Zprávy o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR jsou připravovány na roční bázi na základě usnesení vlády č. 827 ze dne 19. října 2015 k řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách. Tyto zprávy předmětně souvisí se Státní energetickou koncepcí ČR, která byla schválena v květnu 2015.

Hlavním účelem těchto zpráv je předložit informace o stavu plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR v souladu s jejím hlavním posláním, kterým je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR. Státní energetická koncepce ČR je vrcholovým strategickým dokumentem vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje, včetně ochrany životního prostředí.

Manažerské shrnutí

Materiál „Zpráva o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR do roku 2016“ je předkládán pro informaci členům vlády ČR na základě usnesení vlády č. 827 ze dne 19. října 2015. Dokument obsahuje detailní informace o plnění všech nástrojů vymezených ve Státní energetické koncepci ČR od jejího schválení vládou ČR v květnu 2015 do listopadu 2016.

Státní energetická koncepce ČR byla vládou ČR schválena jejím usnesením č. 362 ze dne 18. Května 2015. K dosažení cílů Státní energetické koncepce ČR byl jako její součást ustanoven soubor nástrojů. Tyto nástroje jsou členěny na následujících šest oblastí: i) legislativní, ii) výkonu státní správy, iii) fiskální a daňovou, iv) vzdělávání a podpory vědy a výzkumu, v) výkonu vlastnických práv státu k energetickým společnostem s majetkovou účastí České republiky a vi) komunikace a medializace.

Aktuálně již bylo zcela splněno 14 úkolů, dílčím způsobem pak bylo splněno 7 úkolů a průběžně je plněno 13 úkolů, a to v rámci celkového počtu 49 nástrojů, které jsou ve Státní energetické koncepci ČR vymezeny. Co se týče plnění úkolů ve stanovených termínech, byly splněny prakticky všechny úkoly s termínem stanoveným na konec roku 2014 a přibližně polovina úkolů s termínem stanoveným na konec roku 2015 nebo na konec roku 2016.

V oblasti legislativní byly vydány zákony č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, dále zákon č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, dále zákon č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a také zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon. Kromě těchto právních úprav byly připraveny rovněž návrhy novely stavebního zákona, novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a nového zákona o odpadech, které v současné době prochází schvalovacím procesem. Některé požadavky Státní energetické koncepce ČR byly do legislativy také promítnuty pouze dílčím způsobem a jejich plnění bude dále probíhat v rámci připravovaných a budoucích úprav daných zákonů.

V oblasti výkonu státní správy lze konstatovat, že část úkolů vyplývajících ze stanovených nástrojů byla splněna. U části úkolů se předpokládá průběžné plnění. U některých z těchto úkolů, například regulace energetických odvětví, je v podrobnostech uvedeno množství dílčích kroků, které podmiňují plnění daného úkolu jako celku. V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že byly připraveny a schváleny klíčové národní akční plány, které dále konkretizují cíle a nástroje v daných oblastech, jedná se zejména o Národní akční plán pro chytré sítě, Národní akční plán čisté mobility, Národní akční plán energetické účinnosti a Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů. Dále je také možné zmínit přípravu a schválení nařízení vlády č. 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci a územní energetické koncepci, které stanovuje obsah a způsob zpracování ÚEK a obsah a strukturu podkladů pro její zpracování a pro zpracování zprávy o jejím uplatňování, čímž by měla být efektivněji zajištěna provázanost státní energetické koncepce a územních energetických koncepcí.

V oblasti fiskální a daňové byly všechny úkoly stanovené v rámci nástrojů formulovaných ve vztahu k využití prostředků poskytovaných z fondů Evropské unie, nebo ze státního rozpočtu splněny a jejich plnění je zajištěno také pro další období.

V oblasti vzdělávání a podpory vědy a výzkumu byla jedním z důležitých úkolů příprava nového programu strategicky usměrňované podpory výzkumných projektů v oblasti energetiky. V tomto ohledu byl připraven program veřejné podpory s názvem THÉTA. V oblasti iniciace jednání subjektů působících v sektoru energetiky se zástupci technických fakult vysokých škol, v rámci podpory technických a přírodovědných oborů, byly podniknuty potřebné kroky a úkol je možné považovat za splněný. Co se týče úkolu zajištění podpory společným výzkumným projektům českých a zahraničních výzkumných ústavů, vysokých škol a firem je možné konstatovat, že úkol je plněn průběžně.

