Od roku 1996 na ministerstvu existuje pracoviště státní statistické služby, kam patří i odbor Jaroslava Vomastka. Resortní statistické zjišťování vychází z Programu statistických zjišťování na příslušný kalendářní rok, který ve vyhlášce publikuje ČSÚ. Přebírání statistických údajů mezi oběma institucemi se řídí Rámcovou dohodou o vzájemném poskytování souborů dat, která byla podepsána 1. prosince 1999.

„V letošním roce přebíráme od ČSÚ údaje ze 17 statistických výkazů. Týká se to řady oblastí, nejenom průmyslu a stavebnictví, ale i statistiky životního prostředí. Velkým balíkem je statistika zahraničního obchodu a pak registr ekonomických subjektů ve čtvrtletní periodicitě,“ řekl Jaroslav Vomastek a dodal, že ministerstvo na oplátku poskytuje ČSÚ údaje z šesti statistických šetření, zejména z oblasti energetiky, data o dovozech ropy a dále všechny údaje, které předává ministerstvo Eurostatu, Mezinárodní energetické agentuře a ostatním mezinárodním institucím.

„Předávání jednotlivých statistických souborů probíhá především prostřednictvím odboru informačních služeb v ČSÚ. Na našem ministerstvu jsou identifikovány osoby, které se soubory pracují, anebo ty, které mají na starosti koordinaci výkonu státní statistické služby,“ vysvětlil analytik.

Statistika resortu

Spolupráce mezi ministerstvem a statistickým úřadem není jen v oblasti metodiky zjišťování statistických dat a v optimalizaci statistických zjišťování, ale i v oblasti snižování administrativní zátěže respondentů. „V současné době na základě usnesení vlády probíhá zefektivnění státní statistické služby s ohledem na resortní statistiku. Probíhá analýza resortních statistických zjišťování. Na jejím základě budeme společně s ČSÚ posuzovat, která resortní statistická zjišťování mají oprávnění na to, aby zůstala resortními a u kterých by bylo efektivnější, kdyby byla prováděna v ČSÚ,“ zdůraznil Jaroslav Vomastek.

Resortní statistika ministerstva bude v roce 2013 po obsahové stránce zaměřena na oblast energetiky, zbrojního, hutního a ocelářského průmyslu. Jedná se o celkem 12 statistických výkazů. Převážná většina zjišťování je určena pro podnikatelské subjekty. Pouze u některých v rámci energetické statistiky se vyskytují ve velmi malé míře (zhruba v 5 %) i nepodnikatelské subjekty, např. školy, nemocnice, obce, domovy důchodců apod.

Ministerský odborník se zmínil o dalším statistickém zjišťování, které jeho odbor zajímá. „Je velká poptávka po predikcích, jak vypadá další vývoj ekonomiky. Proto jsou pro nás velmi důležitá data i z konjunkturálních průzkumů ČSÚ, která se snažíme doplňovat pohledem ze zahraničí,“ poznamenal.

Zdůraznil, že ČSÚ kromě přeshraniční statistiky poskytuje Ministerstvu průmyslu a obchodu i pohled na statistiku zahraničního obchodu z pohledu národního účetnictví, ze kterého je vidět patrný rozdíl obou přístupů. „Vidíme, že přidaná hodnota v rámci našeho zahraničního obchodu je daleko nižší, než by se mohlo zdát z příhraniční statistiky,“ sdělil Jaroslav Vomastek a zdůraznil, že jeho ministerstvo sleduje i makroekonomické ukazatele, např. hrubý národní důchod, hrubý domácí produkt nebo rozdělení odvětví v rámci HDP. „Snažíme se sledovat i cenový vývoj, zejména vývoj cen energetických produktů,“ dodal.

Statistika&My, 11-12/2012