Na otázky CzechIndustry odpovídá Filip Dvořák, generální ředitel společnosti BASF spol. s r.o.

Pane řediteli, co vše představuje skupina BASF?

BASF představuje největší evropskou chemickou společnost, která je globálním lídrem v oblasti technologií a moderních trendů. Aktivně prosazujeme principy udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. V praxi to znamená například to, že jako první výrobce chemie do konce roku 2021 zveřejníme data o uhlíkové stopě všech svých přibližně 45 000 produktů.

Protože podnikáme výhradně v B2B segmentu, koncový zákazník často ani neví, že běžně používá předměty s podílem naší chemie. Lidé si nás tak nejčastěji spojují s video a audio kazetami, které v 90. letech nesly značku BASF a jako jeden z mála našich produktů patřily do segmentu B2C.

Naše portfolio je nicméně nepoměrně širší a pokrývá nejrůznější oblasti od ochrany plodin po vysoce sofistikovaná řešení pro moderní energetiku či elektromobilitu.

A pokud jde o Českou republiku?

V Čechách působí BASF už od roku 1979. Vlastně jde o první tehdy západoněmeckou firmu, která si v Praze zřídila obchodní agenturu. Když se podíváme do přítomnosti, české zastoupení BASF má aktuálně přes 60 zaměstnanců a výrobky společnosti BASF se u nás používají hlavně v zemědělství a automobilovém průmyslu.

Jak se chce BASF vypořádat s tématem změny klimatu?

V rámci své globální strategie BASF jako evropská firma usiluje o udržitelnou chemii. Letos v březnu BASF revidovala své klimatické cíle a do roku 2050 chce dosáhnout nulových emisí. Zároveň usiluje o významné zvýšení střednědobého emisního cíle do roku 2030: oproti roku 2018 redukuje emise o 25 %. Nejde přitom o prázdná slova, máme velmi konkrétní představu, jak toho dosáhnout. Jde vlastně o pokračování úsilí, které započalo už před dlouhou dobou a díky němuž jsme mezi lety 1990 a 2018 snížili své emise na polovinu, zatímco objem naší produkce výrazně vzrostl.

Význam, který připisujeme udržitelným a inovativním řešením, odrážejí naše investice. Produktů tohoto typu máme již více než 16 000, tvoří tedy zhruba třetinu portfolia. Jejich hodnota dosahuje v obratu přes 16,7 miliard eur. Tuto hodnotu se snažíme neustále navyšovat, proto do tohoto segmentu dlouhodobě směřuje 60 % rozpočtu na výzkum a vývoj. Konkrétně na český trh díky tomu dodáváme řešení pro digitalizaci zemědělství, čtyřcestné katalyzátory splňující nejpřísnější emisní normy či speciálními materiály, jež snižující hmotnost, a tím i spotřebu automobilu.

Vedle toho vynakládáme značné prostředky i do zajištění obnovitelných zdrojů energie pro vlastní produkci a na zavedení revolučních technologií, jako jsou například elektricky vytápěné jednotky pro parní krakování.

V krakovacích jednotkách se vyrábějí základní chemikálie jako etylen, propylen a butadien. Při nasazení zelené elektřiny můžeme snížit emisní stopu výroby základních chemikálií až o 90 %. Protože tyto procesy podle našich kalkulací odpovídají asi 70 % emisí chemického průmyslu, má jen tato inovace potenciál stlačit celkové emise v rámci odvětví téměř o dvě třetiny.

Podobných technologií se chystáme nasadit více – do roku 2030 plánujeme pilotní provoz, pak aplikaci v průmyslovém měřítku.

Řekněte nám více o systému nazývaném Verbund.

Jedná se o systém, který BASF sama vyvinula a jenž tvoří jednu z našich hlavních předností. V rámci Verbundu už od roku 1865, kdy BASF vznikla, chytře propojujeme výrobní provozy a technologie v zájmu efektivního využívání zdrojů, vedlejších produktů či technologií. Závodů typu Verbund máme celosvětově šest a jde o praktickou ukázku toho, jak mohou principy cirkulární ekonomiky napomáhat ekonomickým i ekologickým úsporám.

Cílíte i na oběhové hospodářství. Jakou strategii jste zvolili v oblasti druhotného využití surovin?

Máte pravdu, uplatnění prvků cirkulární ekonomiky je pro nás velice důležité. Snažíme se o lepší a efektivnější hospodaření se zdroji, přičemž za zdroj pokládáme také odpad. K přenesení této myšlenky do praxe využíváme řadu prostředků, mj. ekodesign – tedy proces navrhování a vývoj výrobku, jenž kromě funkčnosti a ekonomičnosti sleduje také minimalizaci dopadu na životní prostředí – nebo termochemickou recyklaci plastů. To je zcela nová oblast podnikání, v níž jsme průkopníky.

Předpokládáme, že pokud by se vedle tradiční mechanické recyklace zavedla i námi zdokonalená recyklace termochemická, zásadně by se tím zvýšila míra recyklace plastů. Termochemická metoda si totiž poradí až se 70 % smíšeného plastového odpadu.