V oblasti výkonu vlastnických práv státu k energetickým společnostem lze uvést, že vytyčené úkoly jsou plněny, a to jak z hlediska působnosti MPO, které vykonává právo hospodařit s majetkovou účastí státu v akciových společnostech ČEPS, a.s., a OTE, a.s., tak z hlediska působnosti MF, které vykonává akcionářská práva ve společnostech ČEZ, a.s., MERO ČR, a.s., a ČEPRO, a.s. Tyto úkoly jsou s přihlédnutím k jejich charakteru plněny průběžně, což je zajištěno i pro následující období.

V oblasti komunikace a medializace byly splněny úkoly související se zveřejněním všech analytických materiálů ke Státní energetické koncepci ČR, komunikací témat energetické strategie a s působností vysokých škol. Předmětem řešení v této oblasti zůstává pouze problematika zařazení informace o energetice a energetické strategii do rámcových vzdělávacích programů středních škol.

Na základě vyhodnocení stavu a způsobu plnění jednotlivých nástrojů Státní energetické koncepce ČR je možné konstatovat, že dochází k postupné implementaci opatření, která směřují k naplnění cílů tohoto strategického dokumentu. Přestože u některých úkolů dochází ke zpoždění jejich plnění, nebo došlo pouze k jejich dílčímu splnění, je třeba zdůraznit, že z tohoto pohledu nebyly zjištěny důvody, které by vedly k nutnosti tyto nástroje v současné době upravovat.

V rámci sledování a vyhodnocování plnění jednotlivých nástrojů Státní energetické koncepce ČR, jsou také průběžně sledovány a vyhodnocovány všechny změny vnitřního i vnějšího prostředí, které ovlivňují vývoj sektoru energetiky ve vztahu k jednotlivým oblastem, jako jsou například energetická účinnost, obnovitelné zdroje energie, jaderná energetika, emise skleníkových plynů, chytré sítě nebo čistá mobilita. Na základě těchto informací je možné konstatovat, že i díky plnění všech stanovených nástrojů Státní energetické koncepce ČR nedošlo k zásadním změnám, které by znamenaly ohrožení splnění cílů Státní energetické koncepce ČR a vybočení nadcházejícího vývoje české energetiky ze stanovených a schválených koridorů.

  1. Důvody předložení materiálu

Materiál „Zpráva o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR do roku 2016“ je předkládán pro informaci členům vlády ČR na základě usnesení vlády č. 827 ze dne 19. října 2015 k řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách. V tomto usnesení je ministrovi průmyslu a obchodu uloženo předložit vládě do 31. prosince každoročně v letech 2016 až 2020 vyhodnocení plnění cílů a opatření Státní energetické koncepce. Tato informativní zpráva byla mimo jiné vytvořena v reakci na dynamický vývoj v oblasti tuzemské energetiky i související legislativy v kontextu evropského i světového vývoje energetického sektoru. Dokument obsahuje detailní informace o plnění všech nástrojů vymezených ve Státní energetické koncepci ČR od jejího schválení vládou ČR v květnu 2015 do listopadu 2016.

  1. Cíle Státní energetické koncepce ČR a soubor nástrojů pro jejich naplnění

Státní energetická koncepce ČR byla vládou ČR schválena jejím usnesením č. 362 ze dne 18. května 2015. Tento strategický dokument staví na přirozených komparativních výhodách ČR, které jsou dány především možnostmi využívání jednotlivých druhů energetických zdrojů s respektováním omezení v rámci přírodního potenciálu a také ekonomických charakteristik státu. Hlavním posláním Státní energetické koncepce ČR je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR, a to za konkurenceschopné a sociálně přijatelné ceny. Současně je jejím cílem zabezpečit nepřerušené dodávky energie v krizových situacích, a to v rozsahu nezbytném pro fungování nejdůležitějších složek státu a přežití obyvatelstva. V neposlední řadě je pak jejím cílem zajistit stabilní a předvídatelné podnikatelské prostředí a efektivní fungování státní správy pro energetiku a také dostatečnou a bezpečnou energetickou infrastrukturu.

