Na úrovni EU dosáhl v roce 2019 podíl hrubé konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů 19,7 %. S více než polovinou energie z OZE v hrubé konečné spotřebě energie mělo v roce 2019 nejvyšší podíl mezi členskými státy EU Švédsko (56,4 %), před Finskem (43,1 %), Lotyšskem (41,0 %), Dánskem (37,2 %) a Rakousken (33,6 %). Na opačném konci stupnice byl nejnižší podíl obnovitelných zdrojů registrován v Lucembursku (7,0 %), na Maltě (8,5 %), v Nizozemsku (8,8 %) a Belgii (9,9 %).

Při pohledu na národní cíle je čtrnáct členských států nad svými cílovými hodnotami pro rok 2020. Šest zemí se blíží svým cílům: Maďarsko, Rakousko a Portugalsko (0,4 procentního bodu od svých vnitrostátních cílů), Německo (0,6 procentního bodu), Malta (1,5 procentního bodu) a Španělsko (1,6 procentního bodu). Naproti tomu stále dost daleko od svých cílů jsou Francie (5,8 pb od svého národního cíle), Nizozemsko (5,2 pb), Irsko a Lucembursko (oba 4,0 pb).

Více než pětina energie použitá na vytápění a chlazení je z obnovitelných zdrojů

V roce 2019 představovala obnovitelná energie 22,1 % celkové spotřeby energie na vytápění a chlazení v EU-27, což představuje nárůst z 11,7 % v roce 2004. K tomuto růstu přispěl vývoj v průmyslovém sektoru, službách a domácnostech. Zohledňuje se aerotermální, geotermální a hydrotermální tepelná energie zachycená tepelnými čerpadly pro účely vytápění.

8,9 % obnovitelné energie je použité v dopravních činnostech

EU souhlasila se stanovením společného cíle 10% podílu obnovitelné energie (včetně kapalných biopaliv, vodíku, biomethanu, „zelené“ elektřiny atd.) Používané v dopravě do roku 2020. Průměrný podíl energie z obnovitelných zdrojů v dopravě se zvýšil z 1,6 % v roce 2004 na 8,9 % v roce 2019. Mezi členskými státy EU-27 se podíl obnovitelné energie na spotřebě pohonných hmot pohyboval od maxim 30,3 % ve Švédsku, 21,3 % ve Finsku a 12,5 % v Nizozemsku až na 4 % nebo méně v Řecku a Litvě (obě 4,0 %) a na Kypru (3,3 %). Norsko, země ESVO, rovněž uvedlo vysoký podíl obnovitelné energie na spotřebě pohonných hmot (27,6 %). Další informace najdete na https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics Zdroj: Eurostat