V prosinci 2018 byla Evropským parlamentem a Evropskou radou schválena novela směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (Energy Efficiency Directive – EED). V České republice bylo pro implementaci podmínek stanovených touto směrnicí potřeba schválit novelu zákona č. 67/2013 Sb. o službách. Ta začala částečně platit od 1. 1. 2023, v opačném případě by Česká republika byla nucena platit sankce.

Svaz Českých a moravských bytových družstev v průběhu jednání o přijetí novely opakovaně upozorňoval na možné komplikace, které by novela v původní podobě mohla způsobit v rámci každodenního fungování SVJ a bytových družstev. Nakonec byly na základě jeho apelu přijaty některé pozměňovací návrhy upravující povinnost měsíčního informování, definici dálkového odečtu, upřesnění vymezení lhůty pro podávání námitek k rozúčtování a posunutí účinnosti zákona.

Posunutí účinnosti novely

Z diskuzí a průzkumů mezi členy SČMBD vyplývalo, že pokud by byla schválena novela zákona č. 67/2013 Sb. s účinností od 1. 1. 2023 (tedy v původním znění), byly by výbory společenství nuceny v součinnosti s družstvem zajistit pravidelné měsíční odečty pochůzkovým způsobem pro desítky tisíc měřidel. Svaz upozorňoval, že by na implementaci změn nebylo dostatek kapacit ani času a navrhoval odložení účinnosti tohoto ustanovení, ať už z důvodu nedostatku příslušných zařízení, ale také z organizačních důvodů, kdy by orgány v bytových družstvech i SVJ nebyly s velkou pravděpodobností schopny schopny změny schválit. Jako řešení se ukázalo posunutí účinnosti klíčových změn týkajících se bytových družstev a SVJ na 1. leden 2024. „Oceňujeme, že bylo bráno v potaz naše upozornění na komplikace, které by účinnost od ledna příštího roku přinesla. Orgány SVJ a družstev zasedají v květnu a v červnu, kdy budou moct připravované změny projít a zvolit vhodný postup pro jejich implementaci,” říká Martin Hanák, ředitel metodického odboru SČMBD.

Změna definice měřidla

V rámci pozměňovacích návrhů došlo také k doplnění bodu, kterým se mění definice dálkově odečitatelného měřidla a dálkově odečitatelného zařízení, která umožňují odečet na vzdálenost větší než 250 metrů. Díky pozměňovacímu návrhu, týkajícího se změny definice, tak nejsou všechna SVJ povinna instalovat přístroje s možností odečtu na víc jak 250 metrů. „Mnohým SVJ nečiní potíže každý měsíc obejít všechna měřidla odečítaná v domě pochůzkovým způsobem, nebo mají měřidla či přístroje vybavená radiovysílači s krátkým dosahem. Obvykle se jedná o samostatná SVJ s menším počtem členů, která by byla vzhledem k této povinnosti nucena ke zbytečným nákladům navíc,” doplňuje Hanák. V rámci pozměňovacího návrhu (s účinností od 1. ledna 2027) se tak povinnost bude nově vztahovat pouze na objekty, kde jsou již nainstalované měřiče a indikátory, které dokáží samostatně komunikovat na vzdálenost větší jak 250 metrů. Dále také na objekty, kde jsou již instalované sběrné komunikační uzly.

Měsíční oznámení bude povinné pouze v některých případech

Evropská směrnice požadovala, aby byli odběratelé energie jedenkrát měsíčně informováni nejen o svých spotřebách, ale také o „možnosti, že se mohou informovat“ – a právě tuto povinnosti svaz shledával jako ekonomicky nehospodárnou a v praxi těžko aplikovatelnou. „Uživatelé bytů nemají povinnost sdělovat správci domu svou e-mailovou adresu ani další kontakty pro online komunikaci. Pokud by tak museli správci posílat obyvatelům bytů měsíční papírová oznámení, znamenalo by to finanční náklady navíc,” říká Martin Hanák. V rámci pozměňovacího návrhu tak nakonec bude umožněno poskytování informací o spotřebě pomocí webového portálu, což by oproti fyzickému zasílání informací poštou mělo znamenat výraznou úsporu nákladů.

Zkrácení délky lhůty pro podání námitek

V rámci novely zákona se mění také lhůta pro možnost podání námitek ke způsobu a obsahu vyúčtování. V praxi se stávalo, že někteří příjemci služeb tyto námitky podávali těsně před uplynutím obecné promlčecí lhůty podle občanského zákoníku a žalovali uhrazení vysokých pokut z prodlení za formální vady vyúčtování. „Podpořili jsme pozměňovací návrh MMR, které navrhlo stanovit nevyvratitelnou domněnku souhlasu se způsobem a obsahem vyúčtování v případě marného uplynutí nově upravené lhůty pro uplatnění námitek. Někteří naši členové mají se spekulativními žalobami zkušenost, a proto oceňujeme, že novela bude takovým situacím předcházet,” dodává Hanák.