Zpravodaj posl. inž. Rotnágl

Slavné Národní shromáždění!

Vládou předložený návrh „o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace“ jest značné důležitosti, neboť se dotýká oboru techniky, který zejména v hospodářském životě národů uplatnil nové síly a vytvořuje nové poměry.

Jeho význam zdůraznil sám president naší republiky, když v listě zaslaném nově jmenovanému ministru veřejných prací napsal: „musí býti promyšleně vybudována elektrisace celého našeho území.“

Bohužel naše země jsou ve využití elektrisace zaostalé. Švýcary, severní Italie, Belgie, Prusko jsou skoro celé elektrisovány. To možno říci také o zemích alpských. Naproti tomu měli jsme u nás do nedávna jedinou českou velkoelektrárnu v Praze.

Páchali jsme těžkou chybu, budujíce z důvodů často místních a malicherných velký počet malých elektráren s velkou režií. Tak na př. dle statistiky zemské správní komise bylo v r. 1915 v Čechách 207 elektráren. A přece při tomto počtu bylo zásobeno elektřinou jen 1000 obcí s 2,750.000 obyvateli, kdežto 6.780 obcí se 4 miliony lidí zůstalo bez elektřiny.

Jiná závada, ohromného hospodářského dosahu, spočívala v tom, že vodní síly odtékaly z našich zemí nevyužitkovány. Nyní, kdy máme správu svých věcí ve svých rukou, musíme se neúnavně starati o to, aby dohoněno bylo to, co zůstalo zanedbáno. Zdárný pokrok elektrisace celého našeho území bezpodmínečně vyžaduje její soustavnost, t. j. řádného organisování výroby energie i jejího rozvedení. Jen tak bude možno odstraniti drahý pohon drobnými tepelnými motory, jež v zájmu hospodárnosti a zejména v zájmu šetření uhlím musí býti nahraženy soustředěnou výrobou energie elektrické v elektrárnách, vybudovaných na dolech a vodních silách.

Jak nehospodárně pracovaly malé elektrárny, patrno jest z tohoto srovnání: V době míru vyráběla elektrárna o 100 koňských silách jednu kilowatovou hodinu cca za 40 h, kdežto parní velkoelektrárna vyráběla kilowatovou hodinu za 5 h a tam, kde bylo možno použíti uhlí odpadkového, dokonce za 2 h. Zrovna výstražným zjevem jest ta okolnost, že při nynějším způsobu výroby energie různými motory spotřebuje se k tomu skoro polovina dnešní celkové těžby uhlí. Tato skutečnost kategoricky nakazuje, abychom šetřili dosti brzo vyčerpatelných ložisek uhelných, abychom s urychlením přistoupili k využitkování vodních sil, kterých jest v našich zemích okrouhle asi 800.000 koňských sil. Kdybychom je využitkovali, uspořili bychom ročně 600.000 vagonů uhlí.

Naším konečným cílem tedy jest rozvádění laciného proudu po celé československé republice. Cíle toho možno ovšem dosíci jen postupně. Dle předběžných odborných úvah bude nutno investovati do elektrických podniků po 20 let každoročně 70 mil. korun dnešní valuty. V dalších letech bude třeba dokončit vybudování vodních sil, zejména přehradových. Tak bude možno provést elektrisaci celé republiky. Počítáme-li, že by stavební náklad byl 5kráte větší, než v době předválečné, bylo by třeba na vybudování našich vodních sil, obnášejících okrouhle 800.000 HP, as 2 milliard kor., na výstavbu parních elektráren 500 mil. kor. a na elektrické vedení přibližně 1 milliarda kor. Naproti tomu obnášeti pak bude roční příjem za proud okrouhle milliardu korun.

