V červnu 2020 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost Centra pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR zařazen blok otázek věnovaných problematice energetiky. Výzkum se zabýval tím, jak se bude do budoucna vyvíjet spotřeba elektrické energie u nás a zda je či není možné nahradit výrobu elektrické energie z klasických zdrojů alternativními zdroji.

Pokud jde o názory na to, jak se do budoucna bude vyvíjet spotřeba elektrické energie v České republice (viz graf 1), téměř tříčtvrtinová většina (73 %) občanů se kloní k názoru, že spotřeba bude narůstat, přičemž 32 % dotázaných si to myslí „rozhodně“ a 41 % „spíše“. 17 % veřejnosti se domnívá, že spotřeba elektrické energie zůstane v budoucnosti na současné úrovni. Pouze 5 % respondentů v šetření uvedlo, že spotřeba elektrické energie se bude do budoucna „spíše snižovat“. 5 % dotázaných se v tomto ohledu nedokázalo vyjádřit a zvolilo odpověď „nevím“. V porovnání s předchozím výzkumem se rozložení názorů statisticky významně neposunulo, v porovnání se všemi výzkumy od roku 2012 do roku 2017 přitom můžeme vidět statisticky významné zvýšení podílu těch, kdo si myslí, že se spotřeba elektrické energie do budoucna bude zvyšovat (nárůst o 8 procentních bodů oproti roku 2017), přičemž zvýšení zaznamenal primárně podíl těch, kdo předpokládají, že spotřeba elektrické energie se do budoucna bude „rozhodně zvyšovat“ (o 9 procentních bodů oproti roku 2017 a o 6 procentních bodů i v porovnání s rokem 2018, i když součet podílů odpovědí „rozhodně zvyšovat“ a „spíše zvyšovat“ je s rokem 2018 statisticky srovnatelný).

Analýza ukázala jen málo statisticky významných rozdílů v názorech na další vývoj spotřeby elektrické energie v ČR. Při zanedbání podílu odpovědi „neví“, který se v některých případech mezi jednotlivými skupinami lišil, se významnější rozdíly mezi jednotlivými sociodemografickými skupinami prakticky neobjevily. Pouze z hlediska subjektivního hodnocení životní úrovně vlastní domácnosti byl zaznamenán zřetelně vyšší podíl těch, kdo si myslí, že se do budoucna spotřeba elektrické energie bude snižovat, mezi dotázanými, kteří životní úroveň své domácnosti hodnotí jako špatnou. Zároveň se ale názor, že se spotřeba elektrické energie do budoucna bude „rozhodně zvyšovat“, výrazně častěji objevoval mezi respondenty, kteří jako špatnou vnímají ekonomickou situaci v České republice.

Zvyšování spotřeby elektrické energie častěji uváděli rovněž dotázaní, kteří očekávají zhoršení ekonomické situace, zatímco ti, kdo nepředpokládají, že se ekonomická situace v tomto roce změní, relativně častěji inklinují k tomu si myslet, že se nebude měnit ani spotřeba elektrické energie.

V otázce, zda je možné nahradit výrobu elektrické energie z klasických zdrojů, jako jsou tepelné elektrárny spalující uhlí nebo plyn, jaderné elektrárny či velké přehradní vodní elektrárny, výrobou elektrické energie z větrné energie, slunečního záření nebo ze spalování biomasy, je česká veřejnost rozdělena (viz graf 2). Mínění o nahraditelnosti klasických zdrojů v šetření vyjádřily o málo více než dvě pětiny (43 %) oslovených, v tom 9 % je o tom rozhodně přesvědčeno a 33 % si to myslí „spíše“. Naopak necelá polovina (46 %) občanů ve výzkumu vyjádřila opačný názor, že klasické zdroje nahradit nelze. v tom 34 % si to myslí „spíše“ a 12 % „rozhodně“. Zbylých 11 % respondentů zůstalo nerozhodných. Časové srovnání ukazuje, že v aktuálním šetření mírně (o 5 procentních bodů) vzrostl podíl těch, kdo jsou toho názoru, že klasické zdroje nemohou být nahrazeny alternativními zdroji při výrově elektrické energie.

Rozložení názorů na danou otázku se tak v podstatě vrátilo do podoby, jakou ukazovalo šetření v roce 2017 a v podstatě se statisticky významně neodchyluje od výsledků z žádného výzkumu realizovaného do té doby od roku 2012.

Z podrobnější analýzy vyplynulo, že poněkud skeptičtěji se k možnosti nahrazení klasických zdrojů výroby elektrické energie výrobou elektrické energie z tzv. obnovitelných zdrojů staví muži, absolventi vysokých škol a obyvatelé Královéhradeckého či Jihomoravského kraje, ti, kdo si myslí, že by se podíl výroby elektřiny z jádra měl do budoucna zvyšovat, a rozhodní stoupenci výstavby nového bloku JE Dukovany. Naopak poněkud optimističtějšími v tomto ohledu jsou obyvatelé Středočeského a Moravskoslezského kraje, respondenti, kteří očekávají, že spotřeba elektrické energie se do budoucna bude rozhodně zvyšovat, ti, kdo by si přáli snížení podílu jádra na výrobě elektřiny, a ti, kdo jsou proti výstavbě nového bloku v Dukovanech.