Státní podnik DIAMO začal minulý měsíc navážet do areálu nečinného černouhelného Dolu Frenštát hlušinu, která v příštím roce poslouží k zasypání jam. Doprava potřebných 214 tisíc tun materiálu bude probíhat postupně celkem 11 měsíců a je připravena tak, aby neměla negativní dopad na životní prostředí a neobtěžovala místní obyvatele. Obec Trojanovice, v jejímž katastru se důl nachází, zahájení návozu vítá, zasypání dolu umožní spustit nové projekty a další rozvoj regionu.

„Příprava likvidace nevyužívaného Dolu Frenštát, kterou zahájila ještě před převodem na DIAMO společnost OKD a po které tamní obce dlouho volají, postoupila do další fáze. Věříme, že je to dobrý signál pro region, investory a vznikající projekty budoucího využití areálu na úpatí Beskyd,“ uvedl Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku DIAMO.

Doprava zásypového materiálu do areálu dolu, který je od roku 1991 v konzervačním režimu, probíhá v souladu s rozhodnutím Ministerstva životního prostředí a závěry zjišťovacího řízení, ve kterém jsou zahrnuty připomínky a požadavky dotčených obcí a úřadů. Množství dovezeného materiálu nepřesáhne 1 500 tun za den, to znamená maximálně 50 nákladních aut denně a to pouze v pracovních dnech. Železniční přístup do areálu dolu není, proto doprava probíhá po silnicích.

Starosta Trojanovic Jiří Novotný k tomu dodal: „Je to konečně tady. Po třiceti letech jsme se dočkali. Plníme tak závazek vůči více než 26 000 občanů, kteří se před 18 lety podepsali pod petici „Za zrušení a zasypání Dolu Frenštát“. Nyní intenzivně pracujeme na přípravě rozvojového projektu „Cérka“, který postupně celý areál promění v nadčasové místo. Areál Dolu Frenštát, který jsme dlouhodobě vnímali jako jednoznačnou hrozbu, se tak v budoucnu stane místem, které bude mít nejen pro Frenštátsko velký přínos.“

Samotný zásyp jam má závod DARKOV státního podniku DIAMO v plánu příští rok v květnu a červnu. Po jeho ukončení budou následovat demolice povrchových objektů dolu a sanační a rekultivační práce.

Hlavními důvody likvidace Dolu Frenštát jsou dlouhodobé nevyužívání dolu k těžbě a povinnost provozovatele při trvalém zastavení provozu v dole provést jeho likvidaci. Významnou roli sehrál také mnohaletý tlak představitelů obcí a v neposlední řadě byly důvodem i vysoké náklady na udržování dolu.

Technické řešení likvidace bylo navrženo v souladu s vyhláškami Českého báňského úřadu a zákonem o hornické činnosti. Hlavní fází likvidace bude zásyp 2 stávajících jam F4 a F5 nezpevněným zásypovým materiálem v objemu cca 110 tisíc m3 (cca 214 tisíc tun) a likvidace povrchových objektů. Zásyp zajistí stabilitu jámy i jejího okolí. Z technologického hlediska je postup likvidace jam nezpevněným zásypovým materiálem jednodušší a rychlejší než zpevněný zásyp. Zásypový materiál je nehořlavý, nerozpustný, nebobtnavý a je certifikovaný pro zásyp dle vyhlášky ČBÚ, která stanovuje požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl. Vozí se z odvalu „D“ v Paskově. Kvůli minimalizaci hluku a emisí z dopravy bude návoz probíhat postupně po dobu téměř jednoho roku.

Důležitým krokem pro rozvojové aktivity, ale i pro běžné obyvatele, byla také změna chráněného ložiskového území. Nedávno na žádost státního podniku DIAMO rozhodlo Ministerstvo životního prostředí o zmírnění podmínek ochrany ložisek černého uhlí na Frenštátsku. Povolování staveb je tam už teď jednodušší a rychlejší.

Odpis zásob proběhl už před 20 lety. V prosinci roku 2002 Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo rozhodnutí o odpisu zásob výhradního ložiska černého uhlí Frenštát–západ a Frenštát–východ, převodem celkem 1 372 milionů tun bilančních zásob v dobývacím prostoru Trojanovice do zásob nebilančních.

Výstavba Dolu Frenštát začala v roce 1981, nikdy se v něm ale uhlí netěžilo. Od roku 1991 je důl udržován v konzervačním režimu, to znamená, že je tam zajištěno trvalé větrání dolu, čerpání přítokových vod, probíhají pravidelné prohlídky a údržba jam a obslužných provozů. Záměr likvidace Dolu Frenštát oznámila společnost OKD Ministerstvu životního prostředí v červnu 2020. V prosinci roku 2020 vydalo ministerstvo na základě zjišťovacího řízení rozhodnutí, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí. Koncem září roku 2021 nabylo právní moci rozhodnutí báňského úřadu o povolení hornické činnosti likvidace jam.