Z těchto údajů je patrno, že v elektrisaci našich zemí spočívá jeden z nejvýznamnějších našich hospodářských úkolů. l jest pochopitelno, jestliže vláda řešení úkolu toho se hodlá činně zúčastniti. Vítáme tuto účast a souhlasíme s tím, aby se nedála ve formě subvencí nebo půjček, ale přímým kapitálovým přínosem, jenž státu zjedná postavení společníka podniku. Těšíme se z toho, že náš stát nazírá na otázku elektrisace s lepším pochopením, než zaniklý stát rakouskouherský. Vždyť to, co bylo dosud v oboru elektrisačním u nás vykonáno, stalo se bez státního přispění a v prvé řadě přičiněním a zásluhou naší samosprávy. To budiž k její cti a chvále uznáno.

Dle dnes předkládané osnovy zákona povoluje se na soustavnou elektrisaci částka 75 mil. K, jež v letech 1919 až 1928 zařazena bude ve lhůtách do státního rozpočtu. Dle důvodové zprávy má z obnosu toho připadnout 50 mil. na vybudování vodních sil a 25 mil. na účast státu ve všeužitečných smíšených elektrárenských společnostech, o nichž promluvím později. Je jisto, že vzhledem k velké důležitosti vodních sil jest obnos 50ti milionů K, povolený na jich vybudování, velmi malý. Jestliže se s ním spokojujeme, jest tak proto, že v samém titulu zákona se naznačuje, že se jedná o podpoře státu při zahájení elektrisace. Jakmile budou hospodářské a finanční poměry naší republiky upraveny, bude nutno uvedenou částku značně zvýšiti. Bude tak třeba v zájmu zdárného vývoje všech našich zemí a zejména Slovenska, jež jest na vodní síly tolik bohaté, na průmysl a živnosti však chudé. Bude tak třeba proto, aby vodní síly nestaly se předmětem spekulace velkokapitálu, s nimž při uhlí učinili jsme mnohé smutné zkušenosti. Řeky jsou statkem veřejným, výhod jejich sil musí se dostati celé veřejnosti za podmínek co možno nejpříznivějších!

Současně hodlá stát podporovati t. zv. všeužitečné elektrické podniky. Jsou to ony, jež tvoří podstatnou část soustavné elektrisace československého státu a v nichž zastoupeny budou země neb korporace místní samosprávy, které buď samy, neb s dosavadními elektrárenskými družstvy neb svazy převezmou alespoň 60 procent základního kapitálu podniku.

Jak z uvedeného patrno, jsou všeužitečné elektrické podniky smíšené společnosti, v nichž kapitál veřejných činitelů bude obnášeti více než 50 procent, aby jejich vlivem trvale zabezpečena byla povaha podniku obecně prospěšného. Soukromému kapitálu dovoleno účastniti se v těchto podnicích pouze 40 procenty. Účast tohoto činitele má přispěti k obchodní pružnosti podniku.

Podpora, kterou stát všeužitečným elektrickým podnikům poskytne, spočívá jednak v jeho finanční účasti, jednak v povolení různých finančních výhod a zejména v udělení některých výhod právních.

Soukromým podnikům, které se ani v budoucnosti z podnikání nevylučují, uvedené výhody ovšem poskytovány nebudou. Co se týče ustanovení jednotlivých paragrafů osnovy, nebudu se jimi specielně zabývati a poukáži jen všeobecně na tato důležitá ustanovení:

Všeužitečným podnikům elektrickým poskytuje stát v odůvodněných případech výhody při zdanění částek, jimiž podnik súročuje své zápůjčky, dává jim právo použíti veřejných komunikací pro stavbu elektrických vedení a poskytuje jim nárok na zřízení služebností i na vyvlastnění nemovitostí za přiměřené odškodné.

Mimo to umožňuje tento zákon, aby v určité době, kterou z podstatných důvodů lze prodloužiti, provedeny byly přípravné práce pro zřízení elektrického podniku. Poskytuje totiž právo vstupovati na cizí pozemky, vyjma železniční, vyšetřovati na nich půdu a prováděti tam i technické práce potřebné ku vypracování stavebního návrhu. Škoda těmito pracemi způsobená musí ovšem býti poškozenému nahražena. Není tudíž v budoucnosti již možno, aby výrobny elektrické energie i rozvodné jejich sítě byly odvislé od libovolných podmínek, kladených jednotlivci.