Dále pracujeme na postupném doplňování či nahrazování fosilních zdrojů – které doposud tvořily zásadní a nepostradatelnou výchozí surovinu chemického průmyslu – recyklátem a biomasou.

Tyto aktivity nově zastřešuje Program cirkulární ekonomiky, jejž skupina BASF spustila s cílem zdvojnásobit do roku 2030 tržby z řešení pro tento segment trhu. Naší metou do roku 2030 je tedy globální obrat z cirkulárních řešení ve výši 17 miliard eur.

V lokálním měřítku jednáme o možných spolupracích a synergiích v rámci cirkulární ekonomiky. Třeba slovenská BASF se v březnu 2021 stala aktivním členem sdružení Circular Slovakia, které propojuje veřejný a soukromý sektor a podporuje přechod Slovenska na cirkulární ekonomiku.

S předcházející otázkou má úzkou souvislost digitalizace a umělá inteligence. Co představují pro další rozvoj společnosti?

To je velice zajímavá kapitola! Zejména ve velkých závodech mají digitalizace a robotizace nespočet uplatnění, zmíním tedy alespoň hlavní způsoby, jak je využíváme.

Máme například prediktivní systém řízení emisí, jenž předpovídá množství škodlivých látek v závodě i jeho okolí. Pokud měření zaznamená výkyv, zaměstnanci továrny obratem provedou kontroly či úpravy.

Se zvyšováním bezpečnosti v provozech nám pomáhá také nepřetržitý vzdálený přístup k údajům z různých procesů a závodů po světě. Díky nim naši bezpečnostní pracovníci mohou napříč zeměmi a kontinenty monitorovat zařízení, včas identifikovat problémy, vzájemně komunikovat a určovat vhodná řešení.

Rovněž se nám osvědčily prediktivní údržba zařízení, která nám pomáhá eliminovat nežádoucí poruchy a odstávky, a digitální lokalizace osob, jež v našich rozsáhlých areálech zlepšuje bezpečnost personálu. Elektronický systém navíc zabraňuje vstupu do zabezpečených zón lidem, kteří nemají potřebné ochranné pomůcky, školení či povolení.

Výhledově nám digitalizace umožní nahradit dopravu chemikálií v železničních cisternách autonomními vozidly. Doprava zboží v továrnách BASF tak bude levnější, flexibilnější a efektivnější.

Konečně to jsou inovace. Které projekty, jenž společnost realizuje, považujete za zásadní?

Z projektů BASF mají podle mne značný potenciál kupříkladu bezuhlíková produkce vodíku i základních chemikálií, termochemická recyklace plastů či digitalizace zemědělství.

BASF je mezinárodní společnost.  Řeší výzkum a vývoj vlastními silami, nebo v součinnosti s dalšími subjekty včetně zahraničních?

Velkou část projektů, zejména těch opravdu ambiciózních, realizujeme společně s partnery: vycházíme z předpokladu, že synergie a sdílení know-how mohou pomoct uskutečnit i takové záměry, na které by jedna firma – byť sebevětší a sebezkušenější – nestačila. Za všechny jmenuji alespoň několik příkladů.

Na uvádění produktů z recyklovaného plastu na trh spolupracujeme se společnostmi Borealis, Henkel, Jaguar Land Rover, Schneider Electric, Storopack, Südpack nebo Zott. Elektricky vytápěné jednotky pro parní krakování se rodí v součinnosti s firmami SABIC a Linde. Digitalizace zemědělství nás zase přivedla k úzké spolupráci se společností Bosch. Velmi zajímavý je také společný projekt BASF a Lufthansy zaměřený na speciální úpravu povrchů letadel, která má umožnit úsporu až 3 % paliva.

Tedy i s českými partnery?

Z aktivit, jež rozvíjíme s partnery v České republice, bych rád zmínil dvě: na projektu ChemCycling spolupracujeme s vědeckým pracovištěm Unipetrolu UniCRE a v oblasti katodové chemie jsme navázali spolupráci s českou firmou HE3DA.

BASF vydává magazín Creating Chemistry. Co je jeho hlavním cílem a pro koho je určen?

Tento časopis, který je k dispozici online, slouží popularizaci chemie. Informujeme v něm o aktuálním dění ve světě chemie a ukazujeme, jak chemie prakticky a pozitivně pomáhá čelit výzvám současnosti. Časopis je určen pro širokou veřejnost, pro čtenáře se zájmem o témata jako věda, inovace, udržitelnost či průmysl.

Co považujete za hlavní úspěch společnosti, kterého dosáhla?

Mě osobně těší, že portfolio BASF velmi dobře podporuje průmyslovou páteř České republiky a naše produkty pomáhají tuzemským firmám napříč segmenty. BASF si navíc dlouhodobě drží pozici předního dodavatele českého automobilového řetězce a roste ruku v ruce s celým českým průmyslem, na jehož zdařilé transformaci a modernizaci má svůj podíl.

Zdroj: časopis CzechIndustry 2/2021