K dosažení cílů Státní energetické koncepce ČR byl jako její součást ustanoven soubor nástrojů. Tyto nástroje jsou členěny na následujících šest oblastí: i) legislativní, ii) výkonu státní správy, iii) fiskální a daňovou, iv) vzdělávání a podpory vědy a výzkumu, v) výkonu vlastnických práv státu k energetickým společnostem s majetkovou účastí České republiky a vi) komunikace a medializace.

  1. Obecný postup plnění vymezených nástrojů

V návaznosti na schválení dokumentu vládou ČR byli Ministerstvem průmyslu a obchodu osloveni všichni gestoři, spolugestoři a všechny spolupracující subjekty se žádostí o poskytnutí informací o stavu plnění daných nástrojů a určení kontaktních osob, které jsou v rámci těchto subjektů jejich plněním pověřeny. Byl tak zahájen monitoring plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR. V roce 2016 pak došlo, během měsíců října a listopadu, k aktualizaci stavu plnění jednotlivých nástrojů na základě přímého oslovení dříve uvedených kontaktních osob, přičemž došlo také k aktualizaci těchto kontaktů v návaznosti na personální a další změny. Stejným způsobem potom bude postupováno i v budoucnu.

S ohledem na relativně velkou časovou náročnost přípravy Státní energetické koncepce ČR, zejména pak ve vztahu k (řádově více než rok trvajícímu) procesu posuzování vlivů na životní prostředí, došlo k časovému posunu předpokládaného plnění termínů v případě některých nástrojů. I přes tuto skutečnost byla významná část nástrojů splněna ve stanovených termínech. Aktuálně jsou všechny úkoly vyplývající z formulací jednotlivých nástrojů řešeny jak ze strany státní správy, tak i ze strany dalších odborných subjektů, které se státní správou spolupracují. Dosah Státní energetické koncepce ČR a jejích nástrojů je značný a dotýká se celého národního hospodářství. Koordinace zpracování úkolů mnohdy zasahujících i do jiných odvětví, než je energetika, je tak relativně náročná.

Aktuálně již bylo zcela splněno 14 úkolů, dílčím způsobem pak bylo splněno 7 úkolů a průběžně je plněno 13 úkolů, a to v rámci celkového počtu 49 nástrojů, které jsou ve Státní energetické koncepci ČR vymezeny. Co se týče plnění úkolů ve stanovených termínech, byly splněny prakticky všechny úkoly s termínem stanoveným na konec roku 2014 a přibližně polovina úkolů s termínem stanoveným na konec roku 2015 nebo na konec roku 2016. Zpoždění v plnění těchto úkolů oproti původně stanoveným termínům vyplývá z objektivních důvodů, které jsou detailně uvedeny níže. Obecně však lze uvést, že kupříkladu v oblasti legislativy je harmonogram plnění dán procesem přípravy a schvalování tohoto typu materiálů. Některé požadavky Státní energetické koncepce ČR byly do legislativy také promítnuty pouze dílčím způsobem a jejich plnění bude dále probíhat v rámci připravovaných a budoucích úprav daných zákonů. U tohoto typu úkolů je uvedeno, že jsou plněny dílčím způsobem a v popisu plnění je konkrétně uvedeno, které dílčí části lze považovat za splněné.

U některých úkolů kupříkladu souvisejících s nástroji v oblasti výkonu státní správy došlo také od doby schválení Státní energetické koncepce ČR k dílčím změnám, které ovlivnily plnění. V těchto případech je konkrétně uvedeno, co podmiňuje plnění těchto úkolů, aby bylo patrné, v jakém termínu lze očekávat jejich plnění. U úkolů s pozdějším termínem plnění se předpokládá dodržení stanoveného termínu, popis plnění těchto úkolů pak bude předmětem další periodické zprávy.

V následujících kapitolách je uvedeno úplné znění všech nástrojů a podrobný popis jejich plnění.

Více na: https://www.mpo.cz/cz/energetika/statni-energeticka-politika/zprava-o-plneni-nastroju-statni-energeticke-koncepce-cr–240787/  Publikováno MPO 16.1.2020