Plnění požadavků na energetickou náročnost budov od 1. září 2020, tj. po vstupu v platnost vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 7 odst. 1, že v případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby to doložit průkazem energetické náročnosti budovy […].

V případě větší změny dokončené budovy tentýž zákon v § 7 odst. 2 stanovuje, že jsou stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu. Stavebník nejpozději k datu podání žádosti o stavební povolení nebo žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, ohlášení stavby nebo podání žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost anebo k datu ohlášení takové změny a ostatní osoby podle věty první v případě větší změny dokončené budovy, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, nejpozději před zahájením této změny jsou povinni zajistit průkaz energetické náročnosti budovy, který obsahuje hodnocení […].

Uvedeným prováděcím předpisem k zákonu o hospodaření energií stanovující požadavky na energetickou náročnost byla do 31. 8. 2020 vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. Dne 1. 9. 2020 vstoupila v platnost vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, která zrušuje vyhlášku č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, a která mimo jiné přináší úpravu některých parametrů referenční budovy a zpřesnění postupu výpočtu energetické náročnosti budovy (podrobněji k novému prováděcímu předpisu na webu MPO a SEI).

Z výše uvedeného vyplývá, že požádá-li stavebník, vlastník či SVJ o vydání stavebního povolení po 1. 9. 2020 musí být k žádosti doložen již průkaz energetické náročnosti zpracovaný podle nové vyhlášky, tedy vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, který prokazuje plnění požadavků na energetickou náročnost budov dle této nové vyhlášky. Více na https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/energeticka-ucinnost/strategicke-dokumenty/2020/8/Aktualizovana-metodika-vykazovani-uspor-dle-cl–7-EED-2014-2020_2020_final.pdf