„ERÚ zveřejnil způsob konečného vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů. Upozorňujeme, že se může týkat všech výrobců. Tedy i těch, kteří žádné odvody hradit nemuseli, jako například tisíce provozovatelů malých domácích střešních fotovoltaik. Ti musejí na ERÚ zaslat alespoň vyplněné čestné prohlášení. Tato povinnost se sice jeví jako zbytečná byrokracie, ale zákon její splnění podle ERÚ vyžaduje. 

Do konce června tohoto roku jsou poplatníci povinni zaslat na ERÚ vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů. Postup je popsán na stránkách ERÚ zde: https://eru.gov.cz/informace-k-vyuctovani-pro-poplatniky-0. Z uvedených informací však vyplývá, že věcí se musejí zabývat i ti, kteří žádné odvody hradit nemuseli, protože například instalovaný výkon jejich výroben je nižší, než 1 MW.

Podle §95k odst. 5 jsou provozovatelé výroben, kteří žádné odvody hradit nemuseli, povinni sdělit tuto skutečnost Energetickému regulačnímu úřadu. ERÚ za tím účelem zveřejnil na výše uvedených stránkách vzor čestného prohlášení. Ten doporučujeme vyplnit všem výrobcům a zaslat ve stanovené lhůtě na Energetický regulační úřad datovou schránkou. 

Shrnutí:

„Ze zveřejněných formulářů na stránkách ERÚ skutečně vyplývá, že by čestné prohlášení měli na ERÚ zaslat všichni výrobci elektřiny, tedy i provozovatelé malých domácích fotovoltaik.“

Sdělení ERÚ

V souvislosti s odvodem z nadměrných příjmů si Vás dovolujeme informovat, že je k dispozici elektronické formulářové podání vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období dle § 95j odst. 1) písm. b) zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) ve formátu XML dle § 2 odst. 2) Nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů a o ověření údajů uváděných ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení 36/2023“).

Aktuality

Pro další informace prosím sledujte webové stránky: https://eru.gov.cz/odvod-z-nadmernych-prijmu.

Formulář k vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů je dostupný na webu ERÚ.

Pro podání tvrzení odvodu z nadměrných příjmů používejte vždy nejnovější verzi elektronického formuláře z webu ERÚ, funkcionality formuláře mohou být průběžně aktualizovány. V případě technických problémů s vyplněním elektronického formuláře (např. nemožnost dohledání IČO, výrobny), prosím, kontaktujte ERÚ na e-mail odvody@eru.gov.cz s předmětem technické obtíže.

Pokyny k vyplnění formuláře

Pokyny k vyplnění vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období jsou součástí nařízení 36/2023.

Auditní ověření

Poplatník odvodu, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem dle § 95j odst. 2) energetického zákona uvedenou skutečnost vyznačí do formuláře vyúčtování a zprávu auditora přiloží k formuláři vyúčtování, případně ji zašle elektronicky samostatně do datové schránky ERÚ společně s identifikací, že se jedná o zprávu auditora o ověření správnosti a úplnosti údajů uvedených poplatníkem odvodu z nadměrných příjmů ve vyúčtování odvodu dle § 3a nařízení 36/2023.

Vysvětlení rozdílů v hodnotách zálohy a vyúčtování

Pokud prostor pro vysvětlení případného rozdílu v hodnotách zaplacené zálohy a kontrolního výpočtu zálohy vyhrazený ve formuláři nebude dostatečný, může poplatník odvodu případné vysvětlení přiložit k formuláři jako přílohu.

Žádost o vrácení přeplatku

Uvedení čísla účtu pro vrácení přeplatku ve formuláři nenahrazuje žádost o vrácení přeplatku dle § 155 zákona č. 280/2029 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Pro vrácení přeplatku je poplatník povinen zaslat žádost o vrácení přeplatku odvodu z nadměrných příjmů zvlášť. K žádosti je možno využít vzor dostupný na stránkách ERÚ.

Sdělení skutečnosti, že povinnost k úhradě odvodu nevznikla

Sdělení dle § 95k odst. 5 energetického zákona o skutečnosti, že poplatníkovi odvodu z nadměrných příjmů nevznikla ve druhém odvodovém období povinnost k úhradě odvodu z nadměrných příjmů, zasílá poplatník elektronicky do datové schránky ERÚ (eeuaau7). Ke sdělení je možno využít vzor čestného prohlášení dostupný na stránkách ERÚ.