Energetický zdroj C-Energy v Plané nad Lužnicí ukončí již v roce 2023 spalování uhlí. Stane se tak prvním zdrojem svého druhu v České republice, který učiní tento důležitý krok na cestě k ochraně klimatu. Příklad řešení skupiny C-Energy ukazuje, o jak komplexní problematiku v případě konverze energetických zdrojů jde. Jak říká Ivo Nejdl, jednatel společnosti C-Energy Planá, úprava samotného kotle je jen jedním z kroků na cestě k udržitelné budoucnosti. 

Opuštění spalování uhlí jste oznámili v rámci širšího strategického dokumentu Planá 2025. Jaké jsou jeho cíle a časové horizonty?

Strategie Planá 2025 je celý soubor projektů a opatření, která povedou k celkovému opuštění spalování uhlí ve zdrojích v Plané nad Lužnicí a v Táboře. Jednotlivé projekty jsou navrženy tak, abychom zajistili stabilitu a cenovou dostupnost dodávek tepla v aglomeraci měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. Samotné opuštění spalování uhlí v našich zdrojích v Táboře a v Plané nad Lužnicí připravujeme již na rok 2023, respektive na topnou sezónu 2022/2023.

Čím uhlí nahradíte a jak se změna paliva promítne do produkce emisí C02?

Uhlí nahradíme odpadní dřevní štěpkou, která vzniká v lesích a na pilách v blízkém okolí energetického zdroje. Výsledkem bude snížení evidovaných emisí CO2 ze současných 120 tisíc na 11 tisíc tun za rok. To představuje pokles řádově o 90 procent. Současně s kompletní rekonstrukcí kotlů K5 a K6 a jejich konverzí na spalování odpadní dřevní biomasy dojde k modernizaci turbíny, která umožní snížit spotřebu paliva při výrobě elektřiny. Pro projekt modernizace kotlů a následné ukončení spalování uhlí již hledáme dodavatele, který by měl být podle harmonogramu vybrán do 1. července 2021.

Uvedl jste, že konverzí kotlů vše začíná. Jaké další kroky v rámci strategie Planá 2025 připravujete?

Souběžně s modernizací kotlů dojde v letech 2021 až 2023 k přeměně veškerých primárních parních rozvodů tepla v Táboře na horkovodní rozvody. Snížíme tak vysoké tepelné ztráty v táborských rozvodech z původních 27 procent na přibližně 10 procent. Téměř veškerá spotřeba tepla v táborské aglomeraci pak bude napojena na modernizovaný a ekologický energetický zdroj C-Energy v Plané nad Lužnicí. Důležitým přínosem projektu konverze je také významné prodloužení životnosti páteřních rozvodů, a to až na 40 let.

A jakou roli bude hrát při výrobě tepla na Táborsku zdroj v Táboře, který jste koupili v minulém roce?

Zastaralý uhelný zdroj v Teplárně Tábor nahradíme plynovým kotlem, který zajistí potřebné dodávky páry pro průmyslové odběratele ver městě. Zároveň bude na místě instalován sedmý plynový motor se spalinovým kotlem, který posílí schopnost C-Energy dodávat teplo ve špičkách a poskytovat dodatečnou regulační energii pro trh. I toto je jeden z projektů, který je součástí strategie Planá 2025.

A pokud mám správné informace, její součástí je také fotovoltaická elektrárna s akumulací a výrobou vodíku.

Je to tak, na rok 2024 připravujeme výstavbu fotovoltaické elektrárny o kapacitě 8 MWp, která bude spojena s novým bateriovým úložištěm o výkonu 6 MW. Půjde již o naše druhé bateriové úložiště: to první jsme otevřeli v roce 2019 v areálu v Plané nad Lužnicí. Je také napojené na fotovoltaickou elektrárnu, kterou jsme vybudovali na jinak nevyužitelném pozemku v areálu, a v roce 2020 se stalo prvním bateriovým úložištěm certifikovaným pro poskytování služeb výkonové rovnováhy v české přenosové soustavě. Součástí plánovaného druhého bateriového úložiště by měla být výroba vodíku, který najde uplatnění v bezemisní autobusové dopravě.

Počítáte i s tolik diskutovaným využitím odpadu?

Jsme si vědomi, že nejlepší je, když odpad vůbec nevznikne. A pokud vznikne, měl by být co nejlépe vytříděn a recyklován k dalšímu použití. Ale vždy zůstane nějaká část komunálního odpadu, kterou již smysluplně využít nejde. A jsme přesvědčeni, že pro obce v okolí je výhodnější získávat z tohoto jinak nevyužitelného odpadu energii pro své centrální zásobování teplem, než jej skládkovat nebo odvážet desítky kilometrů daleko do jiné spalovny. I proto má v naší strategii menší závod na energetické využití odpadu své místo.