Veškerá řízení a schvalování děl všeužitečných podniků mají býti, pokud to jen možno, zkrácena.

Elektrické podniky, které již dnes existují, mohou těchto výhod nabýti tenkráte, jestli že se stanou všeužitečnými.

Ze všeobecných ustanovení tohoto zákona nutno poukázati na ona, jež chrání oprávněné zájmy konsumentů, a na ona, jež umožňují, aby elektrického podniku neúplně využitého, anebo neúplně využité vodní síly bylo ve veřejném zájmu a v zájmu soustavné elektrisace plně využitkováno.

Zvláštní zmínky zasluhuje onen paragraf, jenž jedná o přeměně podniků na všeužitečné. Dle něho ty elektrické podniky, které dodávají většinu vyrobeného proudu pro všeobecnou potřebu a které svým rozsahem a polohou jsou vhodny a nevyhnutelně nutny v zájmu veřejném pro soustavnou elektrisaci, mohou nařízením ministerstva veřejných prací v dohodě se súčastněnými ministerstvy a po slyšení elektrárenského poradního sboru přeměněny býti na podniky všeužitečné.

Nařízená přeměna musí býti provedena vlastníkem do jednoho roku ode dne vydání nařízení a jest prosta všech poplatků převodních. Dosavadní vlastník může se súčastniti na přeměněném podniku 40 % jeho stanovené ceny. Nevyhoví-li vlastník podniku danému nařízení, může dojíti k vyvlastnění. Ministerstvo veřejných prací společně s ostatními súčastněnými ministerstvy do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona vyjmenuje ony podniky, jichž se ustanovení tohoto paragrafu dotýkají.

K odůvodnění uvedeného opatření řeknu toto:

Vlády zaniklého Rakouska byly příznivy podnikání velkokapitalistickému a umožnily mu zříditi elektrárny na výhodných místech, pokud jde o výrobu i pokud se jedná o konsum energie. Tyto ryze výdělečné podniky, založené najmě cizím kapitálem, vybírají si nejvhodnější konsumní místa a v krajinách s konsumem slabším elektrické sítě nerozvádějí. Jest třeba jistého prostředku, aby i v oblastech sítěmi těchto podniků zabraných provedla se soustavná elektrisace, jinak by nastaly značné mezery v programu vytčeném tímto zákonem. Nad to zabírají sítě těchto podniků četné oblasti, v nichž se vyskytují důležité vodní síly, jichž využitkování za účelem úspory uhlí by bylo při dosavadním stavu věcí valně stíženo.

Aby takové závady a obtíže byly znemožněny, k tomu nejvhodnějším prostředkem jest navržená nucená přeměna uvedených podniků na všeužitečné za plnou ovšem náhradu poskytnutou dosavadnímu majiteli, jemuž se umožňuje, aby se súčastnil 40 % kapitálu a aby svými zkušenostmi přispěl k dalšímu rozvoji závodu.

Slavné Národní shromáždění! Uvedl jsem z předložené vám osnovy zákona jenom některá důležitější ustanovení. Již z nich jest patrno, že tento zákon znamená oproti nynějším poměrům značné zlepšení.

Přes to považujeme jej pouze za přechodný. Vydání nutného definitivního zákona, upravujícího veškeré elektrárenské hospodářství, bude možno uskutečniti teprve tehdy, až bude vžita nová ústava a až rozřešena bude řada věcí s elektrisačním problémem úzce souvisejících.

Na jednu z nich, dovolte, abych při této příležitosti naši vládu co nejdůrazněji upozornil. Je to uhlí. l hospodaření uhlím jest základní podmínka budoucího správného hospodaření silou, tedy i elektřinou. Naše hnědouhelná ložiska nejsou již tak bohatá, neboť dle zpráv geologů budou do 80 let vyčerpána. Některé autority stanoví ještě kratší dobu. Jelikož není dnes možno zjistiti budoucí spotřebu síly a nutno míti za to, že tato spotřeba bude stále větší, poněvadž poroste také snaha lidská po zmenšení fysické práce, jest tedy naší nejprvnější povinností, abychom zkoumání svých uhelných ložisek věnovali tu největší péči.

