílem summitu je zajistit světu úspěch na více frontách při řešení klimatické krize, včetně snižování emisí, financí, inovací a tvorby pracovních míst a odolnosti a přizpůsobení se této krizi.

Summit je klíčovým milníkem na cestě na konferenci OSN o změně klimatu (COP26) letos v listopadu v Glasgow a je navržen tak, aby zvýšil šance na smysluplné výsledky v oblasti globálních opatření v oblasti klimatu na konferenci COP26. Znovu se sejde s Fórem velkých ekonomik (MEF) o energii a klimatu, iniciativou vedenou USA, která sehrála zásadní úlohu při plnění Pařížské dohody. Kromě velkých ekonomik prezident do rozhovoru vnese další klíčové hlasy tím, že pozve vedoucí představitele zemí, které jsou klíčovými zúčastněnými stranami v boji proti klimatu, včetně těch, které prokázaly silné vedoucí postavení v oblasti klimatu, jsou obzvláště zranitelné vůči dopadům na klima nebo mapují inovativní cesty k hospodářství s nulovou čistou hodnotou.

Hlavním cílem summitu je povzbudit hlavní světové ekonomiky, a zejména původní členy Fóra velkých ekonomik o klimatu a energii, které dohromady představují 80 procent globálních emisí a 80 procent globálního HDP, aby zvýšily ambice udržet cíl omezit oteplování na 1,5 stupně Celsia. Aby Spojené státy zajistily, že summit zachytí co nejvíce různých názorů, pozvaly další země. Více na https://www.state.gov/leaders-summit-on-climate/