Jaké parametry by ZEVO, o kterém uvažujete, mělo mít?

Především je důležité zdůraznit, že počítáme se zpracováním směsného odpadu z regionu Táborska, který nenajde další využití a současně ho nebude možné po roce 2030 skládkovat. ZEVO by mělo vzniknout v areálu energetického zdroje v Plané nad Lužnicí a počítá s kapacitou 40 tisíc tun ročně. Klíčovou zprávou pro občany je, že veškeré teplo vyprodukované z odpadu najde uplatnění v síti centrálního zásobování teplem a pokryje spotřebu přibližně dvou třetin celoročních odběrů tepla domácností v souměstí Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. Občané tak získají na jedné straně jistotu dlouhodobě stabilních poplatků za svoz komunálního odpadu, na druhé pak dostupné ceny tepla. 

A jaký je horizont výstavby ZEVO?

Aktuálně připravujeme veškerou dokumentaci, podle našich odhadů bychom mohli spustit provoz zařízení po roce 2025.

Kolik bude celý soubor opatření a projektů stát? A nepromítne se do cen tepla pro domácnosti či průmyslové odběratele?

Souhrnná investice přesáhne 2 miliardy korun. A naopak si od ní slibujeme, že přinese stabilizaci cen tepla na minimálně dvacet let. Přispěje navíc k řešení problematiky odpadového hospodářství a k dalšímu zásadnímu snížení dopadů energetických zdrojů na životní prostředí.

Profil C-Energy

C-Energy je progresivní a inovativní společnost podnikající v energetice a teplárenství. Do svého klíčového zdroje v Plané nad Lužnicí investovala od roku 2012 více než 2 miliardy korun. Zavedení pokrokových technologií a ekologizace vedly ke snížení škodlivých emisí o 90 %. Zdroj v Plané nad Lužnicí je dnes jedním z nejmodernějších zařízení ve středoevropském regionu sloužících k vysoce účinné kombinované výrobě elektřiny a tepla.

C-Energy dodává energie celé táborské aglomeraci, poskytuje systémové služby energetické soustavě a přispívá tak k energetické bezpečnosti České republiky. Energetický zdroj v Plané nad Lužnicí je prvním v zemi, který zcela opouští spalování uhlí: již v roce 2022 jej kompletně nahradí odpadní dřevní biomasou a sníží tak emise o dalších 91 %.

Celkový instalovaný výkon elektrárny přesahuje 105 MWe, jehož součástí je největší bateriové úložiště v ČR. I díky němu je zdroj C-Energy v Plané nad Lužnicí jedním z mála v zemi, který zabezpečuje dodávku energií průmyslovým odběratelům i v případě tzv. black-outu, tedy kompletního výpadku elektrické přenosové sítě.

Obr. na úvod. Bateriové úložiště v Plané nad Lužnicí bylo v roce 2019, kdy bylo uvedeno do provozu, největším bateriovým úložištěm v ČR. Nabízí výkon 4 MW a kapacitu 2,5 MWh. V roce 2020 bylo jako první certifikováno pro využití v rámci služeb výkonové rovnováhy přenosové soustavy. Pro energetický zdroj C-Energy Planá není ale až tak podstatná velikost úložiště. Klíčové jsou unikátní funkcionality, zejména zvýšení flexibility stávajících generátorů elektřiny vedoucí k dalšímu posílení schopnosti zajistit příznivé ceny energie. Průměrná česká domácnost by z instalovaných baterií mohla napájet svá elektrická zařízení až 1 rok, elektromobil by na jedno nabití ujel 12 500 km.

Šest plynových kogeneračních jednotek Rolls Royce patří mezi technické finesy C-Energy. Svým výkonem i počtem jsou zdaleka největším energetickým zdrojem tohoto typu v České republice. Z hlediska širokého spektra poskytovaných služeb z tohoto zařízení jsou pak i ojedinělou instalací v rámci celé Evropy. První čtyři jednotky byly uvedeny do provozu v roce 2014. Každá má výkon 9,25 MW a váží 133 tun. Z nulového výkonu jsou schopny najet na maximum a následně se připojit do sítě vysokého napětí do pěti minut. Další dvě jednotky, které byly uvedeny do provozu v roce 2020, mají jednotkový výkon 11,5 MW. V roce 2019 šlo v případě těchto motorů o vůbec první instalaci těchto největších motorgenerátorů nového typu od firmy Rolls Royce na světě.

Zdroj: časopis CzechIndustry 1/2021