K tomu účelu jest nutno, aby v nejkratší době byl zřízen geologický ústav, který by co nejdříve podal zprávu o množství uhlí v našem státě. Současně je třeba, aby v zájmu ekonomického využití různých druhů uhlí provedeno bylo jejich chemické zjištění a zužitkování. Úkol tento musí býti proveden bez ohledu na finanční náklad, který z toho státu vzejde.

Končím přáním, abyste tuto osnovu uzákonili v zájmu nového rozvoje průmyslu, živností i zemědělství.

 

Ministr veřejných prací Haupl

Vážené Národní shromáždění!

Dnešní den, kdy předložen byl Národnímu shromáždění ku schválení zákon, jednající o zahájení soustavné elektrisace, jest pro ministerstvo veřejných prací zvlášť významným, neboť jest si toho dobře vědomo, jakou důležitost má soustavu elektrisace pro zvýšení veškeré produkce, jak průmyslové a živnostenské, tak i zemědělské, stejně jako pro veškeré ostatní obyvatelstvo naší republiky.

Mechanická energie parního stroje, nahražující práci rukou lidských a domácích zvířat, byla příčinou ohromného hospodářského převratu v minulém století.

Jestliže Angličané projevili svojí pietu vynálezci parního stroje James Wattovi tím, že jeho tělo uložili ve Westminsteru mezi své krále a ostatní velikány, ukázali tím nejnázornější význam jeho vynálezu pro lidskou kulturu.

Elektrická energie stala se v tomto století nejvhodnější formou pomocné energie, neboť jí přenášíme nejsnadněji energii mechanickou, jí využitkujeme nejlépe těžko přístupných vodních sil a soustřeďujeme výrobu energie přímo v dolech.

Soustavná elektrisace má pro naše národohospodářství obdobný význam jako dráhy a i svým obratem peněžním se drahám v dohledné době vyrovná, neboť není daleka doba, kdy celková roční spotřeba energie bude obnášeti v republice 3-4 millirdy kilow. hodin, což při průměrné ceně 30 h za jednu kw. h. obnášeti bude celkový roční příjem za proud jednu milliardu korun. Vybudování soustavné elektrisace, zejména pak vybudování vodních sil potrvá ovšem desítiletí.

Předložený zákon jest pouze prvním krokem k této výstavbě řady elektrických podniků, sloužících veřejné potřebě; vlastní práci bude nutno vládě spolu s ostatními činiteli, kteří při elektrisaci spolupůsobí, teprve vykonati v budoucnosti.

Návrh elektrárenského zákona, který byl v ministerstvu veřejných prací za účinného spolupůsobení zemských výborů a zástupců místní samosprávy, zástupců vysokých škol technických, obchodních komor, zemědělských rad, zástupců elektrických podniků, odborných sdružení, živností, jakož i zástupců úřednictva a dělnictva vypracován, má reelní základ. Byl vyhotoven na podkladě zjištěného dnešního stavu elektrisace v československé republice a na základě generálního programu budoucí soustavné elektrisace celé republiky, jejímž konečným cílem jest rozvádění proudů jednotnou rozvodnou sítí po celé oblasti našeho státu a co možno nejdokonalejší zužitkování všech jeho přírodních zdrojů. Vzdor všem potížím postupovalo veškeré jednání o zákoně elektrisačním poměrně rychle.

K urychlenému uvedení zákona v život přispěla značně dnešní uhelná krise a nedostatek dopravních prostředků, který nutí státní správu, by vodních sil co nejlépe a s všemožným uspíšením bylo využitkováno; současně přesvědčení, že jen zvýšenou prací a intensivní výrobou bude možno zahojiti rány válkou způsobené.

