Český statistický úřad zahajuje pravidelné šetření životních podmínek a příjmů domácností. Terénní zjišťování bude jako každoročně probíhat na území všech krajů, a to od 6. února do 5. června. Odborně proškolení zaměstnanci ČSÚ navštíví celkem 11 tis. domácností.

Cílem šetření, které se uskuteční formou osobního rozhovoru tazatelů ČSÚ s respondenty, je získat aktuální data pro hodnocení sociální a ekonomické situace obyvatel České republiky. „Výsledky jsou velmi cenným a hojně využívaným zdrojem informací o změnách ve složení domácností a o výši a struktuře jejich příjmů. Ukazují ale i vývoj podílu populace ohrožené chudobou a sociálním vyloučením,“ vysvětluje předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Na národní úrovni se výsledky uplatňují mimo jiné při přípravě nástrojů sociální politiky státu a jsou jedinečným podkladem pro hodnocení jejího dopadu na životní úroveň občanů. Umožňují rovněž mezinárodní srovnání, jelikož do šetření je zapojeno 32 evropských zemí.

Poslední šetření na jaře 2015

Šetření životních podmínek se koná pravidelně. Naposledy proběhlo na jaře 2015.

„Podle jeho předběžných výsledků se příjmová situace českých domácností nadále zlepšuje. Čisté příjmy na osobu se v roce 2014 oproti předchozímu roku průměrně zvýšily o 4 900 Kč a dosáhly tak 158 200 korun,“ uvádí Michaela Brázdilová z oddělení sociálních šetření ČSÚ. Po očištění o průměrnou míru inflace za rok 2014 představoval tento růst reálné zvýšení příjmů meziročně o 2,8 %.

Zohledňuje se nárůst mediánu příjmů

Míra ohrožení příjmovou chudobou se vloni meziročně mírně zvýšila na 9,8 %. Tento nárůst byl způsoben posunem hranice ohrožení příjmovou chudobou, která automaticky zohledňuje nárůst mediánu příjmů.

Konkrétní hranice ohrožení příjmovou chudobou představovala například pro jednotlivce 10 240 Kč za měsíc, pro dvojici dospělých osob 15 359 Kč za měsíc, pro jednoho rodiče s dítětem mladším 13 let 13 331 Kč za měsíc a pro partnery se dvěma dětmi mladšími 13 let 21 503 Kč za měsíc.

Díky práci bylo lépe

Ke zlepšení životních podmínek českých domácností přispěl i pokles počtu domácností s nízkou pracovní intenzitou, ve kterých v roce 2015 žilo téměř o 60 tisíc osob méně než v předchozím roce.

Podle evropského souhrnného indikátoru, který kombinuje všechna tři výše popsaná hlediska životní úrovně domácností, došlo k poklesu míry ohrožení chudobou a sociálního vyloučení meziročně o 1,2 p. b. V roce 2015 dosahovala úrovně 13,7 % osob. Česká republika si tak stále drží pozici mezi zeměmi s nejnižší hodnotou tohoto indikátoru v Evropské unii.

Statistika&My, 2/2016