Poslední roky přinesly mnoho změn nejen do globální ekonomiky. Jednou z nich je i proměna způsobu, jakým podniky nahlížejí na svou roli v ekonomice a společnosti jako celku. Podle průzkumu společnosti Moore Global, firmy, které přijaly zásady a postupy udržitelnosti, dosahují vyšších výnosů, jsou schopny si lépe udržet zákazníky a zaznamenávají zlepšení image značky.

V dnešní době udržitelnost již není jen „módním“ slovem nebo volitelným trendem. Vedení firem nyní často udržitelnost staví na roveň ziskovosti. A je to logické, ukazuje se totiž, že spolu tyto dva světy čím dál více souvisí.  Výsledky průzkumu Moore Global ukazují, že:

  • 84 % společností potvrdilo rostoucí význam ESG (environmentálních, sociálních, správních) témat v letech 2019 až 2023.
  • Společnosti, které kladly důraz na udržitelnost, zaznamenaly za poslední čtyři roky nárůst tržeb o 10 %. To je dvojnásobek oproti méně angažovaným podnikům.
  • 79 % firem, u nichž se v posledních letech zvýšil důraz na ESG, zaznamenalo zlepšení v oblasti udržení zákazníků. Pro srovnání, u ostatních organizací je to pouze 47 %.
  • 81 % podniků, které dosáhly pokroku v oblasti ESG, pociťuje zlepšení image značky, u ostatních podniků je to pouze 49 %.

A co je nejzajímavější? Čísla se promítají do skutečných ekonomických výsledků. Společnost Moore ve své analýze kombinovala tato data s oficiálními údaji o obratu podniků a zjistila, že střední a větší podniky s vyšším důrazem na udržitelnost za poslední čtyři roky zaznamenaly nárůst tržeb o 3,1 bilionu dolarů.

„Je jasné, že udržitelnost je nyní nejen morálním imperativem, ale také strategií pro růst. Firmy, které aplikují principy udržitelnosti, dosahují hmatatelných výsledků. Výsledky průzkumu ukazují, že udržitelnost je cestou k prosperitě v nové globální ekonomice. Věříme, že vedení firem budou více investovat do udržitelnosti jako klíčového nástroje pro budoucnost svého podnikání,“ uvádí Tomáš Buriánek, senior manager poradenské skupiny Moore Czech Republic.

Udržitelným firmám se zákazníci vrací

Studie potvrdila, že aktivní přístup k ESG pozitivně ovlivňuje schopnost firem udržet si zákazníky. Pokud jde o jednotlivá odvětví, tak překvapivě vede IT sektor s 92 % podniků, které hlásí zvýšení retence zákazníků, následované sektorem účetnictvím a financemi s 83 %. Podniky v oblasti maloobchodu a velkoobchodu, výroby a distribuce hlásily zlepšení udržení zákazníků o 81 %. Automobilový a letecký průmysl nezůstaly daleko za nimi s 75 %, což je skvělý úspěch pro odvětví, které bylo v minulosti často kritizováno pro svou uhlíkovou stopu.

Důležitá je také skutečnost, že podniky věří, že udržitelnost má pozitivní dopad na image značky, což se může promítnout do celkové hodnoty podniku. Mezi organizacemi, které se zaměřily na aktivní implementaci ESG do svých aktivit, 81 % zaznamenalo zlepšení postoje ke své značce, zatímco u všech ostatních podniků to bylo pouze 49 %.

Při pohledu napříč odvětvími – a konkrétně mezi těmi, které uvedly zvýšený význam ESG – opět vyniklo odvětví IT, kde 94 % firem uvedlo zlepšení image své značky. Na dalších místech se umístily automobilový a letecký průmysl spolu s účetnictvím a financemi, těsně následované výrobou a distribucí a maloobchodem/velkoobchodem, které všechny přesáhly 80 %.

Zajímavým zjištěním tak je, že odvětví, která v minulosti měla problémy přesvědčit veřejnost o svém závazku k udržitelnosti, nyní dosahují pozoruhodných výsledků. Jejich postoj k ESG nejen zlepšuje jejich vnější image, ale také posiluje jejich interní kulturu.

Udržení zaměstnanců

V současné době, kdy se podniky potýkají s nedostatkem pracovních sil, firmy s jasným závazkem k udržitelnosti mohou přilákat a udržet více talentovaných zaměstnanců. Osvícené přístupy k sociálním otázkám a rovnosti se stávají magnetem pro potenciální zaměstnance, kteří se nyní při hledání práce dívají nejen na plat, ale i na hodnoty a postoj společnosti k okolnímu světu.

Nárůst počtu zaměstnanců mezi podniky, kde se význam ESG zvýšil, činil za poslední čtyři roky 7 %. U opozdilců v oblasti ESG došlo ve stejném období k nárůstu počtu zaměstnanců o pouhá 2 %. Největší rozdíly byly zaznamenány v USA a Evropě. V dnešní době se stále více ukazuje, že udržitelnost není jen trendem, ale stěžejním prvkem budoucího podnikání, a to včetně získávání a udržení kvalifikovaných zaměstnanců.

„Ačkoliv je celkový obchodní úspěch ovlivněn mnoha faktory, naše data ukazují, že podniky, které se aktivně a důsledně věnují otázkám udržitelnosti, mají na trhu významnou konkurenční výhodu. Jejich angažovanost v oblasti ESG se násobně promítá do růstu tržeb, vytváří loajálnější zákazníky a posiluje image značky,“ komentuje Martin Buranský, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

V zásadě tato zjištění ilustrují cyklus pozitivní zpětné vazby: podniky, které se zavážou k vysokým standardům v oblasti ESG, se nejen setkají s pozitivním přijetím ze strany spotřebitelů, ale také získají konkurenční výhodu na trhu, což vede k vyšší retenci a loajalitě zákazníků a posílení pozice značky. V dnešní době, kdy je společenská odpovědnost korporací stále důležitější, se zdá, že ESG je klíčovým faktorem pro dlouhodobý obchodní úspěch.