Jest v zájmu našeho hospodářství, aby s vodními silami, tímto nevyčerpatelným zdrojem energie, hospodařili především činitelé veřejné správy, a to tak, aby vodní síly se nestaly předmětem spekulace velkokapitálu (Tak jest!), který často nemá ani svého pevného sídla. Kdyby činitelé veřejné správy nepřikročili s veškerou energií k vybudování vodních sil, stihl by naše řeky týž osud, jako naše uhelná ložiska. (Tak jest!) Velkokapitál, toužící jen po okamžitém zisku, zabral jen ta nejvhodnější ložiska, a slabší, ač pro stát též velmi důležitá, nechal ladem ležeti k veliké škodě racionelního hospodářství uhelného. Podobně využil by jen největších spádů řek a ostatek by zůstal nepoužit.

Jest naší povinností zdůrazniti, že nelze nadále prováděti jakoukoliv úpravu a splavnění řek, aniž by byl vzat náležitý zřetel na soustavné využitkování vodní síly.

Bude nutno ve směru tomto mnohé napraviti, v čem bývalá rakouská vláda chybila.

Dle mínění našeho obsahuje zákon veškerou právní podporu, jíž je třeba, aby mohla býti elektrisace prováděna soustavně a ve prospěch všeho obyvatelstva. Cílem snažení ministerstva veřejných prací bylo, aby vybudováno bylo elektrisační hospodářství s nejvyšší možnou ekonomií, t. j., aby cena energie při hražení veškerých výloh, jak úroků a investice, tak i amortisace, udržování a obsluhování, byla co možno nejnižší. Když výroba energie se zlevní, bude možno bez subvencí zavésti elektrickou energii i do odlehlých chat našich dědin.

Činnost vlády při provádění soustavné elektrisace půjde dvěma hlavními směry; jednak bude bdíti státní správa ve smyslu navržených zákonných ustanovení nad soustavným prováděním elektrisace, jak právě bylo uvedeno, a jednak súčastní se stát sám vedle ostatních činitelů veřejné správy na podnikání elektrárenském. Nechceme ani státního, ani zemského, ani soukromopodnikatelského monopolu, nýbrž chceme součinnost všech činitelů, kteří mají o hospodárnou výrobu a rozvod energie zájem. Nehledě k tomu, že vláda nemá ani dostatek finančních prostředků za dnešního stavu věcí, ani tak obsáhlého úředního aparátu, aby sama celý elektrárenský problém mohla racionelně provésti, dlužno plně souhlasiti s názory odborných kruhů, že právě takováto součinnost veřejné správy s lidem položí zdravý základ pro celé elektrárenské podnikání.

Pro administrativní správu všeužitečných elektrických podniků, jež mají býti nositeli soustavné elektrisace, zvolena byla osvědčená forma smíšené společnosti. Zákon nezabývá se otázkou úpravy administrativy podniků elektrických a to z té příčiny, že bude nutno dříve, než se k úkolu tomuto přikročí, rozřešiti ústavu naší republiky.

Vypracování osnovy zákona o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace bylo velmi usnadněno tím, že v oboru tomto vykonaly zemské výbory a místní samosprávy velikou a záslužnou práci. Ministerstvo veřejných prací vděčně vzpomíná intensivní činnosti zemských výborů na poli elektrisace, dále i svazu okresů, obcí a četných hospodářských družstev, která se stala průkopníky v našem elektrárenském podnikání, a jež se nelekala žádných obětí v minulých těžkých dobách, vzpomíná též i píle všech soukromých činitelů, zvláště našich vynikajících zástupců elektrotechnické vědy.

Zvláštními díky jest zavázáno ministerstvo veřejných prací technickému výboru Národního shromáždění a jeho zpravodaji za mimořádnou péči, kterou věnovali zkoumání vládní osnovy a za její vhodné doplnění. Jsem povinen i upřímným díkem svému předchůdci ministru Staňkovi, který s nevšední láskou na díle tomto spolupůsobil. Ministerstvo veřejných prací chová vroucí přání, aby zákon o elektrisaci přinesl skutečný prospěch všem producentům a veškerému obyvatelstvu naší republiky, a aby se stal jedním z prostředků hospodářského rozmachu našeho státu.