Už dříve jsme v jednom z našich článků informovali o postupech obchodníků s energiemi, kteří se pokouší na růst cen energií reagovat převedením zákazníků z ceníkově či fixně stanovených cen na tzv. spotové produkty, u nichž je cena přímo odvislá od vývoje cen na burze. Ačkoli dříve mohl být jednostranný převod zákazníka na spotové produkty při splnění specifických podmínek posouzen jako platný, díky novele energetického zákona to už možné není. Vítanou novinkou je přitom i možnost spotřebitelů smlouvy se spotově stanovenými cenami jednodušeji vypovědět.

Od 1. 10. 2022 je k převodu spotřebitelů z fixních nebo ceníkových cen na spotové ceny nutný výslovný souhlas spotřebitele. To znamená, že spotřebitel musí provést aktivní úkon, jako například zaškrtnout políčko na internetových stránkách obchodníka nebo kladně odpovědět na dopis či e-mail dodavatele.

Obchodník není oprávněn změnu určení ceny pouze oznámit, jako by šlo o prostou úpravu ceníku. Pokud by obchodník spotřebitele bez jeho výslovného souhlasu převedl na spotové ceny, není změna smlouvy provedena platně. Spotřebitel by v tomto případě byl oprávněn k dodávkám energie za původně sjednané ceny. Nemusí tedy obchodníkovi platit nic jiného než dosavadní výši záloh a vyúčtování proběhne dle jím odsouhlasených podmínek.

Nerozhoduje přitom ani to, zda smlouva o dodávkách energií obsahuje ujednání, které umožňuje obchodníkovi změnit sjednanou cenu elektřiny nebo plynu na cenu podle vývoje na burze bez výslovného souhlasu spotřebitele. K takovému ujednání se nepřihlíží. Jako by je spotřebitel ve smlouvě neměl.

Jaký postup doporučujeme?

Vzhledem k současnému vývoji cen na burze lze spotřebitelům doporučit, aby smlouvy o dodávkách energií se spotovými cenami neuzavírali a výslovný souhlas k přechodu stávajících smluv na spotové ceny neposkytovali.

Pokud spotřebitel s obchodníkem sjedná smlouvu o dodávkách energie se spotovými cenami, je nově oprávněn tuto smlouvu vypovědět. Výpovědní doba činí 1 měsíc a začne běžet až prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli elektřiny nebo plynu. Pokud tedy spotřebitel vypoví smlouvu na začátku října a během října je výpověď doručena dodavateli, běží výpovědní doba až od prvního listopadu.

Lze dodat, že novela energetického zákona se týká jak smluv na dobu určitou, tak na dobu neurčitou a vztahuje se i na smlouvy sjednané před její účinností. Možnost smlouvu bez sankce vypovědět tak mají i spotřebitelé, kteří s dodavateli uzavřeli smlouvu o dodávkách energie se spotovými cenami před 1. 10. 2022. Uvedené novinky se však týkají pouze spotřebitelů, nikoli podnikatelů.

Autor: právník Filip Lamparter, Frank Bold Advokáti